Alles Over Wereldbeeld Aarde geplaatst in een groen veld - Alles Over Wereldbeeld Banier

De leer van Jezus


De leer van Jezus – Het doel van de Oudtestamentische Wet
De leer van Jezus bevat ook een beschouwing van de Oudtestamentische Wet. Jezus leerde Zijn tijdgenoten uitdrukkelijk dat God deze Wet voor hun eigen goed had geschapen. Menselijke wezens zijn niet geschapen om altijd zonder hulp voor zichzelf te zorgen of om in een anarchie te leven. Als je dit beter vindt klinken: menselijke wezens evolueerden31 niet om autonoom te zijn. De Wet was bedoeld om de heiligheid van God te weerspiegelen en om het soort gedrag dat God moreel goed vindt krachtig in de gedachten van de mens in te prenten. God is een alwetende God. Als zodanig wist Hij dat het niet lang zou duren voordat een zekere lankmoedigheid zou inzetten. En toch wilde Hij de mensheid laten zien dat een falen op slechts één enkel gebied van de wet gelijk stond aan een falen op alle gebieden. Als wij tegenwoordig allemaal de morele wet die door God is voorgeschreven volledig zouden volgen, dan zouden we allen het hoogst mogelijke niveau van persoonlijk geluk bereiken. Maar natuurlijk zal dat - zoals we weten - op deze aarde nooit plaatsvinden.

Theologen gebruiken net als wetenschappers soms Latijnse begrippen om ideeën uit te drukken. Theologen definiëren de toestand van de mensheid na de zondeval van Adam als "non posse non peccare". Dat wil zeggen "niet in staat om niet te zondigen". De zondige aard werd via de genenpoel van de hele mensheid overgedragen. Daarom worden wij allen erdoor beïnvloed. Maar in de hemel zullen we "non posse peccare" worden. Dat wil zeggen "niet in staat om te zondigen". Zal dit plaatsvinden door een Goddelijke herverdeling van ons genetisch materiaal? Misschien wel. , Als God bestaat, dan kan redelijkerwijs verondersteld worden dat Hij op een almachtige manier de individuele componenten van Zijn schepping kan aanpassen. Maar de meest zichtbare manier waarop hij mensen kan aanpassen en hen voor de hemel geschikt kan maken, wordt door theologen het proces van "heiliging" genoemd. Dit proces wordt gekenmerkt door een voortdurende opwaartse klim, zoals de grafiek van stijgende aandelenprijzen of een toenemende bedrijfswinst, en zal de gelovige een toenemende passie geven om in gehoorzaamheid aan God te leven. Falen is een onderdeel van dit groeiproces, net zoals er af en toe een kleine daling in een groeiende aandelenprijs kan optreden, maar dit zal gevolgd worden door berouw en de kracht om desondanks verder te gaan.


De leer van Jezus – Wet en zonde
Volgens de Wet is de dood de straf voor onze zonden. De leer van Jezus heeft hierover geen ruimte voor twijfel gelaten. Paulus legde de relatie tussen de Wet en de zonde uit in zijn brief aan de Romeinen.

    Daarom, zoals door één mens de zonde in de wereld is gekomen en met de zonde de dood, en zo de dood over alle mensen is gekomen, aangezien allen gezondigd hebben... Er was heus wel zonde in de wereld al voordat de wet er was; maar zonde wordt niet aangerekend waar geen wet is - Romeinen 5:12-13
In de tijd van het Oude Testament werd de Wet noodzakelijk om de nieuwsgierigheid en de zondige aard van Gods mensen in te perken, omdat God wist dat ze hen alleen maar ellende zouden brengen. In het Nieuwe Testament is de Wet een wegwijzer naar vergeving en de verlossing van de straf voor de zonde. Paulus legt dit in Romeinen nog wat dieper uit.
    Maar waar de zonde heeft gewoekerd, werd de genade mateloos. Zoals de zonde haar heerschappij heeft uitgeoefend door de dood, zo zal de genade heersen door de gerechtigheid en leiden tot eeuwig leven, dankzij Jezus Christus onze Heer. - Romeinen 5:20-21
Iedere man, iedere vrouw en ieder kind is door de overerving van de zondige aard geboren als een slaaf van de zonde. Maar de enige mens die in staat was om de dood te overwinnen, Jezus Christus, heeft als onze plaatsvervanger op het kruis de boete voor die zonde betaald. Hoewel de kruisiging jou misschien wel erg barbaars lijkt, heeft God deze straf op Zijn eigen schouders genomen. Dit betekent dat God de Wet niet alleen heeft geschapen en uitgevaardigd; Hij heeft ook de straf voor onze misdaden op Zich genomen (ook al denken wij soms dat het slechts om onbeduidende misstappen gaat), volledig in onze plaats. Christenen noemen dit de "verzoening" voor onze zonden door Christus. Hij was bereid om de prijs te betalen die wij eigenlijk zelf zouden moeten betalen. Richard Dawkins vindt deze doctrine van de verzoening sadomasochistisch en weerzinwekkend.32 Toch vormt de verzoening de kern van het Christelijke concept van "genade". Deze genadedaad van Jezus belooft ons de vergeving van onze zonden en opent de deur naar een nieuw leven vol genade. En vanaf dat moment ontdekken we dat we geen slaven van de zonde meer zijn. Zoals Paulus zegt:
    Het is immers duidelijk dat men díé meester als slaaf moet gehoorzamen in wiens dienst men zich stelt: ofwel u dient de zonde – en dit loopt uit op de dood – ofwel de gehoorzaamheid – en die leidt tot gerechtigheid. - Romeinen 6:16
Maar genade is zo veel meer dan alleen de vergeving van zonden. Genade geeft ons ook toegang tot een leven waarin God actief betrokken is. God de Heilige Geest, de derde persoon van de Drie-eenheid, werkt in de levens van gelovigen om hen de kracht te geven om geheiligde levens te leiden. Levens die de morele leer van Jezus weerspiegelen.33 Niemand kan dit aspect van het Christelijke geloof werkelijk bevatten zonder het zelf persoonlijk ervaren te hebben. Omdat jij ervan overtuigd bent dat de wetenschap geen bewijs levert voor het bestaan van God, zal het zeer moeilijk voor me zijn om jou ervan te overtuigen dat God actief werkzaam is in de levens van Christenen! Maar aangezien ik het wetenschappelijke bewijs voor God en het Christendom in mijn volgende boek wil bespreken, wil ik je aanmoedigen om uit te zien naar de publicatie van dat boek.


Lees verder!

Deze pagina is een onderdeel van "Brief aan een Christelijke natie: Een Weerwoord"door R.C. Metcalf. Bezoek www.ThinkAgain.us (Engelstalig) voor meer informatie.

Voetnoten:
31 Mijn argument is hier niet tegen evolutie, maar ik behoud wel het recht voor om dit onderwerp in de toekomst te bespreken.
32 Richard Dawkins, The God Delusion, oftewel God als Misvatting, p. 252.
33 Je denkt misschien dat dit niet waar is, in het licht van de prominente mannen die beweerden Christenen te zijn en duidelijk in hun Christelijke leven faalden. En toch zijn er voor elke gevallen Christelijke leider tientallen anderen die er elke dag onophoudelijk naar streven om rechtschapen te zijn. We hebben niet de belofte dat we in dit leven vrij van zonde zullen zijn, maar we hebben wel de belofte dat we in deze strijd God's hulp zullen hebben. Zie Romeinen 7.WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutWorldview.org, Alle rechten voorbehouden