Alles Over Wereldbeeld Aarde geplaatst in een groen veld - Alles Over Wereldbeeld Banier

Vervulling van Bijbelse profetie


Vervulling van Bijbelse Profetie
Je vraagt: "Hoe moeilijk zou het voor de schrijvers van de Evangeliën zijn geweest om het verhaal over het leven van Jezus op een zodanige manier te schrijven dat het overeenstemde met de profetieën uit het Oude Testament?"74 Hoewel dit voor jou misschien wel een eenvoudige taak lijkt, waren noch de schrijvers, noch de mensen vóór hun tijd, die de familie van Jezus persoonlijk kenden, in staat om de gebeurtenissen - bijvoorbeeld in het geval van de geboorte van Jezus - op een zodanige manier te leiden dat zowel Jozef als Maria ervan overtuigd waren dat het hier om een normale geboorte zou gaan. Met betrekking tot de maagdelijke geboorte beweer je dat Lucas en Matteüs "op de Griekse vertaling van Jesaja 7:14 vertrouwden. Maar de Hebreeuwse tekst van Jesaja gebruikt het woord ‘almâ, wat eenvoudigweg "jonge vrouw" betekent en op geen enkele manier maagdelijkheid impliceert".75

    Daarom zal de Heere Zelf ulieden een teken geven; ziet, een maagd zal zwanger worden, en zij zal een Zoon baren, en Zijn naam IMMANUEL heten. - Jesaja 7:14 (Statenvertaling)
De Hellenistische heerser van het Egyptische Ptolemaeïsche Rijk, Ptolemaeus II Philadelphus van Alexandrië, gaf rond 260 voor Christus opdracht tot de Griekse vertaling van de Joodse Schriftteksten. Dit was lang voor de geboorte van Christus. De vertalers waren een groep van tweeënzeventig Joodse Rabbijnen, zes oudsten uit elk van de twaalf stammen van Israël76 en allen zeer gerespecteerd vanwege hun werk. De niet-Christelijke geschiedkundige Josephus en de filosoof Philo zeggen beide dat het werk van de vertalers van deze "Septuagint" door God ingegeven werd.

De Dode Zee-rollen, die in 1947 in Qumran werden gevonden, bevatten enkele fragmenten die nauw overeenkomen met de Septuaginta, wat getuigt van het feit dat deze vertaling een eervolle plaats had ingenomen onder de oude vertalingen. Een van de rollen die in Qumran werden gevonden bevatte eveneens "een volledig manuscript van de Hebreeuwse tekst van het boek Jesaja. Paleografen hebben vastgesteld dat dit manuscript uit ongeveer 125 voor Christus stamt".77
    Het Hebreeuwse woord in de tekst dat wordt vertaald als "maagd" is "almah". Het heeft in het Hebreeuws een lidwoord, zoals in het laatste woord van de eerste regel van de bovenstaande Hebreeuwse tekst kan worden gezien. Het is "ha'almah" oftewel letterlijk "de maagd". Pas na het begin van de verspreiding van het Christendom stonden Joodse schriftgeleerden erop dat het woord slaat op een "jonge vrouw" die niet noodzakelijkerwijs een maagd is. En toen zeiden pas dat de maagdelijke geboorte niet was voorspeld. Ireneüs was de eerste die op deze bewering inging en zijn argument is sindsdien nooit beter verwoord. Een van de meest veelzeggende argumenten die hij gebruikt is dat de vertalers van de Septuaginta dit vers niet alleen vertaalden, maar ons hier ook vertelden welke betekenis zij eraan toekenden, al vóór de komst van Jezus.78
De schrijvers van de Septuagint vertaalden het Hebreeuwse woord ‘almâ met het Griekse woord "parthenos", dat strikt als "maagd" wordt vertaald. Merk ook op dat het vers aangeeft dat een "teken" zou worden gegeven. De meeste mensen zouden een heel gewone gebeurtenis als een "jonge vrouw die een kind krijgt" niet als een teken zien. Maar een maagd die een kind baart is uniek. Een dergelijke gebeurtenis zou zeker als een teken aangemerkt kunnen worden.79


Lees verder!

Deze pagina is een onderdeel van"Brief aan een Christelijke natie: Een Weerwoord"door R.C. Metcalf. Bezoek www.ThinkAgain.us (Engelstalig) voor meer informatie.

Voetnoten:
74 Sam Harris, p. 57.
75 Idem, p. 58.
76 F.F. Bruce, The Books and the Parchments, oftewel De Boeken en het Perkament (Westwood: Fleming H. Revell, 1963), p. 146-147.
77 Josh McDowell, Evidence That Demands a Verdict, oftewel Bewijs dat een Vonnis Vereist (San Bernardino, CS: Here’s Life, 1979), p. 58.
78 http://www.ao.net/~fmoeller/7-8.htm#alma.
79 Zie ook http://www.hadavar.org/antimissionary4.html en http://www.asia.si.edu/exhibitions/online/ITB/html/earliestScriptures.htm.WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutWorldview.org, Alle rechten voorbehouden