Alles Over Wereldbeeld Aarde geplaatst in een groen veld - Alles Over Wereldbeeld Banier

Embryonale stamcellen


Embryonale stamcellen
Je onvolledige kijk op moraliteit heeft duidelijk je analyse van het embryonale stamcelonderzoek verwrongen. Als we "immoreel" definiëren als alleen datgene wat menselijk lijden tot gevolg heeft, dan zou je betoog mogelijk van waarde zijn. De behoeften van je "kind met een ruggenmergbeschadiging" 42 dwingen zeker tot actie. Maar toch, is de vernietiging van een mogelijk levensvatbaar menselijk embryo voor de productie van embryonale stamcellen werkelijk de beste koers om dit kind te helpen? Het is niet waarschijnlijk dat embryonaal stamcelonderzoek dit kind merkbare voordelen zal bieden vergeleken met onderzoek op volwassen stamcellen. Hoewel embryonale stamcellen zich sneller vermenigvuldigen dan volwassen stamcellen en zij een zekere (aangetoonde) neurale regeneratie produceren, bestaat er nog steeds een grote waarschijnlijkheid dat het immuunsysteem van het kind negatief zal reageren op de vreemde cellen. Onderzoekers hebben ontdekt dat de aanwezigheid van het eiwit nestine "aangeeft dat neurale stamcellen veel actiever zijn dan voorheen werd gedacht. Onze hersenen verhogen de productie van stamcellen op een natuurlijke manier om een beschadigd CNS te hulp te schieten.”43 Deze natuurlijke stamcellen brengen alleen maar astrocyten voort die een neurale ondersteuning opleveren, in plaats van feitelijke neuronen. Onderzoek van Grill en zijn collega's, uitgevoerd op ratten, heeft aangetoond dat een gelijktijdig gebruik van neurotrofine 3 (NT-3) de neurale stamcellen stimuleert om zich tot functionele neuronen te ontwikkelen, wat leidt tot een significante verbetering van de motorieke vaardigheden.44 Uit de hersenen afgeleide neurotrofische factoren zoals NT-3 zijn eiwitten zullen niet door het gastlichaam worden afgewezen, wat wel mogelijk is wanneer embryonale stamcellen op de locatie van een ruggenmergbeschadiging worden geïntroduceerd.

In enkele andere medische situaties zouden embryonale stamcellijnen misschien de beste hoop kunnen bieden. Desalniettemin hebben we op dit moment echt geen idee hoeveel succes de wetenschappers op dit gebied zullen boeken. Een vergelijkbare situatie ontstond in de jaren '70 en '80 op het gebied van de gentherapie. Publieke uitspraken over de verwachte resultaten van gentherapie-onderzoek leidde tot een groot aantal lijdende patiënten met te hoge verwachtingen. De teleurstelling was dus groot, toen de onderzoekers tegen de vele onverwachte moeilijkheden aanliepen waarmee medisch onderzoek gepaard gaat. In 1995, na een minimale vooruitgang gedurende een periode van meer dan tien jaar gentherapie-onderzoek, liet de directeur van het Nationaal Instituut voor de Gezondheid (in de Verenigde Staten) het vakgebied beoordelen. Dit leidde tot de volgende aankondiging:

    De verwachtingen van de huidige gentherapie-protocollen zijn overdreven. Overenthousiaste voorstellingen van de klinische gentherapie hebben de verkennende aard van de aanvankelijke studies vertroebeld, een te rooskleurige voorstelling van de bevindingen gepresenteerd aan de wetenschappelijke pers en het grote publiek, en geleid tot een algemeen aanvaarde, maar foutieve indruk dat klinische gentherapie reeds bijzonder succesvol is. Een dergelijke foutieve voorstelling bedreigt het vertrouwen in het vakgebied en zal uiteindelijk tot een teleurstelling leiden onder zowel medische deskundigen en leken. Een nog grotere zorg is de mogelijkheid dat patiënten, hun families en zorginstellingen onwijze beslissingen nemen met betrekking tot alternatieve behandelwijzen en op geneesmethoden wachten waarvan zij abusievelijk denken dat ze zich "om de hoek" bevinden.45
Op het gebied van het embryonale stamcelonderzoek hebben patiënten reeds hoge verwachtingen ontwikkeld voor een studierichting die zich zelf nog in een embryonale fase bevindt.

Wetenschappers aan de universiteiten van Wake Forest en Harvard hebben recentelijk een veel minder controversiële manier ontdekt waarop men embryonale stamcellen kan oogsten. Onderzoekers haalden "stamcellen uit vruchtwater dat door zwangere vrouwen werd gedoneerd en gebruikten ze om verschillende soorten weefselcellen te maken, waaronder lever-, hersenen- en beencellen... Stamcelonderzoeker George Daley van Harvard University zei dat deze vondst mogelijk betekent dat zwangere vrouwen hun vruchtwatercellen zouden kunnen laten invriezen, die dan later gebruikt kunnen worden voor de productie van vervangingsweefsel voor een ziek kind, zonder te hoeven vrezen voor afwijzing van dit weefsel.”46


Embryonale stamcellen – Het vraagstuk van de “ziel”
Je concludeert dat Christenen tegen embryonaal stamcelonderzoek zijn omdat "het leven op het moment van bevruchting begint" en omdat "er in elk van deze blastocysten een ziel zit".47 Wat gelooft de Christelijke kerk in het algemeen over de "ziel"? De meerderheid van Christenen gelooft in het algemeen dat "de ziel tot ontstaan komt op het moment van bevruchting, door een rechtstreekse handeling van God (creationisme) of door overdracht van de ouders (traducianisme).”48 Ik ben zelf een aanhanger van het traduciaanse standpunt,wat betekent dat ik geloof dat de ziel van de ene op de andere generatie wordt overgedragen. Maar de kern van het ziel/geest/lichaam-probleem zit hem niet in de oorsprong van de ziel binnen individuele mensen, maar veeleer in het bestaan van de ziel op zich. Je uitgesproken bespotting van het concept van de ziel doet mij geloven dat jij ervan overtuigd bent dat "een menselijk wezen een strikt lichamelijk organisme is, wiens emotionele, morele en godsdienstige ervaringen allemaal uiteindelijk door de natuurkundige en biologische wetenschappen verklaard zullen worden.”49 We noemen deze monistische kijk op het geest/lichaam-probleem het reductieve fysicalisme. Daar tegenover staat mijn overtuiging dat wij een beter begrip van de aard van de ziel kunnen verkrijgen door alle spot gewoon te laten varen en inzichten te aanvaarden die zowel via de wetenschap als de theologie worden verkregen.

Hoewel de controverse over de aard van de ziel van cruciaal belang blijft voor het vraagstuk van de "heiligheid" van het leven, kan het vraagstuk over de aangeboren menselijke waardigheid net zo min genegeerd worden. Martin Luther King, Jr. begreep het Christelijke idee van het "imago dei". Zijn standvastige geloof in de aangeboren waardigheid van de mens was een rechtstreeks gevolg van zijn Christelijke geloof. In 1964 ontving hij de Nobelprijs voor de vrede voor zijn inspanningen om gelijkheid voor mensen van alle rassen te bevorderen. Bijna tweehonderd jaar eerder besprak het voorwoord van de Amerikaanse Onafhankelijkheidsverklaring al de "vanzelfsprekende waarheid" dat alle mensen gelijkwaardig zijn geschapen. En toch hebben de Amerikanen als volk pas recent een consensus bereikt die deze vanzelfsprekende waarheid over mensen van verschillende rassen ondersteunt. Misschien is het tijd dat we diezelfde vanzelfsprekende waarheid erkennen met betrekking tot mensen die zich in verschillende fasen van hun ontwikkeling bevinden.


Lees verder!

Deze pagina is een onderdeel van"Brief aan een Christelijke natie: Een Weerwoord"door R.C. Metcalf. Bezoek www.ThinkAgain.us (Engelstalig) voor meer informatie.

Voetnoten:
42 Sam Harris, p. 32.
43 http://www.namiscc.org/newsletters/December01/SCI-stem-
cell-research.htm. CNS betekent “central nervous system” (het Centrale Zenuwstelsel)
44 Grill, R., Gage, F.H., Murai, K., Blesch, A. & Tuszynski, M.H. “Cellular delivery of neurotrophin-3 promotes corticospinal axonal growth and partial functional recovery after spinal cord injury” J. Neuroscience 17: 5560-5572 (1997).
45 Shirley M. Tilghman, “Address to the Stem Cell Institute of New Jersey” (Princeton University: 11 November, 2004). (http://www.princeton.edu/president/speeches/20041111/index.xml), (http://www.nih.gov/news/panelrep.html).
46 Lynn Vincent, “First Do No Harm”, oftewel Op de Eerste Plaats, Doe Geen Kwaad (World Magazine: 20 Januari 20, 2007), p. 30. 47 Sam Harris, p. 31.
48 J.P. Moreland & Scott B. Rae, Body & Soul: Human Nature & the Crisis in Ethics, oftewel Lichaam en Ziel: De Menselijke Aard & de Crisis in de Ethiek (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 2000), p. 205-206.
49 Phil Lueck, “What Does It Mean To Be Human?: In Search of a Theology of the Soul in an Age of Science: Issues, Assumptions, Options, and Challenges”, oftewel Wat Betekent het om een Mens te Zijn? Op Zoek naar de Theologie van de Ziel in een Wetenschappelijk Tijdperk: Vraagstukken, Aannames, Opties en Uitdagingen (Minneapolis, MN: The MacLaurin Institute, 2006). (http://www.maclaurin.org/article_print.php?a_id=71).WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutWorldview.org, Alle rechten voorbehouden