Alles Over Wereldbeeld Aarde geplaatst in een groen veld - Alles Over Wereldbeeld Banier

Islam en wetenschap


Islam en wetenschap – Inleiding
Khurshid Ahmad geeft ons een duidelijke uitspraak over het verband tussen Islam en wetenschap: “Het basisprincipe van de Islam is dat het hele universum is geschapen door God, die door de Islam Allah wordt genoemd en die de Heer en Almachtige Heerser is over het heelal. Hij is de Heer van het universum dat alleen door Hem in stand wordt gehouden.”1

In wetenschappelijke zin erkent het Islamitische wereldbeeld dat God het universum heeft geschapen. Christenen en moslims nemen dus afstand van de atheïstische levensbeschouwingen die het bestaan van God ontkennen en een naturalistische oorsprong en een evolutie van de wereld vooronderstellen. “Moslims getuigen, net als Christenen, van het feit dat God de Schepper is. Als Schepper is hij anders dan zijn schepping. Hij is niet de natuur; hij staat boven en buiten zijn schepping (hij is transcendent). Moslims geloven dat Gods schepping perfect is.”2


Islam en wetenschap – Creationisme
Volgens de Islam en zijn kijk op de wetenschap heeft God altijd bestaan. Hij is eeuwig en onveroorzaakt. Hij heeft alles geschapen en het universum geordend. We lezen in de Koran, als een echo van Genesis 1, dat de wereld werd geschapen toen God sprak. “Wondere Schepper van de hemelen en aarde. Wanneer Hij iets besluit, zegt Hij slechts: 'Wees' en het wordt” (2:117). Toen de maagd Maria ontdekte dat zij zwanger was, vroeg zij zich af hoe dit mogelijk kon zijn. “Zij zeide: 'Heer, hoe zal ik een zoon hebben, daar geen man mij heeft benaderd?' Hij zeide: 'Zo schept Allah, wat Hij wil. Wanneer Hij iets beslist, zegt Hij daartoe slechts: "Wees" en het wordt.'” (3:47).


Islam en wetenschap – Schepping in zes of acht dagen?
Al hebben Christenen en moslims enkele overtuigingen met elkaar gemeen wat betreft het bestaan van God en de schepping van de wereld, toch verschilt de Islamitische kijk op de schepping van de Bijbelse openbaring. Terwijl de Bijbel bijvoorbeeld beschrijft dat de schepping in zes dagen plaatsvond (met Gods Sabbat op de zevende dag), beweert de Koran iets anders. In sommige passages lezen we dat de schepping in zes dagen heeft plaatsgevonden:

    Voorzeker, uw Heer is Allah, Die de hemelen en de aarde in zes dagen schiep; daarna zette Hij Zich op de Troon neder... (7:54)

    Allah is het, Die de hemelen en de aarde en hetgeen er tussen is in zes dagen schiep; daarna zette Hij Zich op de Troon... (32:4)

    En voorwaar, Wij schiepen de hemelen en de aarde en alles wat er tussen is in zes dagen en geen vermoeidheid raakte Ons. (50:38)
Maar een andere passage beschrijft hoe de schepping in acht dagen zou hebben plaatsgevonden (twee plus vier plus twee):
    Zeg: "Verwerpt gij werkelijk Hem Die de aarde in twee dagenschiep? En richt gij gelijken aan Hem op, hoewel Hij de Heer der Werelden is? Hij heeft de bergen daarop gesteld en heeft deze gezegend en er op (de aarde) de voedingsmiddelen bepaald, in vier dagen, gelijkelijk voor de zoekenden [van levensonderhoud]. Dan wendde Hij Zich tot de hemel terwijl deze een soort damp was en zeide hiertegen en tot de aarde: "Komt beiden, willens of onwillens." Zij zeiden: "Wij komen gewillig." Zo voltooide Hij hen als de zeven hemelen in twee dagen, en Hij wees elke hemel zijn werk aan... (41:9–12, nadruk toegevoegd)


Islam en wetenschap – 24-uurse dagen of lange tijdperken?
De Christelijke gemeenschap is verdeeld over de vraag of de aarde jong of oud is. Ook onder moslims bestaat deze verdeeldheid. Terwijl vele traditionele moslims de verwijzing naar “dagen” interpreteren als dagen van vierentwintig uur, geloven sommige moderne woordvoerders van de Islam dat de scheppingsdagen feitelijk lange tijdsperioden waren (al zijn zij in het algemeen geen voorstanders van evolutietheorieën). “De aarde en het heelal werden door God geschapen via een lang stapsgewijs proces,” schrijft Badru Kateregga. “De Koran getuigt verder van het feit dat God de hemelen en de aarde en alles daartussenin in zes 'perioden' schiep, en dat vermoeidheid hem niet kon raken (Koran 50:38). God schiep het universum en de aarde in een ordelijke stapsgewijze progressie.”3


Islam en wetenschap – Schepping en de zondeval
Moslims ontkennen het belang van de zondeval van Adam en Eva. De Bijbel beschrijft het belang van de zondeval, niet alleen voor menselijke wezens maar ook voor de wereld zelf. Als gevolg van Adam en Eva's opstandigheid is de aarde vervloekt (Genesis 3:17). Sindsdien “zucht en lijdt” de aarde, in afwachting van de dag van de opstanding van de mensen en de vernieuwing van de aarde (Romeinen 8:19–23). Moslims ontkennen “het Christelijke idee dat God feitelijk de grond zelf heeft 'vervloekt' (Gen. 3:14–24),” schrijft Katterega. “Het enige wat God de mens vertelt over de grond nadat Adam naar de aarde is afgedaald, luidt als volgt: 'Gij zult daarop leven en sterven en gij zult daarvandaan worden opgewekt [in de opstanding]' (Koran 7:25).”4


Islam en wetenschap – Conclusie
Wanneer we de relatie tussen Islam en wetenschap samenvatten, kunnen we stellen dat moslims het bestaan van God en Zijn schepping van het heelal erkennen. Zij zeggen niet dat God gelijk staat aan de schepping. Zij geloven net als Christenen in een onderscheid tussen Schepper en schepsel. Zij geloven ook dat het ontwerp van het heelal op het bestaan van een Ontwerper wijst. Hoewel sommige “gemoderniseerde” moslims evolutietheorieën hebben aanvaard (net als sommige Christenen), weten orthodoxe moslims dat dergelijke naturalistische theorieën botsen met de leer van de Koran en Mohammed. Hoewel Christenen en moslims enkele doctrines met elkaar gemeen hebben, geeft de Koran ons een verwarde voorstelling van het aantal scheppingsdagen – al lezen veel moslims deze dagen op een figuurlijke wijze – en zij ontkennen dat de zondeval van Adam en Eva een vloek over de aarde heeft gebracht.


Leer meer!

Voetnoten:
Met toestemming gebruikt. Uit het boekUnderstanding the Times: The Collision of Today’s Competing Worldviews(2e editie), David Noebel, Summit Press, 2006. Met dank aan John Stonestreet, David Noebel en het boek Christian Worldview Ministry van Summit Ministries. Alle rechten voorbehouden in het origineel.

1 Khurshid Ahmad, Islam: Its Meaning and Message, 3rd ed. (Leicester, UK: The Islamic Foundation, 1999), 29.
2 Badru D. Kateregga en David W. Shenk, Islam and Christianity: A Muslim and a Christian in Dialogue, in electronische vorm beschikbaar op The World of Islam: Resources for Understanding CD-ROM, gepubliceerd door Global Mapping International, 5350.
3 Idem, 5273.
4 Idem, 5350.WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutWorldview.org, Alle rechten voorbehouden