Alles Over Wereldbeeld Aarde geplaatst in een groen veld - Alles Over Wereldbeeld Banier

De tien geboden

(Read De tien geboden, Part 1 First)

De tien geboden - Een zaak voor de rechtbank?
Op 25 februari 2002 weigerde het Amerikaanse Hooggerechtshof om een verbod op een vertoon van de tien geboden op een openbare locatie in overweging te nemen. De afzonderlijke staten bleven hierdoor in verwarring over de grondwettelijk van dergelijke monumenten.

Het hof weigerde een beroepszaak te overwegen die was aangespannen door Gouverneur Frank O'Bannon. De gouverneur had het hof gevraagd om eerdere uitspraken ongedaan te maken die hem hadden verboden om een twee meter hoog stenen monument met de tien geboden op het gazon van het Capitool in Indianapolis te plaatsen. Burgers uit verscheidene staten ondertekenden verzoekschriften die het Hooggerechtshof aanspoorden om de zaak in overweging te nemen, zodat hiermee op zijn minst negen conflicterende meningen van andere gerechtshoven in het land zouden worden opgelost. Lagere rechtbanken in Indiana, Wisconsin en Illinois hadden het vertoon van de tien geboden op openbare locaties verboden, terwijl rechtbanken in Colorado, Kansas, Wyoming, Oklahoma, New Mexico, en Utah dit hadden toegestaan.

Dezelfde kwestie werd in mei 2001 voor het Amerikaanse Hooggerechtshof gebracht. Op dat moment waren de rechters scherp verdeeld over de beslissing van het hof om deze zaak niet in overweging te nemen. Drie rechters - Rehnquist, Scalia en Thomas - verklaarden dat het hof de zaak had moeten overwegen, maar ook ten gunste van het vertoon van de tien geboden had moeten oordelen. In de latere zaak van 25 februari 2002 zwegen deze rechters. Volgens de procedures moeten er op zijn minst vier rechters stemmen om een zaak in overweging te nemen, en vijf om er een uitspraak over te doen.

Volgens de huidige interpretatie verbiedt het Eerste Amendement van de Amerikaanse grondwet de instelling of de bevordering van enige godsdienst door de overheid. Dat verbod slaat ook op een begunstiging van de ene godsdienst ten opzichte van andere. Dit amendement voorkomt bovendien dat de overheid zich bemoeit met de vrije uitoefening van godsdienst.

O'Bannons hoofdargument in de lagere rechtbanken hield in dat de tien geboden in de Amerikaanse wet en geschiedenis zijn geïntegreerd, al vinden zij hun oorsprong in godsdienstige richtlijnen. Om die reden worden afbeeldingen van de tien geboden dan ook aangetroffen in een groot aantal gebouwen waar recht wordt gedoceerd en in rechtbanken, waaronder het Hooggerechtshof.

Maar twee federale rechtbanken in Indiana spraken zich uit tegen O'Bannon en waren het eens met de "American Civil Liberties Union" (kortweg "ACLU", een Amerikaanse burgerrechtenorganisatie), die beargumenteerde dat een goedkeuring van het monument met de tien geboden gelijk zou staan aan de bevordering van een godsdienst door de overheid. Het gouvernement ging daarna in beroep bij het Amerikaanse Hooggerechtshof.


De tien geboden - De hoogste wet in het land
Het is interessant dat een land, dat werd vormgegeven met de tien geboden in de hand, nu strijd voert over het werkelijke belang en de "correctheid" van diezelfde tien geboden. Wij denken dat het Eerste Amendement van de Amerikaanse grondwet niet zo strikt zou moeten worden geïnterpreteerd dat hiermee elke vermelding van godsdienst wordt verboden, zeker binnen de context van de historische rol van de godsdienst in deze samenleving. Hoewel de grondwet de overheid niet toestaat om een bepaalde godsdienst te bevorderen, was het oorspronkelijk ongetwijfeld niet de bedoeling om dit soort vertoningen te verbieden, in het bijzonder een morele/ethische/wettelijke code als de tien geboden. Verspreid over de hele Verenigde Staten zijn er nog steeds veel rechtszaken aanhangig die betrekking hebben op het vertoon van de tien geboden en andere Christelijke symbolen door de overheid. Het is belangrijk dat wij onze stem laten horen, en niet alleen in de Verenigde Staten.


Leer nu meer!WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutWorldview.org, Alle rechten voorbehouden