Alles Over Wereldbeeld Aarde geplaatst in een groen veld - Alles Over Wereldbeeld Banier

Pericope Adulterae

QUESTION: Pericope Adulterae - Johannes 7:53-8:11?

ANSWER:

Drie Schriftteksten die door Ehrman in het boek "Misquoting Jesus" (oftewel "De evolutie van de Bijbel") besproken worden (Marcus 16:9–20; Johannes 7:53–8:11; en 1 Johannes 5:7–8) werden volgens de meeste Nieuwtestamentische Schriftgeleerden pas later aan de tekst toegevoegd. Dat is al meer dan honderd jaar bekend.

Johannes 7:53-8:11 – De zogenaamde “Pericope Adulterae”
    Toen ging iedereen naar huis, terwijl Jezus naar de Olijfberg ging. Maar in de vroegte was Hij alweer in de tempel en heel het volk stroomde naar Hem toe. Hij ging zitten en onderrichtte hen. Nu kwamen de schriftgeleerden en de farizeeën aanzetten met een vrouw die betrapt was op echtbreuk. Ze brachten haar voor Hem en zeiden: ‘Meester, deze vrouw is op heterdaad betrapt op echtbreuk. Mozes heeft ons in de wet voorgeschreven zulke vrouwen te stenigen. Hoe staat U daar tegenover?’ Met deze vraag wilden ze Hem op de proef stellen, om te zien of ze een aanklacht tegen Hem konden indienen. Maar Jezus bukte zich om met zijn vinger op de grond te schrijven. Toen ze op een antwoord bleven aandringen, keek Hij op en zei: ‘Wie van u zonder zonde is, moet dan maar als eerste een steen op haar werpen.’ En weer bukte Hij zich om op de grond te schrijven. Zij echter trokken na die woorden weg, de een na de ander, te beginnen met de oudsten, zodat Hij alleen achterbleef met de vrouw daar vóór Hem. Jezus keek op en vroeg haar: ‘Waar zijn ze gebleven, vrouw? Heeft niemand u veroordeeld?’ ‘Nee Heer, niemand’, antwoordde ze. Waarop Jezus zei: ‘Ik veroordeel u ook niet. Ga nu maar, en zondig voortaan niet meer.'
We zien ook in deze passage geen nieuwe problemen. De meeste Schriftgeleerden zijn het erover eens dat deze tekst in Johannes 7 later door een andere schrijver/kopieerder werd toegevoegd. Zo bevat bijvoorbeeld de Engelstalige NIV Bijbel (tegenwoordig de meest populaire Engelstalige Bijbel) de volgende opmerking die voorafgaat aan deze tekst: "De meest betrouwbare vroege manuscripten en andere getuigen bevatten Johannes 7:53-8:11 niet.”

Bijbelse inspiratie - Leer meer!


WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragenCopyright © 2002-2021 AllAboutWorldview.org, Alle rechten voorbehouden