Alles Over Wereldbeeld Aarde geplaatst in een groen veld - Alles Over Wereldbeeld Banier

New Age filosofie


New Age filosofie – Inleiding
Als jij op zoek bent naar een ervaring waar je hoofd van gaat duizelen, werp dan eens een blik op de New Age filosofie. Joseph Campbell vertelt ons: “Het mysterie van het leven gaat het menselijk verstand te boven. Wij denken altijd in tegenpolen. Maar God, het allerhoogste, staat boven alle gepaarde tegenpolen, en dat is het hele verhaal.”1 Neal Donald Walsch verheldert dit als volgt: “Alle dingen zijn Eén Iets. Er is slechts Eén Iets en alle dingen zijn een onderdeel van dat Ene Iets Dat Is.”2

Om de New Age filosofie te kunnen begrijpen is het belangrijk dat je weet dat de huidige kosmisch humanistische beweging geworteld is in de Romantische dichters van de 19e eeuw, zoals Ralph Waldo Emerson, Walt Whitman en Henry David Thoreau. Deze mannen verwierpen de God van de Bijbel. In plaats daarvan schreven zij vaak over een transcendente spirituele kwaliteit die alleen door middel van persoonlijke zelfbespiegeling kon worden ervaren. Pas in de zestiger jaren van de 20e eeuw werd een groot publiek tot deze ideeën aangetrokken, toen populaire artiesten, filmsterren en Oosterse goeroes hun New Age ideeën begonnen te verkondigen. In recenter tijden hebben bekende artiesten als Madonna en Alanis Morissette zich vereenzelvigd met het Hindoeïsme , terwijl bekende persoonlijkheden als Tiger Woods, Phil Jackson en Richard Gere openlijk het Zen Boeddhisme hebben omarmd. Andere sterren, zoals Tom Cruise en John Travolta, zijn volgelingen van “scientology”.

Het gevolg is dat kosmisch humanistische ideeën steeds vaker terug te vinden zijn in films, TV-shows en boeken. Sinds de publicatie in 1993 zijn in ruim 32 landen al meer dan acht miljoen exemplaren van het boek “De Celestijnse Belofte” verkocht. Het was twee jaar op rij de best verkopende “hardcover” op de Amerikaanse bestsellerlijst. Schrijver James Redfield schreef in 1997 het volgende nawoord: “Wij laten niets minder zien dan een nieuw wereldbeeld dat in het volgende millennium zal opbloeien.” Een andere “hedendaagse spirituele boodschapper” is Neale Donald Walsch, de schrijver van vijftien boeken over spiritualiteit in het alledaagse leven. De eerste vijf boeken in zijn “Gesprekken met God”-reeks wisten alle een plaats op de bestsellerlijst van de New York Times te behalen (het eerste boek stond meer dan twee jaar op die lijst). Zijn boeken zijn in 27 talen vertaald en wereldwijd zijn er meer dan zeven miljoen exemplaren van verkocht.


New Age filosofie – Wat is echt?
De New Age beweging staat afwijzend tegenover naturalistische en materialistische filosofieën, omdat dergelijke verklaringen een ontkenning zijn van het bovennatuurlijke dat alles doordringt. David Spangler zegt: “Al op heel jonge leeftijd was ik mij bewust van een extra dimensie of aanwezigheid in de wereld om mij heen, die ik, toen ik ouder werd, identificeerde als een heilige of transcendente dimensie.”3 Als Spanglers perspectief correct is, en als elk aspect van het bestaan heilig is (zoals het pantheïsme beweert), dan moet alles een spirituele aard hebben.

Als de spirituele aspecten van het leven naar een hoger bewustzijn en een innerlijke waarheid leiden, dan zouden we de volledige realiteit vanuit een bovennatuurlijk perspectief moeten bekijken. Dit perspectief leidt kosmisch humanisten naar een filosofie van “niet-naturalisme”: niets is natuurlijk, alles is bovennatuurlijk. De filosofische houding van het kosmisch humanisme is dat de spirituele dimensie de hoogste werkelijkheid is.

Kosmisch humanisten geloven dat de volledige werkelijkheid God is... van een zandkorrel tot het Melkwegstelsel. Hun filosofie weerspiegelt dit geloof door zich te richten op principes als de Gaia-hypothese, die onze planeet aarde en zelfs het hele universum als een levend organisme ziet (Gaia wordt soms “Moeder Aarde” genoemd). Volgens Fritjof Capra wordt “het universum niet meer gezien als een machine die uit een grote hoeveelheid objecten bestaat, maar moet het bekeken worden als één onverdeelbaar, dynamisch geheel waarvan de onderdelen op een essentiële manier met elkaar verbonden zijn en begrepen kunnen worden als patronen van een kosmisch proces.”4


New Age filosofie – Epistemologie: hoe kunnen we dingen weten?
De New Age filosofie van het niet-naturalisme heeft gevolgen voor haar epistemologie (kennistheorie) en ontologie. Op het gebied van de epistemologie leggen volgelingen van de New Age beweging de nadruk op de verbinding met onze eigen hogere 'ik'. Wanneer wij ons verbinden met onze innerlijke goddelijke kracht, dan kunnen we op een intuïtieve en grenzeloze manier de waarheid kennen. Shakti Gawain zegt: “Wanneer wij onze intuïtieve kennis voortdurend onderdrukken en wantrouwen, en in plaats daarvan op zoek gaan naar een extern gezag, bevestiging en goedkeuring van anderen, dan geven we onze persoonlijke kracht op.”5

Wanneer wij naar ons innerlijk kijken, dan zullen we waarheid vinden. Maar dit is niet de “waarheid” zoals die in het algemeen begrepen wordt. De waarheid van New Age is niet beschrijvend, maar emotioneel. Joseph Campbell zegt in een van de invloedrijkste boeken van de New Age beweging: “Wat is de betekenis van het universum? Wat is de betekenis van een vlo? Die is er gewoon. Dat is alles. En jouw eigen betekenis is dat jij er bent. Wij doen zo ons best om doelgerichtheid te vinden in een uiterlijke waarde dat we de innerlijk waarde vergeten; de vervoering die gepaard gaat met het levend zijn, dat is waar het allemaal om gaat.”6 Waarheid – datgene wat we kunnen weten – is voor kosmisch humanisten een gevoel of een ervaring. De betekenis van het leven wordt niet in kennis bevat.

Ieder van ons schept zijn eigen waarheid volgens het principe “als het voor jou als waarheid aanvoelt, dan is het waar”. Alle kennis bestaat in de goddelijke kracht in ons innerlijk. Als wij ons met die kracht verbinden, dan kunnen we de waarheid aanboren. Jack Underhill legt uit wat er zou gebeuren als alle mensen ter wereld zich zouden verbinden met hun eigen goddelijkheid: “Zij kunnen de zon uitzetten en weer aanzetten. Zij kunnen oceanen in ijs veranderen, en lucht in goud, zij kunnen als één enkele stem spreken zonder enige beweging of geluid. Zij kunnen vliegen zonder vleugels en liefhebben zonder pijn, genezen met niets meer dan een gedachte of een glimlach. Zij kunnen de aarde achteruit laten draaien of haar op en neer laten stuiteren, haar doormidden klieven of haar omdraaien... er is niets wat zij niet kunnen doen.”7


New Age filosofie – Ontologie: Wat is de hoogste realiteit?
De kosmisch humanistische ontologie komt eveneens voort uit een niet-naturalistische filosofie. De hoogste werkelijkheid of essentie is de God-kracht of het Christus-bewustzijn. God is “de essentie van het bestaan, de levenskracht in alle dingen.”8 De kosmisch humanistische filosofie is, net als het seculier humanisme en het Marxisme-Leninisime, monistisch - alle werkelijkheid is één – maar op een heel andere manier. In het kosmisch humanisme is de werkelijkheid geestelijk in plaats van stoffelijk. Robert Muller suggereert dit wanneer hij zegt: “O God, Ik weet dat ik van U ben gekomen, dat ik een deel van U ben, dat ik naar U zal terugkeren, en dat er geen einde zal komen aan mijn wedergeboorte in de eeuwige stroom van Uw schitterende schepping.”9

Mullers stelling impliceert alleen maar dat God de essentie van de menselijkheid is, maar Spangler beschrijft de ontologie van de New Age beweging nauwkeuriger: “Dit wereldbeeld moedigt ons aan om alle dingen niet alleen te behandelen als onszelf, zoals het holistische oogpunt het zou zien, maar als geachte en waardevolle manifestaties van God.”10

Dit ontologische perspectief kan problematisch blijken te zijn, omdat het niet uitlegt waaruit de “God-kracht” feitelijk bestaat. Maar kosmisch humanisten lijken zich geen zorgen te maken over deze vraag omdat ieder van ons zijn eigen waarheid bereikt en onze interpretaties dus van elkaar zullen verschillen. Volgens Gary Zukav is het bewustzijn de hoogste realiteit: “Alles wat er is kan zichzelf in individuele bewustzijnsdruppels veranderen. Omdat jij een onderdeel bent van alles wat er is, ben jij er letterlijk altijd al geweest, maar toch was er dat moment waarop die individuele energiestroom die jij bent, werd gevormd. Bedenk eens dat de oceaan God is. De oceaan is altijd al God geweest. Strek nu je hand uit en schep er een beker water uit. Op dat moment wordt de beker een individueel iets, maar hij is er altijd al geweest, nietwaar? Datzelfde geldt voor jouw ziel. Er was een moment waarop jij een beker energie werd, maar die kwam van een onsterfelijk oorspronkelijk Wezen. Jij bent er altijd al geweest omdat wat jij bent, God is, of goddelijke intelligentie, maar God neemt individuele gestalten aan, druppels, die zijn kracht reduceren tot kleine deeltjes met een individueel bewustzijn.”11

Andere kosmisch humanisten beantwoorden deze vraag weer anders, gebaseerd op hun eigen persoonlijke ervaring met de waarheid. Zij erkennen hun goddelijkheid liever zonder enige dogmatische standpunten over de uiteindelijke aard ervan. Marilyn Ferguson stelt: “Wij hoeven geen doel te postuleren voor deze Hoogste Oorzaak. Wij hoeven ons ook niet af te vragen wie of wat de oorzaak was van welke oerknal dan ook die het zichtbare universum in gang zette. Er is alleen maar de persoonlijke ervaring.”12


New Age filosofie – Conclusie
In de New Age filosofie is alles één en dus kan er maar één soort hoogste werkelijkheid bestaan. Deze hoogste werkelijkheid moet spiritueel zijn omdat God, die alles is, uiteindelijk spiritueel is. Geest is de enige substantie die bestaat en materie is slechts een manifestatie van geest.

Het doel van kennis is niet om de werkelijkheid te beschrijven of te verklaren. Nee, kennis is alleen nuttig als ervaring, en die ervaring is onze verbinding met onze goddelijkheid. Ieder van ons kan een andere waarheid ervaren, omdat de waarheid in het individu verblijft en zich manifesteert in onze goddelijkheid.

De New Age filosofie is een bruikbaar hulpmiddel om om dingen te denken die naar gevoelens van eenheid leiden, in plaats van een systeem om de werkelijkheid te ontdekken en uit te leggen. Marianne Williamson, een populaire feministische New Age schrijfster, zegt dat niet alle mensen op deze manier denken, maar dat wel zouden moeten doen: “Wanneer je zegt 'God, help mij alstublieft', dan betekent dat 'God, corrigeer mijn gedachten'. 'Red mij van de hel' betekent 'Red mij van mijn krankzinnige gedachten.'”13 De beste gedachten zijn niet noodzakelijkerwijs logisch, maar zij zijn verstandig omdat zij ons eraan herinneren dat wij ons één moeten voelen met God.


Leer meer!

Met toestemming gebruikt. Uit het boekUnderstanding the Times: The Collision of Today's Competing Worldviews(2e editie), David Noebel, Summit Press, 2006. Met dank aan John Stonestreet, David Noebel en het Christian Worldview Ministry van Summit Ministries. Alle rechten voorbehouden in het origineel.

Voetnoten:
1 Joseph Campbell, The Power of Myth (New York, NY: Doubleday, 1988), 49.
2 Neale Donald Walsch, The New Revelations: A Conversation with God (New York, NY: Atria Books, 2002), 360.
3 David Spangler, Emergence: The Rebirth of the Sacred (New York, NY: Delta/Merloyd Lawrence, 1984), 12.
4 Fritjof Capra, The Turning Point (Toronto, ON: Bantam, 1982), 77–8.
5 Shakti Gawain, Living in the Light (San Rafael, CA: New World Library, 1986), 69.
6 Campbell, The Power of Myth, 6.
7 Jack Underhill, “My Goal in Life,” Life Times Magazine, winter 1986/1987, 90.
8 Dean C. Halverson, Crystal Clear: Understanding and Reaching New Agers (Colorado Springs, CO: NavPress, 1990), 91.
9 Robert Muller, The New Genesis: Shaping a Global Spirituality (New York, NY: Image Books, 1984), 189.
10 Spangler, Emergence, 83.
11 Gary Zukav, The Seat of the Soul (New York, NY: Simon and Schuster), 85–6.
12 Marilyn Ferguson, The Aquarian Conspiracy (Los Angeles, CA: J.P. Tarcher, 1980), 383.
13 Marianne Williamson, A Return to Love: Reflections on the Principles of “A Course in Miracles” (New York, NY: Harper Collins, 1992), 22.WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutWorldview.org, Alle rechten voorbehouden