Alles Over Wereldbeeld Aarde geplaatst in een groen veld - Alles Over Wereldbeeld Banier

Christelijke theologie


Christelijke theologie -- Theïsme
De Christelijke theologie bevestigt het theïsme, het geloof in het bestaan van een bovennatuurlijke God. Het Christelijke theïsme berust voornamelijk op twee solide fundamenten: een bijzondere openbaring (de Bijbel) en een algemene openbaring (de geschapen orde). Terwijl de Bijbel het karakter en de persoonlijkheid van God op elke bladzijde openbaart, wordt volgens Johannes Calvijn het "volledige vakmeesterschap van het universum" van dag tot dag geopenbaard. De psalmist zegt: "De hemel verhaalt van Gods majesteit" (Psalm 19).

James Orr legt uit dat het theïstische standpunt niet voortkomt uit een enkele aanwijzing of een enkel bewijsstuk, maar door "de samenwerking van een groot aantal aanwijzingen, die uit verschillende en onafhankelijke startpunten voortkomen".1 Christenen zien het bewijs voor God overal. Volgens de Christelijke levensbeschouwing wijzen filosofie, wetenschap, mathematica, logica en persoonlijke ervaring allemaal op het bestaan van een Schepper en Redder.


Christelijke theologie - Bijzondere openbaring
De Christelijke theologie beweert dat God Zichzelf aan de mens heeft geopenbaard. Hij heeft dat op een algemene manier gedaan, via Zijn schepping, en op een bijzondere (persoonlijke) manier, via Zijn Goddelijke woorden en handelingen die in de Bijbel staan, met name in de persoon van Jezus Christus. Millard Erickson definieert deze twee soorten openbaringen als volgt: "Aan de ene kant is de algemene openbaring Gods communicatie aan alle mensen, in alle tijden en overal ter wereld. Aan de andere kant heeft de bijzondere openbaring te maken met Gods bijzondere communicaties en manifestaties, die nu alleen beschikbaar zijn wanneer bepaalde heilige geschriften worden geraadpleegd."2

De algemene openbaring is door de hele kerkgeschiedenis heen door een verscheidenheid aan Christelijke theïsten beschouwd als een noodzakelijk, maar ontoereikend middel om kennis over de Schepper en Zijn karakter te verwerven. Het is theologisch en filosofisch gezien beter om de God van de Bijbel te gebruiken als verklaring voor het universum dan om het universum te gebruiken als verklaring voor God.

Volgens de Christelijke theologie is de geschapen mensheid bestemd om gered of veroordeeld te worden. Bepaalde vragen kunnen niet met behulp van de algemene openbaring worden beantwoord, maar wel door de bijzondere openbaring. Dit zijn vragen als: Hoe kan ik gered worden? Waarvan moet ik gered worden? Wanneer zal het oordeel plaatsvinden? De bijzondere openbaring is dus "bijzonder", omdat het de sleutel is die de deur naar hemel en aarde opent.

Wanneer iemand de Bijbel bestudeert, dan zal hij Gods meest directe vorm van de bijzondere openbaring aantreffen: de persoon van Jezus Christus. "In Jezus van Nazareth", schrijft Carl F.H. Henry, "komen de Goddelijke bron van de openbaring en de Goddelijke inhoud van die openbaring samen."3 De leer, de daden en vooral de opstanding van Christus, zoals geopenbaard in de Bijbel, leggen de hoeksteen voor de bijzondere openbaring en een solide fundering voor het Christelijke theïsme.

Het doel van de Goddelijke openbaring zit in de communicatie van het belang van de leer en de daden van Christus aan de Christen. Het derde lid van de Drie-eenheid, de Heilige Geest, speelt een belangrijke rol in deze dialoog. Henry legt dit uit: "De Schrift zelf is ons gegeven zodat de Heilige Geest het Woord van God op de harten van zijn volgelingen kan etsen in een voortdurend proces van heiliging dat anticipeert dat de gelovige uiteindelijk volledig aangepast zal worden aan de gelijkenis van Jezus Christus, Gods mensgeworden Woord."4 Dit is de belangrijkste reden dat God ervoor heeft gekozen om Zichzelf en Zijn plan voor ons in de Bijbel aan ons te openbaren.

Daarom moet de Christen fundamenteel afhankelijk zijn van de Bijbel en moet die afhankelijkheid, dat vertrouwen, voortdurend vernieuwd worden. De Christen leest de Bijbel daarom niet slechts één keer om het boek vervolgens aan de kant te schuiven. Nee, wij bestuderen de Bijbel als het levende Woord van God en streven er voortdurend naar om ons aan te passen aan de leer die we in de Bijbel vinden. Wij wijden onze levens aan de bestudering en het begrip van de krachtige boodschap van de Bijbel.


Christelijke theologie - Ontwerp en algemene openbaring
In de Christelijke theologie is de bijzondere openbaring daarom de spil, terwijl de algemene openbaring een aansporing is om de waarheden te erkennen die in de Schrift staan en die in Jezus Christus verwezenlijkt werden. Hoewel Gods openbaring in de natuur op zich geen reddende kennis over God kan verschaffen, is deze wel in staat om ons een algemene kennis over God te geven. Een overgrote meerderheid van alle intellectuelen is het erover eens dat doelgerichtheid en ontwerp, bijvoorbeeld, conceptueel geldige argumenten zijn wanneer het bestaan van God wordt overwogen.

De Anglicaanse geestelijke William Paley beargumenteerde in "Natural Theology" (een boek waarvan Charles Darwin toegaf dat hij het waarschijnlijk meer bewonderde dan enig ander boek5) dat een man die toevallig een horloge in de woestijn vindt niet zou kunnen concluderen dat het horloge altijd al bestaan zou hebben; nee, het overduidelijke ontwerp van het horloge - niet alleen de inwendige machinerie, maar ook het feit dat het duidelijk voor een bepaald doel is ontworpen - zou impliceren dat het horloge een ontwerper had. Paley ging verder en paste diezelfde logica toe op het universum. Hij beweerde dat een mechanisme dat zo duidelijk ontworpen is als het universum het bestaan van een grote Ontwerper vereist.6 Dit wordt vaak het "ontwerpargument" genoemd en is een uitstekend voorbeeld van de manier waarop de geschapen orde het bestaan van God openbaart.

Het universum geeft alle mensen een gevoel dat het ontworpen is (en dat er dus een Ontwerper is). Dat wil zeggen, alle mensen die openstaan voor die mogelijkheid. Wijlen Antony Flew, de legendarische Britse filosoof en voorvechter van het atheïsme, beschreef zijn persoonlijke reis van atheïsme naar theïsme en de centrale plek die het ontwerpargument op zijn reis had. Flew geloofde aan het einde van zijn leven dat "...de indrukwekkendste argumenten voor Gods bestaan de argumenten zijn die ondersteund worden door recente wetenschappelijke ontdekkingen." Hij bereikte deze conclusie omdat "de bevindingen uit meer dan vijftig jaar DNA onderzoek genoeg materiaal hebben geboden voor een nieuw en krachtig argument voor een ontwerp."7

Een groot aantal mensen maakt kennis met God via de algemene openbaring van Zijn geordende universum; maar nog veel meer mensen ontmoeten God in de algemene openbaring van de doelgerichte aard van de dagelijkse realiteit. C.E.M. Joad was het grootste gedeelte van zijn professionele carrière een atheïst, maar schreef vlak voor zijn dood een boek met de titel "The Recovery of Belief" (oftewel "Het herstel van geloof"). Dit boek beschrijft zijn geleidelijke toenadering tot God en Jezus Christus. Joad was vooral overtuigd door zijn waarnemingen van de menselijke natuur - zijn realisatie dat er een morele wet is en dat wij die wet vaak overtreden.

C.S. Lewis geeft ons weer een andere variant van het argument dat de algemene openbaring Gods bestaan duidelijk maakt. Veronderstel eens dat er geen intelligentie achter het universum zou steken, zegt Lewis. In dat geval zou niemand mijn hersenen ontworpen hebben om na te denken. Mijn gedachten zijn dan slechts een bijprodukt van een aantal atomen in mijn schedel. "Maar als dat zo is, hoe kan ik er dan op vertrouwen dat mijn gedachten waar zijn?", vraagt Lewis zich af. "Maar als ik niet op mijn eigen gedachten kan vertrouwen, dan kan ik natuurlijk de argumenten niet vertrouwen die tot het atheïsme leiden en dus is er voor mij geen enkele reden om atheïst te zijn, of wat dan ook. Ik kan niet in gedachten geloven, tenzij ik in God geloof; ik kan mijn gedachten dus nooit gebruiken om niet in God te geloven."8


Christelijke theologie - Geworteld in Jezus Christus
De Christelijke theologie wijst op het geloof van Christenen: dat een persoonlijke God Zichzelf door middel van een geschapen wereld aan de mens geopenbaard heeft en dat Hij een plan en een uiteindelijke bestemming heeft voor die wereld. De Christelijke theologie plaatst Christus in het centrum. De God "die de wereld zo lief had dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven" heeft het mogelijk gemaakt dat een zondige mensheid toch een persoonlijke relatie met Hem kan hebben.


Lees verder - Christelijke filosofie

Voetnoten:

Met toestemming ontleend aan het boekUnderstanding the Times: The Collision of Today’s Competing Worldviews(Rev. 2nd ed), David Noebel, Summit Press, 2006. Met dank aan John Stonestreet, David Noebel en de Christian Worldview Ministry van Summit Ministries. Alle rechten voorbehouden in het origineel.

1 James Orr, The Christian View of God and the World (Edinburgh, Scotland: Andrew Elliot, 1897), 111.

2 Millard J. Erickson, Christian Theology, 3 vols. (Grand Rapids, MI: Baker Book House, 1983), 1:153.

3 Carl F.H. Henry, God, Revelation and Authority, 6 vols. (Waco, TX: Word Books, 1976ff), 2:11.

4 Ibid., 15.

5 Charles Darwin, Autobiography (New York, NY: Dover Publishing, 1958), 59.

6 See Geoffrey Simmons, What Darwin Didn’t Know (Eugene, OR: Harvest House, 2004) voor een bijgewerkt argument voor een bijzondere schepping op basis van het ontwerpargument.

7 Uit het volgende interview: http://www.biola.edu/antonyflew/.

8 C.S. Lewis, Broadcast Talks (London, UK: G. Bles, 1944), 37–8.WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutWorldview.org, Alle rechten voorbehouden