Alles Over Wereldbeeld Aarde geplaatst in een groen veld - Alles Over Wereldbeeld Banier

Op zoek naar de waarheid


Op zoek naar de waarheid
In tegenstelling tot jouw verlangen om alle godsdiensten de wereld uit te helpen, geef ik de voorkeur aan een grotere samenwerking tussen wetenschap en theologie. Ik vind je bewering dat alle geloofsovertuigingen "ronduit irrationeel"93 zijn hopeloos naïef. Als de beweringen van de diverse godsdiensten over "hun" waarheid wetenschappelijk beproefd zouden worden, en als de hieruit voortkomende bewijslast gunstig zou zijn voor één bepaalde godsdienst, dan zou de geldigheid van deze godsdienst hierdoor versterkt worden. Maar als wetenschappers en theologen een dergelijke complementaire benadering tot de kennisvergaring niet willen accepteren, dan zullen we altijd lijnrecht tegenover elkaar blijven staan. We zouden een dergelijke bewijslast uit de harde wetenschappen kunnen toevoegen aan het gewicht van de bestaande bewijslast uit de zachte wetenschappen, zoals het bewijsmateriaal uit de archeologie en de geschiedenis.

Het mag duidelijk zijn dat we de onwaarheid van geen enkele godsdienst sluitend kunnen bewijzen, omdat een universeel negatief antwoord onmogelijk bevestigd kan worden. Stel dat ik mijzelf de volgende vraag zou stellen: "Is er voldoende goud in Alaska om de bouw van huizen voor alle daklozen in Seattle te kunnen betalen?" Ik zou deze vraag alleen maar negatief kunnen beantwoorden als ik elke vierkante centimeter van Alaska grondig zou hebben doorzocht. Op eenzelfde manier zou ik het niet-bestaan van God alleen maar kunnen bevestigen als ik eerst het volledige universum aan een grondig onderzoek zou hebben onderworpen. En dat is een onmogelijke opgave. Maar om deze vraag positief te kunnen beantwoorden, zou ik op zoek moeten gaan naar goudklompen, ze moeten vinden en wegen, hun waarde berekenen en ze dan bij elkaar optellen. Elke goudklomp die ik aan mijn verzameling zou toevoegen zou mij een beetje dichter brengen bij een bevestigend antwoord op de bovenstaande vraag. Zo zou ik ook het bestaan van de God van de Bijbel kunnen bevestigen door bewijsmateriaal te verzamelen dat cumulatief gewicht toevoegt aan het argument voor Zijn bestaan.

Het archeologische bewijs waar ik eerder over sprak biedt enkele goudklompen die gewicht toevoegen aan het argument voor de waarheid van het Christendom, op zijn minst zoals het zich verhoudt tot de historiciteit van de Bijbelse manuscripten. De individuele getuigenissen van veranderde levens die aan het Christelijk geloof worden toegeschreven bieden nog meer goudklompen, hoewel jij deze misschien meer als kleine goudkorreltjes zou beschouwen. Als de harde wetenschappen zouden beginnen met het verzamelen van bewijsmateriaal voor het Christendom, dan zou ook dit nog meer gewicht toevoegen aan de Christelijke bewijsvoering. Misschien zou dergelijk bewijsmateriaal tezamen wel een volledige goudstaaf vormen.

Het enige bewijsmateriaal dat in het Nieuwe Testament voor de tijdgenoten van Jezus beschikbaar was, bestond uit de bewijslast van de wonderen die Hij had verricht en de getuigenissen van de mensen die deze gebeurtenissen hadden bijgewoond. Toch ontkenden noch Jezus, noch Lucas de rol of het belang van het bewijsmateriaal of van sceptisch onderzoek op het geloof van de volgelingen.

    Geloof Me toch: Ik ben in de Vader en de Vader is in Mij; of geloof het anders op grond van de daden. - Jezus in Johannes 14:11

    Nog diezelfde nacht lieten de broeders Paulus en Silas naar Berea vertrekken. Ook daar gingen ze naar de synagoge van de Joden. Hier waren ze vriendelijker dan in Tessalonica: ze aanvaardden hun prediking met alle bereidwilligheid en onderzochten dagelijks de Schriften of het inderdaad zo was. - Lucas in Handelingen 17:10-11

Op zoek naar de waarheid - Vrijdenkers
De meeste atheïsten noemen zichzelf vrijdenkers. Maar hoe kan het denken vrij zijn als bepaalde kennisgebieden a priori worden uitgesloten omdat ze een degelijke overdenking niet waard zouden zijn? Iemand die werkelijk vrij is zou niet aarzelen om alle kennisgebieden in zijn denken op te nemen. Je beweert dat "we wanhopig een openbaar debat nodig hebben, waarin kritisch denken en intellectuele eerlijkheid worden aangemoedigd."94 Ik ben het helemaal met die stelling eens. Maar ik ben het volledig oneens met je volgende stelling: “Niets staat ons in deze onderneming meer in de weg dan het respect dat wij aan het godsdienst geloof toekennen.”95 Helaas lijkt dit respect, zoals ik al eerder zei, niet te zijn doorgedrongen tot de harde wetenschappen.

In je conclusie beweer je dat Christenen "gelijk hebben wanneer zij geloven dat er meer in het leven is dan een begrip van de structuur en de inhoud van het universum. Maar dit maakt ongerechtvaardigde (en niet te rechtvaardigen) beweringen over de structuur en de inhoud ervan niet respectabeler.” De arrogantie en de alwetendheid die vereist zijn om de beweringen van een ander als "niet te rechtvaardigen" te kunnen bestempelen doen je geen goed. Er bestaan goede en rationele redenen om de geldigheid van het Christendom te aanvaarden. Desalniettemin begrijp ik jouw perspectief, omdat ik zelf het Christendom ooit op precies diezelfde manier bekeek. Maar nu kan ik de woorden herhalen van John Bradford, de Engelse martelaar die tijdens de heerschappij van Mary I stierf: “Daar ga ik, maar vanwege Gods genade!”


Lees verder!

Deze pagina is een onderdeel van "Brief aan een Christelijke natie: Een Weerwoord" door R.C. Metcalf. Bezoek www.ThinkAgain.us (Engelstalig) voor meer informatie.

Voetnoten:
93 Sam Harris, Letter to a Christian Nation, oftewel Brief aan een Christelijke Natie p. 87.
94 Sam Harris, p. 87.
95 Idem.WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragenCopyright © 2002-2021 AllAboutWorldview.org, Alle rechten voorbehouden