Alles Over Wereldbeeld Aarde geplaatst in een groen veld - Alles Over Wereldbeeld Banier

De cultuurstrijd


De cultuurstrijd – Waar gaat die over?
Bewijs van de cultuurstrijd komen we overal tegen in onze maatschappij. De cultuurstrijd gaat tussen traditionele waardes die vroeger in ons land en andere landen gebruikelijk waren, zoals geloof in God, de Bijbel, universele morele normen, de heiligheid van het leven, het gezin als hoeksteen van de samenleving, het huwelijk tussen man en vrouw, de Christelijke “wortels” van ons land en historische waarheid. Aan de andere kant staan de tegenovergestelde waarden, zoals de ontkenning van God, geloof in biologische evolutie, verwerping van de Bijbel, geloof in relatieve morele normen, abortus op verzoek, de afschaffing van traditionele gezinswaarden, de afschaffing van het huwelijk als iets dat alleen tussen man en vrouw plaatsvindt, en de verwerping c.q. afwijzing van onze Christelijke afkomst.

Het woord “waarheid” wordt bijna nooit meer gebruikt. Onze samenleving gaat snel achteruit, maar niemand probeert te achterhalen waar onze sociale problemen door veroorzaakt worden. In tegendeel, als moderne statistische rekenmethodes worden gebruikt om de oorzaak van deze problemen te ontdekken, krijgen degenen die waarheid en herstel zoeken een slecht etiket opgeplakt. We willen niet erkennen dat de opvattingen die wij onderrichten in werkelijkheid de problemen veroorzaken. We vermijden het leggen van verbanden, om te voorkomen dat de waarheid onze verlangens in de wielen rijdt.

De Amerikaan D. James Kennedy luisterde eens naar een radio-interview met Aldous Huxley, de meest vooraanstaande evolutionist in Kennedy’s tijd. Aan Huxley werd gevraagd waarom hij dacht dat de evolutietheorie van Darwin zo snel aanvaard was destijds. In plaats van met een technisch of wetenschappelijk antwoord te komen, verklaarde Huxley dat geloof in Darwins evolutietheorie ons de mogelijkheid gaf om onze seksuele zin te kunnen doen. Inmiddels is veel aanvullend bewijs bekend geworden dat de evolutietheorie tegenspreekt. Maar mede omdat evolutie de basis is voor het humanisme, moet het evolutieverhaal in stand gehouden worden om de culturele veranderingen gaande te houden die de cultuurstrijd voeden.


De cultuurstrijd – Waar komen we die tegen?
Dit gepolariseerde conflict dat veroorzaakt wordt door de cultuurstrijd vinden we overal terug in onze maatschappij. Je ziet het in de entertainmentindustrie, artikelen in de media, in radio- en TV-shows, tijdens debatten in de Tweede Kamer, enzovoorts. Ook in Nederland zijn organisaties actief bezig om onze maatschappij in ons nadeel te veranderen (door zich bijvoorbeeld bezig te houden met het mogelijk maken van abortus, alternatieve huwelijksvormen, enzovoorts).

Tradities en waarden die ooit de ondergrond van onze maatschappij vormden, worden nu van allerlei kanten aangevallen. Zulke waarden zijn bijvoorbeeld het traditionele gezin, het ongeboren leven, vrijheid van meningsuiting, maar ook Kerstmis en gebed. Er is een hele nieuwe lijst van woorden en termen naar voren geschoven om zogenaamd “verlichte” culturele veranderingen in het zadel te helpen, waaronder “relatieve waarheid”, “situationele ethiek”, “nieuwe tolerantie”, “politieke correctheid”, “profileren”, “haatzaaierij”, “multicultureel”, “verscheidenheid”, “fanatisme”, “gevoeligheid”, “positieve discriminatie” en “homofobie”.


De cultuurstrijd – Een samenvatting
De stuwende kracht achter de huidige cultuurstrijd is simpelweg het feit dat mensen aan het wegdrijven zijn van God, zoals in de Bijbel voorzegd wordt. 2 Tessalonicenzen 2:3 zegt: “Laat u door niemand misleiden, op geen enkele manier. De Dag van de Heer breekt niet aan voordat velen zich van het geloof hebben afgekeerd en de wetteloze mens verschenen is, hij die verloren zal gaan.”

Matteüs 24:37-38 luidt: “Zoals het was in de dagen van Noach, zo zal het zijn wanneer de Mensenzoon komt. Want zoals men in de dagen voor de vloed alleen maar bezig was met eten en drinken, met trouwen en uithuwelijken, tot aan de dag waarop Noach de ark binnenging.”

Genesis 6:5 zegt over de omstandigheden vóór de zondvloed: “De HEER zag dat alle mensen op aarde slecht waren: alles wat ze uitdachten was steeds even slecht.”


Leer meer!WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutWorldview.org, Alle rechten voorbehouden