Alles Over Wereldbeeld Aarde geplaatst in een groen veld - Alles Over Wereldbeeld Banier

Het Christelijke wereldbeeld


Het Christelijke wereldbeeld - Een geïntegreerd raamwerk
Het Christelijke wereldbeeld is meer dan een godsdienstige levensbeschouwing. Het Christelijke wereldbeeld is feitelijk een volledig en geïntegreerd raamwerk waarmee de hele wereld begrepen kan worden. Onze vrienden van Summit Ministries hebben voor ons de basisprincipes van het Christelijke wereldbeeld op een rij gezet en in tien categorieën verdeeld. Voor een uitgebreidere uitleg van elk concept kun je op de "LEES VERDER" link aan het einde van elke paragraaf klikken.


Het Christelijke wereldbeeld - De afzonderlijke elementen
Het Christelijke wereldbeeld is een alomvattende kijk op de wereld vanuit een Bijbels perspectief. Daarom is de Christelijke levensbeschouwing een geïntegreerd geheel dat bestaat uit een aantal afzonderlijke, Bijbelse elementen. Elke Christen zou eigenlijk zijn of haar dagelijkse leven moeten filteren door een Bijbelse/geestelijke bril en de wereld zien als een harmonieuze verzameling overtuigingen en perspectieven.

  Christelijke theologie - Theïsme (Trinitarisch)
  De theologie van het Christelijke wereldbeeld is de bevestiging van het bestaan van een intelligente, machtige, liefdevolle, rechtvaardige en ontzagwekkende God, die bestaat als een Drie-eenheid van Vader, Zoon en Heilige Geest. Vanuit het Christelijke perspectief geldt: "In het begin schiep God" (Genesis 1:1) en dat is het fundament voor de zin en betekenis van alles wat bestaat. Het Christelijke wereldbeeld stelt verder dat deze machtige, intelligente God, die alle dingen in de hemel en op aarde heeft geschapen, dezelfde God is die een menselijke gedaante aannam in de persoon van Jezus Christus en voor onze zonden stierf. Het Christendom verkondigt een God die zowel Geest als Hart is; een God die de wereld niet alleen heeft geschapen, maar er ook zó veel van houdt dat Hij Zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven om ervoor te sterven. LEES VERDER

  Christelijke filosofie - Geloof in het bovennatuurlijke (geloof en rede)
  De belangrijkste filosofische waarheid in het Christelijke wereldbeeld is dat Jezus Christus de "Logos" (woord, of geest) van God is. De Christelijke filosofie stelt dat Christus, de Logos, de verklaring is voor het universum en alles wat zich daarin bevindt. Het meest gebruikte argument tegen het Christelijke wereldbeeld in het algemeen en de Christelijke filosofie in het bijzonder is dat het onwetenschappelijk zou zijn. Christenen beweren dat de Christelijke leer over God, de schepping, Logos, ontwerp, doelgerichtheid, recht, orde en leven niet alleen redelijk zijn, maar ook overeenstemmen met de ontdekkingen van de wetenschap, met de geschiedenis en met de persoonlijke ervaringen op een manier die onmogelijk is voor de filosofieën van het dialectisch materialisme en het filosofische naturalisme. LEES VERDER

  Christelijke ethiek - Absolute morele waarden
  Volgens het Christelijke wereldbeeld is Gods morele aard absoluut en onveranderlijk. God haat het kwaad altijd en Hij houdt altijd van wat goed is. De Bijbel is van cruciaal belang omdat de Bijbel ons vertelt wat het verschil is tussen goed en kwaad. De Bijbel geeft ons een raamwerk waarop een volledig ondubbelzinnige ethiek gebouwd moet worden. Volgens het Christelijke wereldbeeld leidt het ethisch relativisme tot de ondergang (Matteüs 7:13). De Christelijke ethiek is onlosmakelijk verbonden met de Christelijke theologie, omdat de Christelijke ethiek geworteld is in het karakter van God. In plaats van een geloof in een ethiek die verbonden is aan de steeds veranderende grillen van de maatschappij, bevat het Christelijke wereldbeeld een specifieke morele orde die aan de mens geopenbaard is middels een algemene en een bijzondere openbaring van de Bijbel en de persoon van Jezus Christus. LEES VERDER

  Christendom en wetenschap - Creationisme
  Alleen het creationistische perspectief kan de ontwerpkenmerken van de natuur adequaat verklaren, omdat het creationistische perspectief een Ontwerper, een Wetgever en een ordelijke oorzaak postuleert, terwijl de materialist alleen maar een beroep kan doen op het toeval. Het Christelijke wereldbeeld stelt dat het creationistische model van de Bijbel beter past bij de wetenschappelijke feiten dan het evolutionaire model. Het Christendom vertrouwt op het gezag van het boek Genesis en de in de Bijbel beschreven uitspraken over de schepping, zoals Marcus 10:6 en Kolossenzen 1:16. Het is aangetoond dat Christendom en wetenschap verenigbaar zijn en dat zij samen verkondigen dat God "de schepper van alles" is (Efeziërs 3:9). De Bijbel geeft ons informatie over God en Zijn universum, terwijl de wetenschap ons informatie geeft over Gods universum. LEES VERDER

  Christelijke psychologie - Tweeledige aard van geest/lichaam (de zondige aard van de mens)
  Alleen het Christelijke wereldbeeld, met zijn nadruk op de geestelijke wereld en zijn begrip van de gevallen (zondige) toestand van de mens (Romeinen 1-2), kan de diepste innerlijke aangelegenheden en zorgen van het individu werkelijk op de juiste wijze behandelen. De Christelijke psychologie stelt mensen in staat om het verband te leggen tussen hun toestand en hun werkelijke zelf, omdat de Christelijke psychologie hen laat erkennen dat zij zelf zondig zijn en daarom behoefte hebben aan een Redder. Onze grootste behoefte bestaat niet uit eigenwaarde en zelfrespect; nee, het is de realisatie dat wij zondaars zijn die in opstand zijn gekomen tegen God. Alleen nadat een mens Christus als Redder aanvaardt, kan hij zijn waarde beginnen te begrijpen als wezen dat naar Gods gelijkenis is geschapen en op die manier een triomfantelijk leven leiden. In plaats van te eisen dat het individu zijn geweten laat varen, roept het Christelijke wereldbeeld het individu op te erkennen dat zijn schuld werkelijk is, waarna er met die schuld kan worden afgerekend door tot inkeer te komen. LEES VERDER

  Christelijke sociologie - Traditionele interpretatie van gezin, kerk en staat
  Volgens het Christelijke wereldbeeld is de Christelijke sociologie gebaseerd op uitgangspunt dat zowel het individu als de sociale orde belangrijk zijn voor God, de mensheid en de maatschappij. Christus stierf en stond weer op uit de dood voor elk individueel mens. God heeft ook het gezin, de kerk en de staat als sociale instellingen gedefinieerd om de mens te onderwijzen op het gebied van liefde, respect, discipline, werk en gemeenschap. Binnen het raamwerk van het Christelijke wereldbeeld concentreert de sociologie zich op de samenleving als het middel waarmee mensen met elkaar kunnen samenwerken volgens Gods wil, en op het menselijke individu als een vitaal onderdeel van diverse sociale instellingen binnen die samenleving. LEES VERDER

  Christendom en recht - Goddelijke / natuurlijke wet
  Volgens het Christelijke wereldbeeld bestaat de wet uit zowel natuurlijke als Goddelijke wetten die voortkomen uit het karakter van een rechtvaardige en liefdevolle God. De Goddelijke wet is eeuwig omdat God eeuwig is. Zijn wet is zó eeuwig en blijvend dat God hem ooit zal toepassen om over de wereld te oordelen (Handelingen 17:31). Zijn oordeel zal gebaseerd zijn op de natuurlijke wet en op de geopenbaarde wet (Romeinen 2:12). God heeft menselijke overheden en rechtssystemen vooral ingesteld om de zondige aard en verlangens van de mens in toom te houden (Romeinen 13:1-4). Vanwege de zondeval zien we in de menselijke geschiedenis een onophoudelijke poging van de mens om Gods wetten te vervangen door menselijke wetten. Het Christelijke wereldbeeld stelt dat individuele mensen en samenlevingen opbloeien wanneer zij Gods wetten gehoorzamen. Het Christelijke idee van mensenrechten komt voort uit de doctrine dat de mens naar Gods gelijkenis is geschapen. Deze rechten, die hand in hand gaan met bepaalde verantwoordelijkheden, zijn daarom onvervreemdbaar. LEES VERDER

  Christelijke politiek - Gerechtigheid, vrijheid en orde
  Het Christelijke wereldbeeld erkent dat de staat een door God ingesteld orgaan is (Genesis 9:6, Romeinen 13:1-7, 1 Petrus 2:13-17). Het Christendom gelooft ook in de verdorvenheid van de mens en zijn morele verantwoordelijkheid. Daarom is de overheid een noodzakelijke instelling. Maar, regeringen hebben beperkte verplichtingen en geen totalitaire macht. De Bijbel stelt dat de overheid een beperkte rol heeft: Caesar (de keizer) heeft zijn rol, maar God heeft ook rollen weggelegd voor het gezin en de kerk. LEES VERDER

  Christendom en economie - Opzienerschap over eigendom
  Het Christelijke wereldbeeld begint zijn economische theorie met een aanname over de menselijke aard. De Bijbel verkondigt dat de mens zondig is. De Bijbel definieert bovendien wat gerechtigheid is. Daarom zal het meest wenselijke economische systeem gerechtigheid bevorderen door de rechten van individuen te beschermen tegen inbreuk door anderen en zal dit systeem voorzien zijn van mechanismen die de bescherming van mensenrechten garanderen. Daarom stelt het Christelijke wereldbeeld dat het vrije markt systeem het beste voldoet aan deze criteria. Economische systemen die onrechtvaardigheid beperken en de individuele mens verantwoordelijkheden geven, wat betreft privébezit en economische beslissingen, kunnen mensen de vrijheid geven om de waardigheid te behouden van wezens die naar Gods gelijkenis zijn geschapen. Het belangrijke eindresultaat van de economische theorie bestaat in het Christelijke wereldbeeld niet uit rijkdom of luxe, maar de vrijheid om tevredenheid en geluk na te streven door te begrijpen wat de rol van de mens is in Gods universum. LEES VERDER

  Christendom en geschiedenis - Schepping, zondeval en vrijkoping
  Het Christelijke wereldbeeld ziet de geschiedenis als een beweging vanaf de schepping van de wereld, via de zondeval van de mens, naar de vrijkoping van de wereld en de mensheid. De relatie tussen de mens en God, tussen mensen onderling en tussen de mens en de schepping, werd verbroken door die zondeval. Maar de mensheid is vrijgekocht door het werk van Jezus Christus op het kruis. Hierdoor zal de wereld ooit weer hersteld worden en zich weer volledig onder Gods goede heerschappij bevinden. LEES VERDER


Het Christelijke wereldbeeld - Conclusie
Het Christelijke wereldbeeld is een alomvattende kijk op de wereld vanuit een Christelijk perspectief. Onze vrienden van Summit Ministries herinneren ons eraan dat ons Christelijke wereldbeeld elk gebied van ons leven zou moeten beïnvloeden, van psychologie tot sociologie, van wetenschap tot filosofie en van recht tot economie. Het werkelijke Bijbelse Christendom is meer dan een verzameling godsdienstige doctrines die in de kerk moeten worden opgezegd. Het Christendom dat door de Bijbel wordt onderwezen is een volledige levensbeschouwing.


Leer meer!WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?


Christendom en economie video


Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutWorldview.org, Alle rechten voorbehouden