De tien geboden

De tien geboden - Gods Wet
De tien geboden zijn in Exodus 20 in de oude Joodse Schrift uiteengezet. Ze werden bijna 3500 jaar geleden rechtstreeks door God bezorgd...

"Toen sprak God deze woorden: ‘Ik ben de HEER, uw God...

EEN: "Vereer naast mij geen andere goden."

TWEE: "Maak geen godenbeelden, geen enkele afbeelding van iets dat in de hemel hier boven is of van iets beneden op de aarde of in het water onder de aarde."

DRIE: "Misbruik de naam van de HEER, uw God, niet."

VIER: "Houd de sabbat in ere, het is een heilige dag."

VIJF: "Toon eerbied voor uw vader en uw moeder."

ZES: "Pleeg geen moord."

ZEVEN: "Pleeg geen overspel."

ACHT: "Steel niet."

NEGEN: "Leg over een ander geen vals getuigenis af."

TIEN: "Zet uw zinnen niet op het huis van een ander, en evenmin op zijn vrouw, op zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund of zijn ezel, of wat hem ook maar toebehoort."

De tien geboden - De waarheid voor onze levens
De tien geboden beschrijven voor veel mensen de absolute waarheid over onze levens en de opvoeding van onze kinderen. Voor anderen zijn de tien geboden een voorstelling van Gods perfecte wet, die de ziel overtuigt en verandert (Psalm 19:9). Overwegen wij echt om ze uit ons openbare leven te verwijderen?

Lees nu deel 2 van "De tien geboden"!


WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen