Alles Over Wereldbeeld Aarde geplaatst in een groen veld - Alles Over Wereldbeeld Banier

Fouten in de Bijbel

QUESTION: Fouten in de Bijbel – Andere Schriftteksten die Ehrman discutabel vindt?

ANSWER:

De andere vier vermeende "fouten" in de Bijbel die door Ehrman worden belicht zijn Marcus 1:41, Hebreeën 2:9, Johannes 1:18 en Matteüs 24:36. Sommige, maar niet alle, Nieuwtestamentische Schriftgeleerden beweren al decennia dat deze passages pas later aan de teksten zijn toegevoegd. Maar zelfs als deze als "fouten" in de Bijbel in beschouwing worden genomen, dan gaat het hier in het ergste geval nog steeds om bijzaken.

Marcus 1:41
In het eerste hoofdstuk van Marcus wordt Jezus door een melaatse benaderd. De melaatse vraagt Hem: "Als U wilt, kunt U me rein maken?" (Marcus 1:40). Het antwoord van Jezus in Marcus 1:41 luidt als volgt:
    Diep ontroerdstak Hij zijn hand uit en raakte hem aan. ‘Ik wil het, word rein’, zei Hij.
Het onderstreepte gedeelte is omstreden. Gebaseerd op een vergelijkende studie van de Griekse fragmenten geloven sommige schriftgeleerden dat hier niet "diep ontroerd" zou moeten staan, maar "boos".

Hebreeën 2:9
    Maar wel zien we hoe Jezus, die voor korte tijd beneden de engelen was gesteld, met luister en eer gekroond is, omdat Hij de dood heeft doorstaan.Door Gods genadekwam zijn sterven aan allen ten goede.
Het onderstreepte gedeelte is omstreden. Gebaseerd op een vergelijkende studie van de Griekse fragmenten geloven sommige schriftgeleerden dat hier niet "Door Gods genade" zou moeten staan, maar "Apart van God".

Johannes 1:18
    Niemand heeft God ooit gezien, maarde eniggeboren God, die rust aan het hart van de Vader, Hij heeft Hem doen kennen.
Het onderstreepte gedeelte is omstreden. Gebaseerd op een vergelijkende studie van de Griekse fragmenten geloven sommige schriftgeleerden dat hier niet "de eniggeboren God" zou moeten staan, maar "de Enige Zoon" of "de Eniggeboren Zoon".

Matteüs 24:36
    Maar wanneer die dag of dat uur aanbreekt, weet niemand: de engelen in de hemel niet,de Zoon niet, maar alleen de Vader.
Het onderstreepte gedeelte is omstreden. Het gedeelte "de Zoon niet" komt in een groot aantal van de vroege manuscripten niet voor. Dit feit is in veel huidige vertalingen in een voetnoot opgenomen.

Bijbelse inspiratie - Leer meer!


WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragenCopyright © 2002-2021 AllAboutWorldview.org, Alle rechten voorbehouden