Alles Over Wereldbeeld Aarde geplaatst in een groen veld - Alles Over Wereldbeeld Banier

Wat is bidden?


Wat is bidden?
Je hebt de neiging om de spot te drijven met het idee dat God de gebeden van Zijn mensen werkelijk zou verhoren. Je schrijft:

  Wat deed God toen orkaan Katrina hun stad aan flarden scheurde? Hij moet de gebeden van die bejaarde mannen en vrouwen toch zeker wel gehoord hebben toen ze naar hun zolders vluchtten voor het stijgende water, om daar vervolgens langzaam te verdrinken. Dit waren gelovige mensen. Zij waren goede mannen en vrouwen die hun hele leven lang al hadden gebeden. Heb jij de moed om het toe te geven wat zo duidelijk is? Deze arme mensen stierven, terwijl ze met een denkbeeldige vriend in gesprek waren.67
Ook Richard Dawkins legt graag de nadruk op de onmacht van gebeden. Hij stelt dat Francis Galton, Charles Darwins neef, de eerste poging ondernam om wetenschappelijk te analyseren of gebeden wel enig werkelijk resultaat hebben. “Hij merkte op dat elke zondag, in kerken in heel Groot-Brittannië, hele gemeenten openlijk baden voor de gezondheid van de koninklijke familie. Hadden zij daarom niet in een uitzonderlijk goede gezondheid moeten verkeren, vergeleken met de rest van ons?" Galton ontdekte dat er statistisch gezien geen verschil bestond tussen de gezondheid van de koninklijke familie en de gezondheid van de rest van de Britse bevolking.

We moeten hier ook opmerken dat Francis Galton de term "eugenese" bedacht, wat een prominente rol innam in de retoriek van Nazi-Duitsland. Galton schreef:
  We willen heel graag in het kort de wetenschap belichten waarmee de stamboom verbeterd kan worden; een wetenschap die in geen enkel opzicht beperkt is tot vraagstukken over verstandig voortplantingsgedrag, maar die - vooral in het geval van de mens - alle invloeden in overweging neemt die, hoe gering ook, de neiging hebben om de geschiktere rassen of bloedlijnen een betere kans te geven om sneller te zegevieren over de minder geschikte rassen of bloedlijnen dan anders het geval zou zijn geweest. Het woord eugenese zou het idee in voldoende mate uitdrukken.68
Hoewel Galtons pionierswerk op het mislukte vakgebied van de eugenese geen invloed had op de geldigheid van zijn studie over gebeden, zal de lezer de bovengenoemde zijsprong wellicht interessant vinden, wanneer de immense invloed ervan op de gebeurtenissen in de Tweede Wereldoorlog wordt overwogen.

Richard Dawkins beschrijft een studie, die door de Templeton Foundation werd bekostigd, waarin de gevolgen van gebeden voor hartpatiënten experimenteel werden onderzocht. Ze voerden een dubbelblind onderzoek uit onder meer dan 1800 patiënten, waarvan "elk een bypass-operatie had ondergaan".
  De patiënten werden in drie groepen ingedeeld. Er werd voor groep 1 gebeden, maar deze patiënten hadden hier geen weet van. Er werd niet gebeden voor groep 2 (de controlegroep). Ook deze patiënten hadden hier geen weet van. Er werd voor groep 3 gebeden en deze patiënten waren hier wel van op de hoogte. De vergelijking tussen groepen 1 en 2 is een proef voor de effectiviteit van voorbeden. Groep 3 vormt een proef die inzicht kan geven in de mogelijke psychosomatische gevolgen van de wetenschap dat er voor iemand gebeden wordt.69
Leden van drie verschillende kerkgemeenten (die zich allemaal honderden kilometers van de proefpersonen bevonden) ontvingen elk de voornaam en de eerste letter van de achternaam van alle patiënten voor wie zij moesten bidden. Ze kregen de opdracht om de zin "een succesvolle chirurgie met een snel, gezond herstel zonder complicaties" in hun gebeden moesten opnemen. De studie liet geen significante verschillen zien tussen de groepen waar wel voor gebeden werd en de groep waar niet voor gebeden werd.


Wat is bidden – Effectieve gebeden
Zou een dergelijk experiment enkele ernstige tekortkomingen kunnen hebben? Wat zijn vanuit Gods perspectief de vereisten van een aanvaardbaar gebed? Charles Hodge, de beroemde theoloog aan de universiteit van Princeton aan het einde van de negentiende eeuw, heeft ons diverse criteria gegeven.

 1. Oprechtheid – “God is een Geest. Hij doorzoekt het hart... Hij kan niet bedrogen worden en zal niet bespot worden... Wat betreft de massa's die, op allerlei plaatsen waar Hij aanbeden wordt, dezelfde plechtige woorden blijven herhalen of zich aansluiten bij de mensen die dat doen, zonder ook maar enige overeenstemmende emoties, zal ieder moeten erkennen dat een dergelijke dienst weinig meer is dan een bespotting.

 2. Hoogachting – “Niets is typerender voor de gebeden die in de Bijbel zijn vastgelegd dan de eerbied van de mensen die deze gebeden uitspraken.”

 3. Nederigheid – “Dit omhelst, in de eerste plaats, ons besef van onze... onreinheid als zondaars in de ogen van God.”

 4. Een volhardende smeekbede – “God behandelt ons als een wijze weldoener. Hij vereist dat wij de waarde waarderen van de zegeningen waar wij om vragen en dat wij een gepast oprecht verlangen manifesteren. Als een man voor zijn eigen leven of het leven van een naaste bidt, dan kan zijn eerlijke verzoek niet afgezwakt worden.”

 5. Onderwerping – “Elke man die zijn relatie tot God echt waardeert zal, ongeacht zijn verzoek, de neiging hebben om te zeggen: 'Heer, laat niet mijn wil, maar de Uwe gedaan worden.’”

 6. Geloof – “We moeten geloven. (a.) Dat God bestaat. (b.) Dat Hij in staat is om onze gebeden te horen en te verhoren. (c.) Dat Hij genegen is om ze te verhoren. (d.) Dat Hij ze ongetwijfeld zal verhoren als ze in overeenstemming zijn met Zijn eigen wijze doeleinden en voor ons eigen goed.”

 7. In de naam van Christus vragen – “De Heer zei tegen Zijn discipelen: ‘Tot nu toe heb je nooit iets gevraagd in mijn naam. Vraag en je zult verkrijgen, en je vreugde zal volkomen zijn.’70 Wanneer we in de naam van een ander handelen, dan betekent dat vaak dat we handelen met het gezag van die ander en met de uitoefening van zijn macht... Wanneer iemand een gunst vraagt in de naam van een ander, dan betekent dat gewoon: voor het welzijn van die ander. De achting van degene in wiens naam de gunst wordt gevraagd zal bepalen of het verzoek ingewilligd zal worden.”71
Hoe oprecht is een voortdurende herhaling van dezelfde zin, zoals zo veel mensen doen? Hoe volhardend waren de gebeden van de kerkleden, die zelfs de achternamen niet kenden van de mensen waarvoor zij in gebed gingen? Een gebed is van nature een zeer persoonlijke ervaring. De poging om de effectiviteit van gebeden statistisch vast te stellen is bij voorbaat gedoemd. Er zijn te veel invloedsfactoren die de wetenschappelijke methode niet in de hand kan hebben.

Je lijkt het gewetenloos te vinden dat God "zich druk zou maken over onbeduidende zaken als een homohuwelijk of de naam waarmee Hij in een gebed wordt aangesproken...”72 Maar stel je eens voor dat jij aan de universiteit een college zou volgen waarbij een groot gedeelte van het uiteindelijke rapportcijfer afhankelijk zou zijn van jouw aanwezigheid tijdens de lesuren. Laten we eens stellen dat dit college door vijftig mensen gevolgd wordt en dat de professor tijdens het college vragen stelt, die tot korte klassikale discussies leiden. De professor hanteert een systeem waarin hij willekeurig tien vragen aan verschillende mensen in de klas stelt en hun antwoord vervolgens een rapportcijfer geeft. Elke vraag wordt gevolgd door een korte discussie en jij doet hier levendig aan mee. Maar, je bent er niet van op de hoogte gesteld dat de rapportcijfers alleen gebaseerd zijn op je eerste antwoord, niet op de discussie. Nog erger: je bent er niet van op de hoogte gebracht dat de professor jouw naam verkeerd heeft opgeschreven. In plaats van Sam Harris sta je in zijn agenda te boek als Saul Morris! Steeds wanneer hij een vraag stelt aan Saul Morris, krijgt hij geen antwoord. Jij gaat er van uit dat deze gast al weken geleden de biezen heeft gepakt. Maar wanneer de uiteindelijke rapportcijfers bekend worden gemaakt, zul je het echt wel belangrijk vinden dat de professor je naam verkeerd had opgeschreven!

Gebeden zijn geen zinloos gebabbel tegen een "denkbeeldige vriend" zoals jij veronderstelt. De actieve betrokkenheid van God in het leven van een Christen wordt steeds duidelijker in het leven van die Christen. “Gods uiteindelijke wil is onveranderlijk, maar de manier waarop Hij verkiest om Zijn wil uit te voeren is afhankelijk van de gebeden van Zijn kinderen”73. Gebeden lijken feitelijk de zichtbare koers van de gebeurtenissen in de levens van gelovigen te veranderen. Betekent dit dat God voortdurend van gedachten verandert? Nee. Hij is zich bewust van de veranderingen die plaatsvinden, en hun gevolgen, voordat ze feitelijk plaatsvinden. Voor ons lijken dat veranderingen te zijn omdat we ze niet vanuit Zijn alwetende perspectief kunnen zien.


Lees verder!

Deze pagina is een onderdeel van"Brief aan een Christelijke natie: Een Weerwoord"door R.C. Metcalf. Bezoek www.ThinkAgain.us (Engelstalig) voor meer informatie.

Voetnoten:
67 Sam Harris, p. 52.
68 Francis Galton, Inquiries into human faculty and its development, oftewel Onderzoek naar de menselijke geestelijke vermogens en de ontwikkeling hiervan, (London: Macmillan, 1883): 17, fn1.
69 Richard Dawkins, The God Delusion, oftewel God als Misvatting p. 63.
70 Johannes 16:24. Zie ook Johannes 15:16 en Johannes 14:13.
71 Charles Hodge, Systematic Theology: Volume III (Hendrickson, 2003), p. 701-704. 72 Sam Harris, p. 55.
73 Walter A. Elwell, Ed. Evangelical Dictionary of Theology, oftewel Het Evangelisch Woordenboek der Theologie, (Baker Booka: Grand Rapids, 1984), p. 867. Zie ook Johannes 1:12 en 1 Johannes 3:1.WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutWorldview.org, Alle rechten voorbehouden