Alles Over Wereldbeeld Aarde geplaatst in een groen veld - Alles Over Wereldbeeld Banier

De Wet van het Oude Testament


De Wet van het Oude Testament – Is zij nog steeds van toepassing?
Met betrekking tot de Wet van het Oude Testament maak je de ongegronde aanname dat een groot aantal wetten uit het Oude Testament nog steeds bindend zouden zijn voor de hedendaagse Christenen. Als dat waar zou zijn, zouden we dan niet gehoord hebben van gevallen waarin Christenen naar deze wetten zouden hebben gehandeld? Zouden moeders die hun kinderen thuis les geven hun kinderen dan niet regelmatig doden omdat ze een grote mond tegen hen hebben? Zou Andrea Yates, die in 2001 haar vijf kinderen in Texas verdronk, misschien eerst een beroep gedaan hebben op het boek Leviticus in plaats van krankzinnigheid te pleiten? De enige plaats waar deze wetten in de tegenwoordige cultuur nog van toepassing zijn is binnen bepaalde Joodse sekten, die stellen dat de Halacha (de Joodse godsdienstige wet) met zijn 613 geboden, inclusief een groot aantal van de geboden waar jij het over hebt, nog steeds streng gehoorzaamd moeten worden. De overgrote meerderheid van de hedendaagse Westerse Joden bindt zichzelf alleen uit vrije wil aan de Halacha, en dat is een keuze die slechts weinigen feitelijk maken. Zelfs onder orthodoxe en "Haredi" Joden, de meest conservatieve groeperingen binnen het Jodendom, is de doodstraf afgeschaft sinds de vernietiging van de Tempel in Jeruzalem in 70 na Christus.

Wanneer je deze Oudtestamentische wetten en hun straffen beschrijft, ogenschijnlijk om hun geldigheid binnen het Westerse Christendom te bevestigen, vind je het nodig om ook citaten uit het Nieuwe Testament gebruiken. Maar je citaten uit Matteüs 15:4-7 en Marcus 7:9-13 gaan alleen maar over gevallen waarin Jezus op de wetten van het Oude Testament zinspeelt. Beide evangelieschrijvers verwoordden hier hetzelfde voorval. Jezus sprak met een groep Joodse Farizeeën die de straffen van de wetten uit het Oude Testament al hadden afgezwakt; zij hadden de verplichting om voor hun bejaarde ouders te zorgen weg gerationaliseerd. Zij stonden hun volgelingen namelijk toe om hun verplichtingen aan hun ouders te negeren, zodat ze hun geld in de Tempel konden steken. Jezus belichtte de hypocrisie van deze aanpak. En jazeker, met Zijn woorden ondersteunde Jezus feitelijk de Wet. Jij bevestigde dat eveneens door uit Matteüs te citeren, wat ik hier zal herhalen.

    Want Ik verzeker jullie; eer hemel en aarde vergaan, zal er niet één punt of komma van de wet afgaan voor het allemaal gebeurd zal zijn. Wie één van die geringste geboden ontkracht en dat de mensen leert, zal de geringste genoemd worden in het koninkrijk der hemelen. Maar wie ze onderhoudt en leert, zal groot genoemd worden in het koninkrijk der hemelen. Want Ik zeg jullie: als jullie gerechtigheid niet méér betekent dan die van de schriftgeleerden en farizeeën, zul je het koninkrijk der hemelen zeker niet binnengaan. - Matteüs 5:18-20
Maar, je citaat zweeg over het kritieke vers dat hieraan voorafgaat:
    Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten op te heffen. Ik ben niet gekomen om ze op te heffen, maar om ze te vervullen. - Matteüs 5:17
In dit vers verweven vinden we de "sine qua non"... het hoogste goed van het Christelijk geloof. Het doel van Jezus hier op aarde was om de wet te vervullen, niet alleen door in volledige gehoorzaamheid aan de wet te leven, maar ook door de boete te betalen voor alle mensen die ooit geleefd hebben en voor alle mensen die ooit zullen leven en hun vertrouwen in Hem stellen. Johannes schreef: “Als wij zeggen zonder zonde te zijn, bedriegen wij onszelf en woont de waarheid niet in ons.”26 Jezus was de enige die dit ondubbelzinnig kon beweren.


Lees verder!

Deze pagina is een onderdeel van"Brief aan een Christelijke natie: Een Weerwoord"door R.C. Metcalf. Bezoek www.ThinkAgain.us (Engelstalig) voor meer informatie.

Voetnoten:
26 Zie 1 Johannes 1:8.WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutWorldview.org, Alle rechten voorbehouden