Alles Over Wereldbeeld Aarde geplaatst in een groen veld - Alles Over Wereldbeeld Banier

Goed tegenover kwaad


Goed tegenover kwaad -- Zijn atheïsten dan kwaadaardig?
Mijn korte antwoord is: "Nee... en ja”. Maar ik zou je hetzelfde antwoord geven als je mij zou vragen: "Zijn Christenen kwaadaardig?” Mijn antwoord is van toepassing op alle mensen. Mijn antwoord "nee, omdat zowel atheïsten als Christenen in het algemeen goede levens kunnen leiden (dat wil zeggen, zij kunnen nuttige leden van een samenleving worden, voor hun kinderen zorgen, enzovoorts). Maar wanneer we de aangeboren menselijke neiging tot zelfzuchtig gedrag beschouwen, soms ten koste van anderen, dan ken ik niemand die volledig vrij is van een dergelijke kwaadaardigheid.

Veel Christelijke theïsten hebben geconcludeerd dat het bestaan van het kwaad degelijk bewijs is voor het bestaan van God. Kijk eens naar het volgende argument dat Ravi Zacharias in zijn boek "A Shattered Visage: The Real Face of Atheism"59 naar voren brengt. In de bijlage schrijft hij:

  1. Ja, er is kwaad in deze wereld.
  2. Als er kwaad is, dan moet er ook goed zijn (een probleem dat door de atheïst nog uitgelegd moet worden).
  3. Als goed en kwaad bestaan, dan moet er een morele wet bestaan waarmee iets als goed of kwaad kan worden beoordeeld.
  4. Als er een morele wet is, dan moet er een morele wetgever zijn.
  5. Voor de theïst wijst dit op God.
Een atheïst zou hierop kunnen reageren60 met de bewering dat stelling nummer drie niet voldoende draagkracht heeft, omdat de enige vereiste het bestaan van een moreel systeem is, niet noodzakelijkerwijs het bestaan van een morele wet. Een moreel systeem zou net zo gemakkelijk via memetische evolutionaire mechanismen61 kunnen ontstaan als via een alwetende wetgever. Hoewel het bestaan van memen zeer speculatief blijft, zal ik toegeven dat een dergelijke mogelijkheid bestaat.

Maar dit idee is niet in staat om het soort boosaardigheid te verklaren dat elke culturele verklaring trotseert. In het gedeelte van je boek over dit onderwerp haal je voorbeelden aan als Adolf Hitler, Kim Il Sung en Jozef Stalin. De mensheid zou wereldwijd vele van de gruwelijkheden afkeuren die tijdens het Nazi-regime door Jozef Mengele werden begaan. Mengele injecteerde chemicaliën in de ogen van baby's in een poging om hun oogkleur te veranderen. Deze experimenten veroorzaakten enorme pijn en vaak een blijvende blindheid. Het Derde Rijk gaf aan dergelijke wreedheden blijkbaar zijn goedkeuring. Dingen die in de ene cultuur aanvaardbaar zijn, lijken in de meeste andere culturen als kwaadaardig te worden gezien. Hoewel atheïsten weinig hebben ondernomen om het getij van het culturele kwaad te keren, hebben Christelijke zendelingen de frontlinies getrotseerd. Tot 1840 praktiseerden de Maori in Nieuw-Zeeland kannibalisme, een kwaadaardige praktijk die vooral dankzij de evangelische inspanningen van Christelijke zendelingen door de Maori werd afgezworen.
    Maar zendelingen van diverse Christelijke stromingen kwamen om de heidenen te evangeliseren. Ze voerden een directe aanval uit op de Maorische theologie. De gouden regel van naastenliefde werd gepreekt. Oorlog en kannibalisme werd veroordeeld. De nieuwe goddienst werd door de stammenhoofden aanvaard en hun stammen volgden hun voorbeeld. Maar het duurde enige tijd voordat de verschillende stammen het gebruik van hun nieuwe vuurwapens tegen hun aartsvijanden zouden opgeven. Op basis van hun stammeneer moest er met oude geschillen worden afgerekend. Maar uiteindelijk hield de nieuwe leer stand en werden de onderlinge stammenoorlogen beëindigd. Toen de oorlogen ophielden, kwam er ook een einde aan de voorraad verslagen vijanden en werd het kannibalisme een halt toegeroepen.62
We moeten erkennen dat er feitelijk een kwaad in deze wereld bestaat dat door elk zinnig mens wordt verafschuwd. We hebben geen wetten aangenomen die ons uitdrukkelijk vertellen dat we geen naalden in de ogen van kleine baby's mogen steken. Er is een kwaad waarvan wij allen diep in ons hart weten dat het kwaadaardig is, ongeacht onze culturele achtergrond. Maar waar komt deze kennis dan vandaan? Memetische evolutie kan dit verschijnsel niet verklaren. Christenen beweren dat dit aangeboren onderscheidingsvermogen tussen goed en kwaad noodzakelijkerwijs van God afkomstig moet zijn.

Jij en Richard Dawkins lijken te geloven dat het evangelische Christendom een van de ernstigste boosaardigheden in de wereld is. Dawkins stelt de volgende vraag: “In welke mate zien we kinderen als het eigendom van hun ouders? We kunnen wel zeggen dat mensen de vrijheid moeten hebben om te geloven wat ze willen, maar zouden ze ook de vrijheid moeten hebben om hun geloof aan hun kinderen op te dringen? Is er iets te zeggen voor een tussenkomst door de samenleving? Hoe zit het als we kinderen grootbrengen door hen dingen te doen geloven die duidelijke leugens zijn?"63 En toch is er absoluut geen bewijs dat de bewering ondersteunt dat het Christendom een duidelijke leugen is. Feitelijk heeft Dawkins eigen theorie over het bestaan van memen net zo veel, of nog meer, potentieel om een duidelijke leugen te zijn als de hypothese dat God bestaat.


Goed tegenover kwaad – Rechtvaardig gedrag
In de uiteindelijke analyse biedt het Christelijke theïsme, gebaseerd op de moraliteit van Jezus Christus, de meest fundamentele en coherente basis voor moreel rechtvaardig gedrag. Een dergelijk gedrag is volledig in overeenstemming met de leer van Jezus. Het Islamitische theïsme biedt een dergelijke basis niet. De leer van de Koran moedigt strijd en geweld aan, zoals ik zelf heb aangetoond en zoals jij zelf al vaak hebt opgemerkt. De atheïst heeft eveneens geen basis voor moreel rechtvaardig gedrag, omdat evolutie op zich een aangeboren menselijk bewustzijn van goed en fout niet kan verklaren. Betekent dit dat atheïsten en moslims geen moreel goede levens zouden kunnen leiden? Absoluut niet. Het betekent alleen dat hun wereldbeeld geen intrinsieke garantie biedt voor een dergelijk gedrag.


Lees verder!

Deze pagina is een onderdeel van"Brief aan een Christelijke natie: Een Weerwoord"door R.C. Metcalf. Bezoek www.ThinkAgain.us (Engelstalig) voor meer informatie.

Voetnoten:
59 Ravi Zacharias, A Shattered Visage: The Real Face of Atheism, oftewel Het Versplinterde Gelaat: Het Werkelijke Gezicht van het Atheïsme, (Grand Rapids, MI: Baker, 1993), p. 176.
60 Doug Krueger, “That Colossal Wreck” (1997), oftewel Dat Kolossale Wrak, zie http://www.infidels.org/library/modern/doug_krueger/colossal.html.
61 Memetica refereert aan de bestudering van "memen". Een meme, een term die in 1976 door Richard Dawkins werd bedacht, is analoog aan een gen. Men denkt dat sociale en culturele neigingen in een meme analoog zijn aan erfelijke eigenschappen en dat zij zich door de tijd ontwikkelen.
62 Peter H. Buck, “Native Races Need Not Die”, oftewel Inheemse Rassen Sterven Niet Uit (National Library of New Zealand, 1952) (http://teaohou.natlib.govt.nz/teaohou/issue/Mao01TeA/c10.html).
63 http://www.wired.com/news/wiredmag/1,71985-3.html.WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutWorldview.org, Alle rechten voorbehouden