Alles Over Wereldbeeld Aarde geplaatst in een groen veld - Alles Over Wereldbeeld Banier

Het Islamitische wereldbeeld


Het Islamitische wereldbeeld – De basis
Het Islamitische wereldbeeld is geworteld in Allah (God), Mohammad (de grootste en laatste profeet van Allah) en de Koran (het Woord van Allah dat, beginnend rond 610 na Christus, via Allah aan de mens werd bezorgd). Islam betekent onderwerping aan Allah; een moslim is iemand die onderworpen is aan Allah. Ongeveer 1/5e deel van de wereldbevolking is moslim. Ongeveer driekwart van hen zijn niet-Arabisch. Onze vrienden van Summit Ministries hebben geholpen om de basisprincipes van het Islamitische wereldbeeld in tien belangrijke categorieën uit te leggen. Klik hierbeneden alsjeblieft op “LEES VERDER” aan het einde van elke paragraaf voor uitgebreidere informatie over elk van deze categorieën.


Het Islamitische wereldbeeld – Meer dan een godsdienst
Het Islamitische wereldbeeld is meer dan een godsdienst. De Islam beslaat alle aspecten van de levens van zijn volgelingen. Hoewel veel godsdienstleraren het Islamitische wereldbeeld behandelen als een monotheïstische godsdienst met vijf eenvoudige “zuilen”, gaat het idee van de Islamitische Staat feitelijk veel dieper. Het heeft namelijk betrekking op de volgende onderwerpen:

  Islamitische theologie – Theïsme (unitaristisch)
  De Islam verheerlijkt Allah, die zij beschouwen als de ene en enige God, de enige Schepper en meester van het heelal. Dit kan gezien worden in hun belangrijkste geloofsbelijdenis: “(Er) is geen godheid (dan) alleen God en Mohammed is de gezant van God.” moslims geloven verder dat deze god dezelfde is die door Christenen en Joden wordt aanbeden. LEES VERDER

  Islamitische filosofie – Bovennatuurlijk (geloof en rede)
  Net als het Christendom is de Islam een "geopenbaarde" godsdienst. Daarom vinden sommige volgelingen een samensmelting tussen het Islamitische geloof en het vakgebied der filosofie (of rede) onmogelijk. Maar onder de moslims die van mening zijn dat dit wel mogelijk is, vinden we ten minste drie benaderingen. De eerste is het gebruik van filosofische argumenten om te bewijzen dat de veronderstelde leerstellingen van het geloof waar zijn. De tweede is de poging om onafhankelijk van persoonlijke overtuigen te bewijzen dat die overtuigingen feitelijk degelijk zijn. De derde benadering is de toepassing van analytische filosofie op godsdienst, in dit geval de Islam. LEES VERDER

  Islamitische ethiek – Morele absolute waarden
  Het begrip van de Koran en de gebruiken van Mohammed dienen voor de moslim als het fundament van de Islamitische ethiek. Dit fundament staat binnen de context van de aanbidding van Allah en de onderwerping aan Allah. Alle mensen zijn geroepen om in alle aspecten van het leven “het goede aan te bevelen en het kwade te verbieden”. Bovendien geloven zij dat mensen de middelen zijn gegeven om de wil van God te kunnen onderscheiden en gehoorzamen. LEES VERDER

  Islam en wetenschap – Creationisme
  Het Islamitische wereldbeeld is geworteld in Islamitisch creationisme: het geloof dat het heelal (inclusief de mensheid) rechtstreeks door Allah werd geschapen zoals in de Koran wordt uitgelegd. Hoewel de moderne Islam ertoe neigt godsdienstige teksten letterlijk te interpreteren, wordt het boek Genesis meestal beschouwd als een verdraaide versie van Gods boodschap. LEES VERDER

  Islamitische psychologie – Dualisme geest/lichaam (niet in zonde vervallen)
  Hoewel de Islam bevestigt dat menselijke wezens na de dood van het lichaam blijven voortbestaan – en dus bevestigen dat er een zeker onderscheid bestaat tussen lichaam en ziel – wijkt de Islamitische kijk op de menselijke aard af van het Christelijke begrip. De Islamitische kijk op de menselijke natuur omvat geen “in zonde vervallen” aard. De Islam gelooft niet dat de zonde van Adam en Eva elk menselijk wezen een zondige aard heeft gegeven, maar dat hun ongehoorzaamheid volledig vergeven is en dat er daarom geen spoor meer van terug te vinden is in de volgende generaties. LEES VERDER

  Islamitische sociologie – Polygamie, moskee en Islamitische staat
  Net als in het Christendom staan het gezin, de staat en de aanbidding van God centraal in de Islamitische leer. Natuurlijk bestaan er wezenlijke verschillen. Hoewel de meeste moslims monogaam zijn, staat de Koran een man toe om onder bepaalde voorwaarden vier vrouwen te hebben. Wat betreft de aanbidding van God en de staat maakt de Islam eigenlijk geen onderscheid tussen sociale instellingen en de staat. Het is een alomvattende realiteit – de staat moet net zo Islamitisch zijn als de plaatselijke moskee. LEES VERDER

  Islamitisch recht – De Sharia wet
  De Sharia, de wet van God, beheerst een groot aantal aspecten van het dagelijkse leven en is afkomstig uit vier verschillende bronnen: de Koran, de Soenna, de Idjma en de Qiyas. De Sharia heeft betrekking op het geheel aan wetten dat volgens de moslims van toepassing is, terwijl met het woord “Fiqh” de menselijke onderneming wordt bedoeld die deze wetten probeert te interpreteren en toe te passen. Het is niet het doel van moslimjuristen om wetten te maken, maar om wetten die reeds bestaan te begrijpen en te kennen. Maar in tegenstelling tot het Bijbelse Christendom openbaart Sharia niet de aard van God, maar alleen zijn wil. LEES VERDER

  Islamitische politiek – Islamitische theocratie (wereldwijde Islam)
  Een wereldwijde Islam betekent dat alle volken wereldwijd bestuurd zouden worden onder een Islamitische theocratie, die feitelijk niets meer is dan een nationale regering die is ingesteld onder het gezag van Allah's goddelijke mandaat zoals uitgedrukt in de Koran en in de Sharia wet. Hoewel de vroege Islam vooral met geweld werd verspreid, heeft deze methode niet erg veel aanhangers, al wordt dit nog steeds onderwezen en uitgevoerd door bepaalde moslimgroeperingen. LEES VERDER

  Islamitische economie – Opzienerschap over eigendom
  Hoewel hun economische standpunt zich ergens tussen het kapitalisme van het Westen en het communisme van het Oosten bevindt, baseert het Islamitische wereldbeeld zijn economie op vier fundamentele principes: eenheid, evenwicht (de verantwoordelijkheid om voor de armen te zorgen), vrije wil en verantwoordelijkheid. LEES VERDER

  Islamitische geschiedenis – Historisch determinisme (Jihad)
  Het Islamitische wereldbeeld bevestigt dat de geschiedenis niet uit een reeks toevallige gebeurtenissen bestaat. In plaats daarvan wordt de geschiedenis overzien door Allah, omdat hij de wereld geschapen heeft, en leidt de geschiedenis ons naar een uitdrukking van Allah's wil. Of, zoals een expert het verwoordde: “De wereld wordt een entiteit, die geschapen is door de wil van een Ontwerper en die door Hem wordt onderhouden voor zinvolle doeleinden. De historische stromingen vinden plaats in overeenstemming met Zijn wil en volgen vastgestelde wetten. Zij worden niet geleid door blind toeval, noch zijn zij willekeurige of wanordelijke voorvallen.” LEES VERDER


Het Islamitische wereldbeeld – Conclusie
Het Islamitische wereldbeeld begon met de geboorte van Mohammad in 570 na Christus. Tegen 650 na Christus werd de canon van de Koran vastgesteld en werden er in de naam van de Islam belangrijke plaatsen veroverd, waaronder Mekka, Damascus, Jeruzalem, Egypte en Perzië. Tegenwoordig heeft het Islamitische wereldbeeld ongeveer 1.2 miljard volgelingen. Het mag duidelijk zijn dat het Islamitische wereldbeeld een belangrijk onderdeel moet zijn van elk curriculum dat de verschillende levensbeschouwingen in de wereld met elkaar wil vergelijken.


Leer meer!

Voetnoten:
Met toestemming gebruikt. Uit het boekUnderstanding the Times: The Collision of Today’s Competing Worldviews(2e editie), David Noebel, Summit Press, 2006. Met dank aan John Stonestreet, David Noebel en het boek Christian Worldview Ministry van Summit Ministries. Alle rechten voorbehouden in het origineel.WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutWorldview.org, Alle rechten voorbehouden