Alles Over Wereldbeeld Aarde geplaatst in een groen veld - Alles Over Wereldbeeld Banier

Christendom tegenover wetenschap


Christendom tegenover wetenschap
Stephen Jay Gould bedacht in 1999 in zijn boek "Rock of Ages" de term "niet-overlappende terreinen" (in het Engels "NOMA", non-overlapping magisteria). Hij probeerde hiermee eindelijk het conflict tussen wetenschap en godsdienst op te lossen. Hij beweerde dat wetenschappers een verzameling hulpmiddelen ter beschikking hebben die hen in staat stelt om de wetenschap te bestuderen en vragen te beantwoorden die relevant zijn voor hun terrein, de wetenschap. Theologen zijn op eenzelfde manier uitgerust om een geheel andere verzameling vragen te beantwoorden. Omdat het wetenschappelijke terrein (of "magisterium") en het theologische terrein een verschillende verzameling vragen bestuderen, hoeven zij niet te overlappen.

    Het magisterium van de wetenschap beslaat het empirische terrein; waar het stoffelijke universum van gemaakt is (een feit) en waarom het op deze manier werkt (theorie). Het magisterium van de godsdienst beslaat vragen over de uiteindelijke zin van het bestaan en morele waarden. Deze twee magisteria overlappen elkaar niet, noch bevatten zij alle mogelijke onderzoeksgebieden (denk bijvoorbeeld eens aan het magisterium van de kunst en de betekenis van schoonheid).64
Hoewel dit misschien een bevredigende oplossing voor het probleem lijkt, blijven veel vragen waar wetenschap én godsdienst mee te maken hebben wel degelijk overlappen. Jij zou het zeer waarschijnlijk met Richard Dawkins eens zijn, wanneer hij zegt: "Het bestaan of niet bestaan van God is een wetenschappelijk feit over het universum, en is in principe, mogelijk zelf in de praktijk, vast te stellen.”65 Maar Dawkins maakt het zeer duidelijk dat hij gelooft dat het bestaan van God in de praktijk niet is vast te stellen. Natuurlijk zal Gods bestaan waarschijnlijk nooit als een wetenschappelijk feit worden gepostuleerd, als er bij het onderzoek in onze hogere academische instellingen niemand betrokken is die ook maar heel vluchtig de God-hypothese zou overwegen. Dit betekent niet dat het niet kan worden gepostuleerd; alleen dat een dergelijke overweging zal moeten wachten tot een tijd waarin wetenschap en theologie elkaar kunnen complementeren op de zoektocht naar de hoogste waarheid.

Secularisten beweren dat de God-hypothese niets anders is dan het einde van de wetenschappelijke methode. Zij nemen aan dat God alleen gebruikt wordt om de antwoorden in bieden op die vragen die door de wetenschap nog niet ontdekt zijn. Maar ik beweer dat een dergelijke "God van de gaten"-mentaliteit geen geldige toepassing van de God-hypothese is. De Bijbelse God heeft juist heel expliciete eigenschappen die wetenschappelijk verklaard zouden kunnen worden. Bepaalde historische gebeurtenissen die in de Bijbel zijn beschreven kunnen aan wetenschappelijke evaluaties worden onderworpen. Maar het wetenschappelijk materialisme heeft omleidingsborden geplaatst die potentiële toegangswegen naar wetenschappelijk onderzoek op deze gebieden blokkeren.


Christendom tegenover wetenschap – Een einde aan alle godsdiensten?
Veel te vaak val je terug op een generische bespreking van "godsdienst" in plaats van het Christendom. De titel van je hoofdstuk "The Clash of Science and Religion" (oftewel De botsing tussen wetenschap en godsdienst) is hiervan slechts één voorbeeld. Ik zal echter het onderscheid verduidelijken tussen het Christendom en andere godsdiensten die jij allemaal zo vrijelijk onder de rubriek "godsdienst" indeelt. Het orthodoxe Christelijke geloof, zoals al eeuwenlang in de traditie van de Protestantse Reformatie is verwoord, doet enkele duidelijke uitspraken over de aard en de eigenschappen van God die aan wetenschappelijke beschouwingen onderworpen zouden moeten worden. Francis Collins, hoofd van het Menselijk Genoom Project, gelooft het volgende: “Als God bestaat, dan moet Hij zich buiten de natuurlijke wereld bevinden en daarom zijn de gereedschappen van de wetenschap niet de juiste gereedschappen om dingen over hem te weten te komen.”66 In tegenstelling tot Dr. Collins wil ik opperen dat Christelijke beweringen over God wel wetenschappelijk behandeld kunnen worden, al bevindt de essentie van God Zelf zich buiten het stoffelijke heelal. Maar toch zullen deze beweringen nooit wetenschappelijk behandeld worden in het huidige vijandige klimaat dat heerst tussen wetenschappers en theologen. Jouw oplossing bestaat uit de beëindiging van alle godsdiensten. Omdat er zo veel godsdiensten zijn die zelf bewezen hebben dat ze schadelijk voor de samenleving zijn, neem jij aan dat geen enkele godsdienst ook maar enige waarde heeft. Toch wil ik je uitdagen om die aanname zelf op de proef te stellen. We zijn het erover eens dat niet alle godsdiensten waar zijn, maar dat bewijst niet dat elke godsdienst onwaar zou zijn. Het is mogelijk dat één godsdienst werkelijk waar is. Laat mij het volgende voorstellen. Het Christendom is in Amerika tegenwoordig het overheersende geloof in Amerika. Is het mogelijk dat veel Amerikanen de andere godsdiensten (en het atheïsme) reeds op de proef hebben gesteld en hebben ontdekt dat deze gebrekkig zijn? Het orthodoxe, evangelische Christendom wordt bekrachtigd door "zachte" wetenschappen zoals archeologie, geschiedenis en filosofie. Het Christendom zou ook op het gebied van de "harde" wetenschappen beproefd moeten worden.


Lees verder!

Deze pagina is een onderdeel van "Brief aan een Christelijke natie: Een Weerwoord" door R.C. Metcalf. Bezoek www.ThinkAgain.us (Engelstalig) voor meer informatie.

Voetnoten:
64 Stephen Jay Gould, Rock of Ages: Science and Religion in the Fullness of Life, oftewel Stenen der Tijd: Wetenschap en Religie in de Volledigheid van het Leven, (New York: Ballantine Books, 1999), p. 6.
65 Richard Dawkins, The God Delusion, oftewel God als Misvatting, p. 50.
66 Francis Collins, The Language of God, oftewel De Taal van God, (New York: Free Press), p. 30.WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutWorldview.org, Alle rechten voorbehouden