Alles Over Wereldbeeld Aarde geplaatst in een groen veld - Alles Over Wereldbeeld Banier

Alles over wereldbeeld Sitemap

Wereldbeeld - AllAboutWorldview.org
Bestudeer verschillende zaken die de kijk op het leven kunnen vormen. Leer meer over de verschillende levensbeschouwingen.

Atheïstische religie video
Wat hebben Dawkins, Harris, Dennett en Hitchens te zeggen? Wat zijn de nieuwste argumenten van de Nieuwe Atheïsten? Bekijk deze korte video eens!

Bestaat de hel?
Is de plaats van foltering en lijden waarover in de Bijbel wordt gesproken een realiteit? Is het een letterlijke plaats?

Bewijs voor het Christelijke geloof
Bestaat er enig werkelijk bewijs dat bekrachtigt wat zo velen geloven? Wat vertelt het bewijs ons?

Bijbelse inspiratie
Bekijk zeven probleemteksten die door Ehrman in zijn boek 'De evolutie van de Bijbel' worden aangehaald. Wat betekenen zij voor de belangrijkste doctrines van het geloof?

Brief aan een Christelijke natie
Dit boek vraagt om een intelligente reactie die de lezer een rationele basis biedt voor de geloofwaardigheid en de integriteit van het orthodoxe Christendom.

Christelijke ethiek
Is de bestudering van goed en kwaad, juist en verkeerd, onlosmakelijk verbonden met de theologie omdat deze zaken in het karakter van God zijn geworteld?

Christelijke filosofie
Vraagt het Christendom ons om de rede achter te laten, op het gebied van kritisch denken en filosofie, zodat we de Christelijke waarheden kunnen aanvaarden?

Christelijke politiek
Ziet het Christelijke wereldbeeld de overheid als een orgaan dat door God is ingesteld met het primaire doel om gerechtigheid voor de burgers te bevorderen?

Christelijke psychologie
Er circuleren zo veel onwaarheden in het vakgebied van de psychologie. Betekent dat dan dat Christenen helemaal niet aan psychologie zouden moeten doen?

Christelijke sociologie
Waarom erkennen sociologen het bestaan van sociale instellingen zoals het gezin, de kerk en de staat, maar zijn zij het niet eens over hun oorsprong, gezag of doel?

Christelijke theologie
Wat is dat? Het Christelijke theïsme bevestigt het geloof dat er een bovennatuurlijke God bestaat en dat Zijn karakter in de Bijbel aan ons is geopenbaard.

Christendom en economie
Staat het Christendom voor privébezit en vrije marktwerking of voor een socialistisch economisch systeem?

Christendom en economie video
Moeten Christenen een economisch systeem steunen dat staat voor privébezit en werkethiek of voor een gecentraliseerd beheer?

Christendom en geschiedenis
Is de historiciteit van de opstanding een noodzakelijke voorwaarde voor de waarheid van het Christendom en de geldigheid van het Christelijke geloof?

Christendom en recht
In tegenstelling tot rechtssystemen die zich op de mens concentreren, geloven Christenen dat God ons niet alleen Goddelijke wetten heeft gegeven, maar ook de middelen om ze te ontdekken. Waarom?

Christendom en wetenschap
Een blik op de standpunten van de Darwinistische evolutieleer en de theïstische scheppingsleer in het licht van de wetenschap, de Bijbel en het Christelijke wereldbeeld. Bestaat er een verband?

Christendom tegenover wetenschap
Kan het conflict tussen wetenschap en godsdienst worden opgelost? Kan de wetenschap het Christendom beproeven?

Critiek van het postmodernisme
Is er een ruimere intellectuele geschiedenis die beschouwd moet worden voordat de uniciteit en het belang van het postmodernisme als levensbeschouwing begrepen kan worden?

De Wet van het Oude Testament
Zijn de Wetten van het Oude Testament nog steeds bindend voor de hedendaagse Christenen? Lees deze reactie op Sam Harris door RC Metcalf.

De betekenis van het leven
Dit is altijd al de belangrijkste vraag voor de mens geweest. Het lijkt in onze natuur ingebakken dat wij dit soort vragen stellen.

De cultuurstrijd
Wat is de cultuurstrijd die onze Westerse samenlevingen transformeert? Over welke onderwerpen woedt de strijd? Wie leidt de aanval?

De evolutie van de Bijbel
Lees een reactie op Bart Ehrman’s boek 'De evolutie van de Bijbel'. Bestudeer zelf enkele Griekse varianten die leidden tot zijn conclusie op het gebied van de tekstkritiek.

De evolutie van de Bijbel video
Wat vertellen Bart Ehrman en zijn kijk op de tekstkritiek ons over de betrouwbaarheid van het Nieuwe Testament? Kijk eens naar deze korte video als reactie op het boek 'De evolutie van de Bijbel'!

De leer van Jezus
Wat was de reactie van Jezus op de Oudtestamentische Wet? Toont deze wet de weg naar vergeving en de verlossing van zonde?

De leer van de erfzonde
Heeft elk mens een geërfde zondige natuur in zijn genetische opmaak ingebouwd? Lees deze reactie op Sam Harris en Richard Dawkins.

De tien geboden
De tien geboden vertellen ons de absolute waarheid over onze levens en de opvoeding van onze kinderen. Moeten wij ze echt uit het openbare leven verwijderen?

De tien geboden 2
De tien geboden vertellen ons de absolute waarheid over onze levens en de opvoeding van onze kinderen. Moeten wij ze echt uit het openbare leven verwijderen?

De zin van het leven
Wat is het doel van ons bestaan? Hoe kunnen we trouw zijn aan onze roeping? Hoe kunnen we de zin van het leven ontdekken?

Een Christelijk wereldbeeld onderwijzen
Wat is een wereldbeeld en waarom is het belangrijk dat wij onze kinderen daarin onderwijzen? Lees een interview met John Stonestreet van Summit Ministries.

Een Christelijk wereldbeeld ontwikkelen
Wat geloven scholieren en studenten? Hoe worden zij afgeleid? Hoe belangrijk is een wereldbeeld in het leven van tieners?

Embryonale stamcellen
Hoe past het concept van een ziel in dit debat? Hoe zit het met gelijkheid? Bekijk de volgende gedachten eens die betrekking hebben op deze verhitte discussie.

God vinden
Wat leidt een mens naar God? Lees dit verhaal over een man die op zoek ging naar de waarheid en deze door bijzondere omstandigheden wist te vinden.

Goed tegenover kwaad
Zijn atheïsten kwaadaardig? Hoe zit het met atheïsten die morele en goede levens leiden? Wie bepaalt wat de standaard is?

Het Christelijke wereldbeeld
Wat zijn de hoofdpunten van deze levensbeschouwing? Wat is de kijk op filosofie, theologie, recht, sociologie, politiek, economie, geschiedenis, ethiek, wetenschap en psychologie?

Het Islamitische recht
Het Islamitische recht staat bekend als Sharia. Deze wet wordt afgeleid uit de Koran en de Hadith en wordt toegepast op de levens van moslims in het openbaar en in privé.

Het Islamitische wereldbeeld
Wat is de Islamitische kijk op theologie, wetenschap, ethiek, geschiedenis, recht, filosofie, politiek, psychologie en sociologie? Leer meer.

Het Marxistische recht
De Marxistische rechtstheorie is geworteld in een ontkenning van het bestaan van God en het geloof dat wij en onze sociale systemen evolueren.

Het Marxistische wereldbeeld
Hoe verhoudt dit wereldbeeld zich tot de ethiek, theologie, filosofie, wetenschap, psychologie, sociologie, wetgeving, politiek, economie en geschiedenis?

Het New Age wereldbeeld
Uit welke elementen bestaat deze levensbeschouwing? Welke invloed heeft de theologie op deze levensbeschouwing?

Het atheïstische geloof
Lees deze reactie op de brief van Sam Harris aan de Christelijke Natie. Kunnen beide auteurs gelijk hebben over de inhoud van het Christendom?

Het atheïstische geloof
Heeft iedereen een bepaalde overtuiging, ongeacht ons religieus geloof? Lees deze gedachten eens over overtuiging en menselijke ervaring.

Het bestaan van het kwaad
Kunnen wij begrijpen hoe het bestaan van het kwaad een probleem kan vormen wanneer bepaalde levensbeschouwingen onder de loep worden genomen?

Het einde van het geloof video
Wat vertelt Sam Harris ons in zijn 'Brief aan een Christelijke natie'? Zijn we echt bij het einde van het geloof beland? Mis deze korte videoclip niet!

Het erfgoed van Epicurus
Heeft Epicurus de mens bevrijd van de vrees voor God en voor de dood? Was zijn theorie juist?

Het homohuwelijk
Wat zijn de belangrijkste argumenten in het debat over het homohuwelijk? Wat zijn de motieven? Lees het hier.

Het postmoderne wereldbeeld
Wat zijn de hoofdpunten? Bestaat er enige objectiviteit? Kan een levensbeschouwing intern consequent zijn?

Het postmoderne wereldbeeld video
Wat is postmodernisme en wat zijn de primaire geloofsovertuigingen ervan? Luister naar Randall Niles die deze levensbeschouwing uitlegt.

Het probleem van het lijden
Wat is het kwaad? Waarom vinden er rampzalige gebeurtenissen plaats in de natuur? Is het de hand van God? Ontdek hier meer.

Het seculiere recht
De seculier humanistische rechtstheorie is gebaseerd op de volgende aannames: 1) God bestaat niet, en 2) menselijke wezens zijn evoluerende dieren die perfect kunnen worden.

Het seculiere recht video
De humanistische rechtstheorie schept het potentieel voor de staat om zijn positie als de hoogste bron van wettelijke waarheid te misbruiken.

Het seculiere wereldbeeld
Hoe wordt iemands wereldbeeld beïnvloed door het geloof van het seculier humanisme? Wat geloven zij over verschillende onderwerpen?

Homoseksuele Christenen
Wat zegt de Bijbel over homoseksualiteit binnen de kerk? Is het werkelijk een zonde? Waarom aanvaarden Christenen niet gewoon alle leefstijlen?

Humanistische psychologie
Consequente seculier humanisten zouden het behaviorisme moeten omarmen. Als het bovennatuurlijke niet bestaat, dan laat de psychologie alleen het natuurlijke toe.

Humanistische psychologie video
Wat is de definitie van humanistische psychologie volgens het seculier humanistische wereldbeeld?

Humanistische sociologie
Op het gebied van de sociologie zien de seculier humanisten de verbetering van de samenleving als hun doel. Niet als waarnemers, maar als katalysatoren.

Humanistische sociologie video
Wat is humanistische sociologie volgens het seculier humanistische wereldbeeld?

Islam en wetenschap
Het basisprincipe van de Islam is dat het hele universum is geschapen door God, die door de Islam Allah wordt genoemd en die de Heer en Almachtige Heerser is over het heelal.

Islamitische economie
Moslims geloven dat mensen geschapen zijn door God, dat zij gezag hebben gekregen over de schepping en dat zij ooit verantwoording moeten afleggen aan God.

Islamitische ethiek
Moslims leiden hun ethiek af van de Koran en de Hadith. De Koran bevat verschillende geboden die de volgelingen van Mohammed moeten gehoorzamen.

Islamitische filosofie
De Islam gaat uit van een bovennatuurlijke kijk op de werkelijkheid, waarbij sprake is van Gods inmenging in de wereld (wonderen) en Hij Zijn wil aan de mensheid wil overbrengen (openbaring).

Islamitische geschiedenis
Volgens de Islam is er één God aan wie alle mensen zich moeten onderwerpen en zal er een dag komen waarop alle mensen zullen worden geoordeeld op basis van hun daden.

Islamitische politiek
Moslims geloven dat zij geroepen zijn om een wereldwijde Islam te stichten, een doel dat indien nodig bereikt moet worden met de kracht van 'jihad'.

Islamitische psychologie
Moslims erkennen dat wij Gods vice-regenten op aarde zijn, maar verwerpen het idee dat wij naar Gods gelijkenis geschapen zijn.

Islamitische sociologie
Moslims geloven dat de Islam een perfecte harmonie biedt tussen het individu en de samenleving. Zij vormen samen een evenwichtige balans.

Islamitische theologie
De kern van de Islamitische geloofsbelijdenis - Er is geen godheid dan alleen God en Mohammed is de gezant van God.

Jongerencultuur
Hoe ziet de geschiedenis van deze leeftijdsgroep er uit? Waar draait het voor hen om? Wat zijn de kenmerken van een cultuur waarin jongeren de drijfveer zijn?

Levensbeschouwingen
Wat is een levensbeschouwing, ook wel wereldbeeld genoemd? Wat vormt de basis van jouw overtuigingen? Welke vooronderstellingen heb jij?

Marxisme en wetenschap
Darwins theorie lijkt de Marxistische kijk op de dialektiek te ondersteunen, omdat ze een evolutie van eenvoud naar grotere complexiteit vereist.

Marxistische economie
Volgens Marxisten worden wetten, het soort regering en de rol van de samenleving in het dagelijkse leven bepaald door het economische systeem.

Marxistische ethiek
De evolutie van moraliteit geeft Marxisten de vrijheid om de algemeen aanvaarde standaarden achter te laten op hun zoektocht naar een groter goed.

Marxistische filosofie
De Marxistische epistemologie stelt dat we nooit in het bovennatuurlijke kunnen geloven, omdat we dit niet wetenschappelijk of empirisch kunnen beproeven.

Marxistische geschiedenis
De Marxistische geschiedenis is strikt gebaseerd op een wetenschappelijke kijk op de wereld. Hierin worden de wetenschap van de evolutieleer en het dialektische pad van these, antithese en synthese betrokken.

Marxistische politiek
De strijd om de beheersing van de productiemiddelen is de dynamische kracht achter de menselijke ontwikkeling, inclusief de politieke structuur.

Marxistische psychologie
Het Marxistische geloof dat de menselijke ontwikkeling een onvermijdelijke mars naar het communisme is, dwingt haar psychologie tot een geloof in behaviorisme.

Marxistische sociologie
Marxisten geloven dat de volgende stap in de economische en socioculturele evolutie zal bestaan uit een wereldwijd socialistisch systeem en een nieuwe wereldorde.

Marxistische theologie
Feodor Dostoevsky vertelt ons dat het probleem van het communisme geen economisch probleem is. Het probleem van het communisme is het atheïsme.

Menselijk lijden
Zijn zaken die ons als individuen geluk brengen altijd goed voor ons? Kan moraliteit in termen van geluk worden gedefinieerd?

Menselijk lijden video
Randall Niles vertelt het verhaal over de sceptische kapper ter verduidelijking van de kracht van God te midden van al het leed in de wereld.

New Age economie
Volgens de leer van de New Age zullen alle zorgen over de economische marktwerking verdwijnen wanneer wij allemaal onze innerlijke stem zullen volgen.

New Age ethiek
De ethiek van de New Age beweging is gebaseerd op haar theologisch pantheïsme en filosofisch monisme. Als ieder van ons God is, dan moeten wij het hoogste gezag bezitten.

New Age filosofie
De New Age beweging staat afwijzend tegenover naturalistische en materialistische filosofieën, omdat dergelijke verklaringen een ontkenning zijn van het bovennatuurlijke dat alles doordringt.

New Age geschiedenis
De New Age beweging vertrouwt op kosmische evolutie als de onwankelbare gids naar menselijke perfectie. Men vertrouwt op evolutie als de redder van de mens.

New Age politiek
De mensheid evolueert naar een collectief bewustzijn dat boven alle stoffelijke dingen en individuele grenzen (ook nationale en politieke grenzen) zal uitstijgen.

New Age psychologie
Kosmisch humanisten geloven dat wij onszelf kunnen redden, als we de juiste psychologische gereedschappen gebruiken. Als wij voldoende God zijn, dan hebben wij onze verlossing in eigen hand.

New Age recht
De New Age beweging gelooft dat wetten en gezagsvormen het evolutionaire proces tegenwerken, en verhinderen dat wij onze goddelijkheid bereiken. We moeten ons met onszelf verbinden.

New Age sociologie
De New Age beweging probeert de grenzen van de samenleving te ondermijnen die ons vermogen om een hoger bewustzijn te bereiken, in de weg staan.

New Age theologie
New Age stelt dat ieder van ons zijn eigen bijzondere openbaring heeft in zijn eigen hogere bewustzijn. Dat wil zeggen: ons eigen vermogen om ons te verbinden met ons eigen goddelijke gedeelte.

New Age wetenschap
Kosmische humanisten geloven dat alles een energie is die de mens in staat stelt om eenheid te bereiken in een soort collectief bewustzijn.

Op zoek naar de waarheid
Zijn alle godsdiensten die op een geloof gebaseerd zijn ronduit irrationeel, zoals sommige schrijvers beweren? Vind hier een reactie op deze vraag.

Post-Christelijk
Wat betekent het als iemand onze cultuur “post-Christelijk” noemt? Lees hier een samenvatting van deze term.

Postmodern recht
De huidige crisis in de Westerse samenleving heeft de weg geëffend voor een nieuwe aanpak van de rechtstheorie. Het postmodernisme spreekt zich krachtig uit over de rol en inhoud van de wet.

Postmoderne economie
Postmodernisten gebruiken obscure woorden om de economie te bespreken, zoals fragmentatie, differentiatie, chronologie, pastiche, anti-fundamentalisme en pluralisme.

Postmoderne ethiek
Postmodernisten geloven in cultureel moreel relativisme en bouwen hun ethische systeem op 'zachte' vormen van atheïsme, naturalisme en evolutie.

Postmoderne filosofie
Omdat er geen universele Waarheid (hoofdletter 'W') bestaat, bestaan er alleen kleine waarheden (kleine letter 'w') die verbonden zijn met een gemeenschap of groep mensen en die beperkt zijn tot individuele perceptie.

Postmoderne geschiedenis
Postmodernisten gebruiken de term 'historicisme' om het standpunt te beschrijven dat alle vragen beantwoord moeten worden binnen de culturele en sociale context waarin zij gesteld worden.

Postmoderne politiek
Postmodernisten proberen de fundamentele concepten van individuele vrijheid en de wet gebaseerd op Gods morele orde te vervangen door concepten van identiteitspolitiek en sociale rechtvaardigheid.

Postmoderne psychologie
Onze postmoderne denkwijze heeft het idee van een 'ziel' overbodig gemaakt. In plaats van een ziel wordt er nu gesproken over een verscheidenheid van het 'ik'.

Postmoderne sociologie
De postmoderne kijk op onze maatschappij is niet-traditioneel voor wat betreft gezin, kerk en staat.

Postmoderne theologie
Atheïsme is niet alleen de theologische ruggengraat van het seculier humanisme en het marxisme, maar vormt ook het overheersende theologische standpunt van het klassieke postmodernisme.

Postmoderne theorie
Hoe zien postmodernisten de wetenschap, ethiek, geschiedenis, wetgeving, filosofie, politiek, psychologie en sociologie? Bestudeer het hier.

Postmoderne wetenschap
Een groot aantal postmodernisten is in vele opzichten anti-wetenschappelijk. Sommige postmodernisten beweren dat wetenschap niet echt kennis is.

Reactie op 'Brief aan een Christelijke natie'
Als we allemaal slechts het product zouden zijn van een Godloze vorm van natuurlijke selectie, waar kunnen we dan nog naar uitkijken? Onverklaarbaar lijden dat leidt tot de persoonlijk ondergang?

Religieuze tolerantie
Hoe is ons begrip van 'tolerantie' in onze moderne tijd veranderd? Wat is tolerantie en wat is het verband met cultureel relativisme?

Sam Harris
Heeft het Christendom werkelijk geen ondersteunend bewijs? Of bestaat er degelijk, krachtig, intellectueel, historisch, filosofisch en zelfs wetenschappelijk bewijs dat het Christendom bekrachtigt? Lees een reactie op Harris.

Seculiere economie
Seculier humanisten zijn het onderling niet eens over het ideale economische systeem, al ondersteunen de meesten het socialisme in de een of andere vorm.

Seculiere economie video
Wat gelooft men in het seculiere wereldbeeld over de economie? Ontdek de feiten in deze video.

Seculiere ethiek
De meeste seculier humanisten moeten, om consequent te blijven met hun theologie en filosofie, de zijde kiezen van moreel en ethisch relativisme.

Seculiere ethiek video
Welke invloed heeft de ethiek volgens het seculier humanistische wereldbeeld op de cultuur?

Seculiere filosofie - video
Een ontkenning van het bovennatuurlijke en een vertrouwen in de wetenschap als de bron van alle kennis leidt onvermijdelijk tot bepaalde conclusies over de mensheid, het denken, de geest en sterfelijkheid.

Seculiere filosofie
Naturalisme. Het geloof dat de werkelijkheid slechts bestaat uit materie en dat alle fenomenen verklaard kunnen worden aan de hand van naturalistische oorzaken.

Seculiere geschiedenis
Het seculier humanisme beweert een realistische kijk op de geschiedenis te hebben, maar staat erop dat onze toekomst beter zal zijn dan ons verleden.

Seculiere geschiedenis video
Geschiedenis is het verhaal over de ontwikkeling van niet-leven naar leven, van eenvoudig naar complex, van gedachtenloos naar rationeel, van dier naar mens.

Seculiere politiek
Democratie gaat verder dan de staat. Humanistische principes vereisen dat democratie zo breed mogelijk wordt toegepast op alle aspecten van het menselijke leven.

Seculiere politiek video
De mensheid is een onderdeel van een enkelvoudig ecosysteem. Iedereen zou in een enkele gemeenschap moeten wonen, zonder nationale grenzen en verschillend staatsbeleid.

Seculiere theologie
De kern van de seculiere theologie blijft het atheïsme. Dit is het hart en de ziel van het seculier humanisme: de mens kent zichzelf de plaats van God toe.

Seculiere wetenschap
Atheïstische evolutie is niet slechts één van vele mogelijkheden; het is de enige optie die compatibel is met de seculier humanistische levensbeschouwing.

Seks en de Bijbel
Wat is het Christelijke standpunt ten opzichte van seks? Lees deze reactie op Sam Harris, auteur van het boek 'Brief aan een Christelijke natie'.

Seks voor het huwelijk
Is het moreel toelaatbaar of verkeerd? Hoe weet ik dat zeker? Wat moet ik overwegen om deze beslissing te maken?

Seks voor het huwelijk 2
Is het moreel toelaatbaar of verkeerd? Hoe weet ik dat zeker? Wat moet ik overwegen om deze beslissing te maken?

Slavernij in de Bijbel
Hoe verklaren Christenen de ideeën over slavernij uit de Bijbelse tijd? Kijk eens naar deze verklaring als reactie op het werk van schrijver Sam Harris.

Vervulling van Bijbelse profetie
Zouden de schrijvers van de Evangeliën het verhaal over het leven van Jezus op een zodanige manier geschreven kunnen hebben dat het overeenstemde met de profetieën uit het Oude Testament?

Waarheid en godsdienst video
Kan het geloof de proef der rede doorstaan? Kunnen waarheid en rede zij aan zij bestaan? Kan godsdienst rationeel zijn? Bekijk nu deze korte video eens!

Waarom zijn wij hier?
Een vraag die de mensheid al vele generaties heeft geplaagd en uitgedaagd. Wat zegt de Bijbel? Wat is de logische conclusie?

Wat is bidden?
Zit er een kracht in gebeden of is het niets meer dan bepaalde zinnen steeds maar weer herhalen? Ontdek hier de sleutel tot effectief bidden.

Wereldbeeld
Wat is een wereldbeeld, ook wel levensbeschouwing of maatschappijbeeld genoemd? Waar komt dit woord en dit idee vandaan? Ontdek het hier.WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragenCopyright © 2002-2021 AllAboutWorldview.org, Alle rechten voorbehouden