Alles Over Wereldbeeld Aarde geplaatst in een groen veld - Alles Over Wereldbeeld Banier

Marcus 16

QUESTION: Marcus 16 – De laatste twaalf verzen van het Evangelie van Marcus?

ANSWER:

Drie Schriftteksten die door Ehrman in het boek "Misquoting Jesus" (oftewel "De evolutie van de Bijbel") besproken worden (Marcus 16:9–20; Johannes 7:53–8:11; en 1 Johannes 5:7–8), werden volgens de meeste Nieuwtestamentische Schriftgeleerden pas later aan de tekst toegevoegd. Dat is al meer dan honderd jaar bekend. Toch bespreekt Ehrman deze verzen alsof de waarheid hierover door een soort samenzwering verborgen zou worden.

Hier zijn ze...

Marcus 16 – De laatste twaalf verzen van het Evangelie van Marcus
    Nadat Hij ’s morgens vroeg op de eerste dag van de week was opgestaan, vertoonde Hij zich het eerst aan Maria van Magdala, bij wie Hij zeven demonen uitgedreven had. Zij ging het vertellen aan zijn metgezellen, die om Hem rouwden en weenden. Toen die hoorden dat Hij leefde en door haar gezien was, geloofden ze het niet. Daarna verscheen Hij in een andere gedaante aan twee van hen, toen die te voet op weg waren naar het land. Zij gingen terug en vertelden het aan de anderen. Ook hen geloofden ze niet. Later verscheen Hij aan de elf, toen ze aan tafel waren, en Hij verweet hun hun gebrek aan geloof en hun verstoktheid van hart, omdat ze geen geloof geschonken hadden aan hen die Hem in leven gezien hadden. Hij zei hun: ‘Trek heel de wereld door om aan elk schepsel de goede boodschap te verkondigen. Wie tot geloof komt en gedoopt wordt, zal gered worden, maar wie niet tot geloof komt, zal veroordeeld worden. De volgende tekenen zullen hen die tot geloof gekomen zijn, begeleiden: in mijn naam zullen ze demonen uitdrijven, nieuwe talen zullen ze spreken, met hun handen zullen ze slangen opnemen, en als ze dodelijk gif drinken, zal dat hun niet deren. Zieken zullen ze de handen opleggen en zij zullen gezond worden.’ Nadat de Heer Jezus hun dit gezegd had, werd Hij in de hemel opgenomen en nam Hij plaats aan de rechterhand van God. Zij trokken eropuit om overal de boodschap uit te dragen, terwijl de Heer meewerkte en het woord kracht bijzette door de begeleidende tekenen.(Marcus 16:9-20).
Geen echt probleem dusver. De meeste Schriftgeleerden zijn het erover eens dat deze tekst in Marcus 16 pas later door een andere schrijver/kopieerder werd toegevoegd. Zo bevat bijvoorbeeld de Engelstalige NIV Bijbel (tegenwoordig de meest populaire Engelstalige Bijbel) de volgende opmerking die voorafgaat aan deze tekst: "De meest betrouwbare vroege manuscripten en andere getuigen bevatten Marcus 16:9-20 niet.”

Bijbelse inspiratie - Leer meer!


WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen



Copyright © 2002-2021 AllAboutWorldview.org, Alle rechten voorbehouden