Alles Over Wereldbeeld Aarde geplaatst in een groen veld - Alles Over Wereldbeeld Banier

Bewijs voor het Christelijke geloof


Bewijs voor het Christelijke geloof
Bestaat er enig bewijs voor het Christelijke geloof? Je spreekt vaak over de irrationaliteit van gelovige mensen, omdat zie iets geloven waarvoor onvoldoende bewijs zou bestaan. Tegen de Christen zeg je: "Jij denkt dat jij kunt beoordelen of Jezus de Zoon van God is, of de Gulden Regel de maatstaf is voor morele wijsheid en of de Bijbel zelf niet bol staat van de leugens. Je gebruikt je eigen morele inzichten om de waarheid van de wijsheid van de Bijbel vast te stellen.”50 Als onze morele inzichten en gevoelens het volledige bewijs voor het Christendom zouden zijn, dan zou ik het met je eens zijn dat een dergelijk geloof onvoldoende rationele samenhang bezit. Dit lijkt op het geloof van Mormoonse zendelingen die je vragen om het "Boek van Mormon" te lezen tot je een gevoel van warmte en vrede ervaart dat je van de waarheid van het boek overtuigt. Dit "brandende gevoel in de borst" is wellicht het beste bewijs zijn dat het "Boek van Mormon" voor zich kan opeisen, want de beweringen in het boek worden zeker niet ondersteund door enig wetenschappelijk of archeologisch bewijs. Joseph Smith vond de tekst van het "Boek van Mormon" zogenaamd begraven in een heuvel in New York, Cumorah genaamd. Het zou gegraveerd zijn geweest op gouden platen. Al vieren de inwoners van Palmyra, in New York, elke zomer een "Cumorah-heuvel feest", bestaat er geen archeologisch bewijs dat het bestaan of de locatie van deze heuvel kan bevestigen. Er is nooit iets gevonden wat de beschrijving van de gebeurtenissen bij Cumorah - door Brigham Young beschreven in zijn "Journal of Discourses" - heeft bevestigd.

    Toen Joseph de platen ontving, droeg de engel hem op om ze naar de heuvel Cumorah terug te dragen, wat hij deed. Oliver zegt dat de heuvel zich opende toen Joseph en Oliver hem naderden en dat zij een grot binnengingen met daarin een grote, uitgestrekte kamer. Hij zei dat hij er op dat moment niet bij had stilgestaan of ze zonlicht of kunstmatig licht hadden, maar het was net zo licht als daglicht. Zij legden de platen vervolgens op een tafel. Het was een grote tafel die in de kamer stond. Onder deze tafel lag een stapel platen die zo'n twee voet hoog was, en in totaal lagen er in deze kamer waarschijnlijk meer platen dan vele wagenladingen vol. Ze waren in de hoeken en langs de muren opgestapeld.51
Je neemt aan dat het Christelijke geloof een "blinde sprong" is, een sprong in een wereld die bol staat van tegenstrijdigheden en ongegronde beweringen. Je lijkt te denken dat de enige verlossende waarde van het Christendom is dat het ons een goed gevoel over onszelf kan geven. Dat is ronduit onwaar. Maar de historiciteit van het Christendom geniet zowel archeologische als geschiedkundige ondersteuning. Laten we eens kort kijken naar alleen het archeologische en geschiedkundige bewijs dat onlangs is ontdekt.

In november 1990 vonden archeologen in een ossuarium in Jeruzalem de beenderen van Kaiafas52, hogepriester van 18-37 na Christus. De voorzijde van het ossuarium was prachtig versierd en had een inscriptie aan beide zijden met de naam "Yusef bar Caifa" in het Hebreeuws. Soldaten brachten Jezus na zijn arrestatie naar Kaiafas. We vinden het verslag van dit voorval in Matteüs 26.

Het bad van Siloam, dat men in het begin van de 20e eeuw meende ontdekt te hebben, stond in 2004 opnieuw in de belangstelling. Een groep rioolwerkers ontdekte stenen treden op zo'n 200 meter van dat oorspronkelijke bad. Deze treden wekten de interesse van archeologen.53 Het bad was geschiedkundig van belang omdat het door mensen werd gebruikt om zich te wassen voordat zij de Tempel betraden. Jarenlang hadden mensen zich afgevraagd hoe het originele, kleinere bad voor dit doel had kunnen dienen. Maar het bad dat in 2004 werd gevonden was rechthoekig, met een lengte van meer dan 70 meter en met trappen die omlaag in het bad leidden. In de Bijbel was het bad de plaats waar Jezus een man genas die sinds zijn geboorte al blind was geweest.54

Ik zou graag ook enkele andere bekende archeologische vondsten willen noemen. De eerste delen van het paleis van David55 zijn in Jeruzalem gevonden (2 Kronieken 8:11). Toen archeologen in Gad, de woonplaats van de Filistijnse strijder Goliat, opgravingen verrichtten, vonden zij een aardewerken scherf waarin twee proto-Semitische weergaven van de naam "Goliat" waren gegraveerd56 (1 Samuël 17:4). In Megiddo, in het noorden van Israël, vonden arbeiders tijdens de verbouwing van een gevangenis een prachtige mozaïekvloer met de inscriptie "gebouwd ter ere van Jezus Christus de God"57. Dergelijke ontdekkingen ondersteunen de nauwkeurigheid van de Bijbelse teksten als geschiedkundige vertellingen en getuigen eveneens van het bestaan van Jezus en de overheersende gedachte onder de vroege Christenen dat Hij God was.


Bewijs voor het Christelijke geloof – Hogere opleiding
De meeste intellectuele atheïsten vechten niet met het Christendom over dit soort bewijs. Desalniettemin is het voor de lezer belangrijk dat we opmerken dat dergelijk bewijs zeer zeker bestaat. Je zou dit soort bewijs als een "zachte" wetenschap kunnen classificeren. In plaats daarvan noemt de meerderheid van de atheïsten de Christelijke beweringen over het bovennatuurlijke volledig ongeloofwaardig. Wanneer het op "hard" wetenschappelijk bewijs voor dergelijke beweringen aankomt, dan kunnen we toegeven dat het Christendom hierin tekortschiet. Maar dat zou ons niet moeten verbazen, omdat we weten dat mensen met een Christelijke levensbeschouwing routinematig worden gepasseerd wanneer onderzoeksposities aan grote colleges en universiteiten worden gevuld. Het atheïsme heeft het hogere onderwijs op een geniepige manier geïnfiltreerd. In het afgelopen jaar verloor Dr. Francis Beckwith van Baylor University bijna zijn positie aan de afdeling Filosofie, juist vanwege zijn Christelijke wereldbeeld. Wanneer de grote universiteiten op zoek gaan naar kandidaten voor posities in de "harde" wetenschappen, dan geven zij niet de voorkeur aan kandidaten met een Christelijk wereldbeeld. Elke afdeling vormt dan een comité, dat bestaat uit leden van die afdeling, dat kandidaten zal selecteren. De meesten van hen hebben de beweringen van de Christelijke waarheid nooit serieus overwogen. Dit zou een verklaring kunnen zijn voor het feit dat 93 procent van de "National Academy of Sciences" uit atheïsten bestaat, zoals je zelf opmerkt58. Christenen wordt bewust afgeraden om in harde wetenschappelijke vakgebieden af te studeren, tenzij ze aan een Christelijke universiteit gaan studeren. Vijfentwintig jaar geleden had ik zelf met precies zo'n strijd aan een grote seculiere universiteit te maken. Toen ik aan mijn afstudeerproject werkte, had ik gelukkig een adviseur die mijn mening en mijn recht om het met hem oneens te zijn respecteerde. Als ik aan een andere universiteit had gestudeerd, waar mijn ideeën bespot zouden zijn in plaats van gerespecteerd, dan was ik mogelijk gewoon helemaal uit de wetenschappelijke wereld gestapt. Ik moet hieraan toevoegen dat deze man elke eerste kerstdag aan het werk was, maar altijd verlof nam op Darwins verjaardag. Wij vertegenwoordigden twee compleet verschillende gedachtenwerelden, maar ontdekten dat het toch mogelijk was om in harmonie met elkaar samen te werken.


Lees verder!

Deze pagina is een onderdeel van"Brief aan een Christelijke natie: Een Weerwoord"door R.C. Metcalf. Bezoek www.ThinkAgain.us (Engelstalig) voor meer informatie.

Voetnoten:
50 Sam Harris, p. 49.
51 Brigham Young, Journal of Discourses 19. (http://journalofdiscourses.org/Vol_19/JD19-036.html).
52 Zie http://www.bib-arch.org/bswbOOossuary_Lemaire.pdf.
53 Zie http://www.bib-arch.org/siloam.pdf.
54 Zie Johannes 9.
55 Zie http://www.leaderu.com/theology/palacedavid.html en http://www.archaeologynews.org/link.asp?ID=73262&Title=Eilat%20
Mazar:%20Uncovering%20King%20David's%20Palace.
56 Zie http://www.imra.org.il/story.php3?id=27455.
57 Zie http://www.archaeology.org.il/newsticker.asp?id=24.
58 Sam Harris, p. 39.WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutWorldview.org, Alle rechten voorbehouden