Alles Over Wereldbeeld Aarde geplaatst in een groen veld - Alles Over Wereldbeeld Banier

New Age ethiek


New Age ethiek – Inleiding
Als we een vluchtige blik op Hollywood werpen, dan kunnen we waarschijnlijk de ethiek van de New Age beweging al wel begrijpen. Brad Pitt verkondigt: “Je moet alles bij elkaar voegen wat je van je ouders en van je school geleerd hebt en dan ontdekken wat voor jou werkt en wat jij te bieden hebt. De belangrijke vraag is: 'Wat voelt goed voor jou?'”1 Shirley MacLaine herinnert ons aan het volgende: “Het is onmogelijk om de waarheid van een ander te beoordelen.”2

De ethiek van de New Age beweging is gebaseerd op haar theologische pantheïsme en filosofische monisme. Als ieder van ons God is, dan rust het hoogste gezag op ónze schouders en dan moeten wij op zoek gaan naar de vrijheid om in harmonie met onze innerlijke waarheid te handelen. “De vrije wil”, zegt Shirley MacLaine, “is slechts de vertolking van het besef dat jij God bent, een realisatie dat jij goddelijk bent: vrije wil is alles voor jou toegankelijk maken.”3

Individuele autonomie is de enige absolute ethische waarde die door de New Age beweging wordt bevorderd. Deze autonomie plaatst het gezag om normen en waarden te beoordelen in de ziel van elk menselijk wezen. Marilyn Ferguson schrijft: “Het belangrijkste is dat de waarden van mensen, wanneer zij autonoom worden, intern worden.”4 Geïnternaliseerde waarden geven ons het vermogen om een hoger bewustzijn op te zoeken, terwijl externe begrenzingen of extern gezag ons vermogen om ons te verbinden met onze innerlijke waarheid, blokkeren. Vera Alder vertelt ons daarom: “Wij zouden onszelf heel zorgvuldig moeten onderzoeken om te zien of wij enige gefixeerde ideeën, een grote verlegenheid of een groot zelfbewustzijn hebben. Als dat zo is, dan moeten we naar vrijheid streven.”5

Shakti Gawain geeft ons de praktische toepassing van volledige vrijheid in relatie tot onze seksualiteit: “Als jij grenzen stelt aan je seksuele energie, dan raakt die verdorven. Als jij gelooft dat er iets verborgen, genegeerd of beheerst moet worden, dan leer je om volkomen terughoudend te zijn of handel je op seksueel gebied alleen op bepaalde veilige momenten.”6 Volgens het kosmisch humanistische wereldbeeld tappen dergelijke beperkingen je persoonlijke energie af en ontkennen zij jouw goddelijkheid. Wij moeten externe grenzen niet erkennen, vooral de grenzen van de Tien Geboden niet. Zij vormen een extern gezag en belemmeren als zodanig de evolutionaire groei.


New Age ethiek – Moreel relativisme
Wanneer wij voor de New Age ethiek kiezen en alle vormen van extern gezag en alle rationele beperkingen negeren, dan is het resultaat een eindeloos moreel relativisme. Ferguson geeft dit toe: “Autonome menselijke wezens kunnen scheppen en uitvinden. En zij kunnen van gedachten veranderen en zo normen en waarden verwerpen die zij ooit hebben aangehouden.”7

Dit soort relativisme betekent dat niemand mag beslissen of de handelingen van een ander goed of fout zijn. Ferguson gelooft dat er, wanneer wij het hogere bewustzijn van het “nieuwe tijdperk” bereiken, “minder zekerheid bestaat over wat juist is voor anderen. Met een bewustzijn van meerdere realiteiten, verliezen wij onze aanhankelijkheid aan een enkel gezichtspunt.”8

Met andere woorden, wij mogen de overtuigingen of handelingen van andere mensen niet veroordelen. Tolerantie is de sleutel: kosmisch humanisten moeten alle andere standpunten over moraliteit aanvaarden, omdat ethiek relatief is ten opzichte van de waarheid in ieder van ons. “Adam en Eva”, zegt Marianne Williamson, “waren gelukkig totdat zij 'at van de kennis van goed en kwaad'. Dat betekent dat alles perfect was totdat zij begonnen te oordelen – tot zij hun harten soms open hielden, en soms sloten... Het sluiten van onze harten vernietigt onze vrede. Het is vreemd aan onze werkelijke natuur.”9

Randall Baer, een voormalig kosmisch humanist die zich tot het Christendom bekeerde, verwoordt het primaire credo van de New Age: “Schep je eigen werkelijkheid op basis van wat goed voelt voor jou.” Ongeacht of je er voor kiest om homoseksueel, biseksueel, monogaam, polygaam, enzovoorts te zijn, is elke mogelijke keuze aanvaardbaar zolang als “die juist is voor jou” of “als het met liefde gedaan wordt, dan wordt niemand gekwetst”. Dit is een soort relativistische, humanistische ethiek (of doe-het-zelf ethiek). Het resultaat is dat New Agers voor elk aspect van hun leven kiezen uit de vele mogelijkheden op basis van hun persoonlijke voorkeuren.10


New Age ethiek – Karma en de eenheid van goed en kwaad
Volgens de New Age ethiek moeten wij eenvoudig aannemen dat alle mensen moreel juist handelen wanneer zij hun innerlijke waarheid volgen. Gawain ontslaat zelfs Adolf Hitler en alle andere menselijke wezens van hun morele verantwoordelijkheid. Hij beweert dat elke mens zijn kortste pad naar het hogere bewustzijn volgt en daarom per definitie moreel juist handelt: “Ik geloof dat ieder wezen het levenspad en de relaties kiest die hem of haar zullen helpen om zo snel mogelijk te groeien.”11

Moreel relativisme heeft kosmisch humanisten tot een punt geleid waarop het onderscheid tussen goed en kwaad hopeloos vervaagd is geraakt. Er is geen absoluut goed of fout, maar alleen wat goed of fout is volgens de waarheid van een individu. Als alles één is, dan is het moeilijk om een onderscheid te maken tussen goed en kwaad. Wat in dit leven fout mag lijken, zou in een gereïncarneerd bestaan wel eens het tegenovergestelde kunnen zijn.

Dit idee heeft te maken met wat New Age volgelingen “karma” noemen, wat door Shirley MacLaine als volgt gedefinieerd wordt: “Welke handeling een mens ook verricht, uiteindelijk zal die terugkeren naar die mens – goed en fout – misschien niet in dit lichamelijke leven, maar ergens in de toekomst. En niemand is ervan gevrijwaard... Voor elke daad, elke onverschilligheid, elk misbruik van leven, zullen wij uiteindelijk verantwoordelijk worden gehouden. En het is aan ons om te begrijpen hoe onze balans eruit ziet.”12

Maar helaas bestaat er geen standaard waarmee beoordeeld kan worden wat een “onverschillige daad” of een “misbruik van leven” is. We kunnen dus ook niet weten wat het verschil tussen beide is, en zelfs niet of er wel een verschil bestaat tussen wreedheid en mededogen. Dit is een alarmerende conclusie, maar desalniettemin een conclusie die door de kosmisch humanisten wordt aanvaard. Deze aanvaarding is het gevolg van het New Age idee van eenheid: als alles één is, dan zijn goed en kwaad één, en dus ook goed en fout.

Ferguson legt eenheid als volgt uit: “Deze volledigheid verenigt tegenovergestelde zaken... In deze spirituele tradities [die de basis vormen van de New Age gedachte] bestaat geen goed of kwaad. Er bestaat slechts licht en de afwezigheid van licht... volledigheid en gebrokenheid... stromen en worstelingen.”13 David Spangler weergalmt dit standpunt, maar in ontstellende taal: “Christus is dezelfde kracht als Lucifer... Lucifer bereidt de mens voor op de ervaring van het Christus-zijn... Lucifer is in ieder van ons aan het werk om volkomenheid te bereiken op ons pad naar het nieuwe tijdperk.”14 Wat de wereld als kwaad beschouwt – oorlog, moord, enzovoorts – wordt een onderdeel van de evolutionaire stroming en worsteling van met de werkelijkheid, terwijl het bovenbewustzijn probeert om geboren te worden op een hoger niveau.


New Age ethiek – Conclusie
In de New Age ethiek is moraliteit een vaag begrip. Ieder van ons moet luisteren naar “de God in ons” om ons eigen ethische systeem te bepalen, maar we mogen anderen nooit ter verantwoording roepen op basis van ons eigen systeem. Het is ironisch dat niets ooit verkeerd is, behalve het beoordelen van de morele overtuigingen en de handelingen van andere mensen.

Maar dergelijke oordelen kunnen zelf ook weer niet volledig slecht zijn, omdat ze een onderdeel zijn van de eenheid van de werkelijkheid. Als “alles één is”, dan zijn zelfs vreselijke misstappen, zoals veroordelende houdingen, manifestaties van God. Door zowel goed als kwaad te individualiseren, vermeerderen de problemen van de kosmisch humanistische ethiek zich als paardenbloemen in een wei. Een dergelijk verwrongen wereldbeeld leidt tot drastisch verwrongen gedachten.

Kevin Ryersons gedachten over karma bieden ons een veelzeggend voorbeeld van deze waarheid: “Criminelen en moordenaars komen weer terug om vervolgens zelf vermoord te worden, of misschien wel om een heilige te worden. Mozes was bijvoorbeeld een moordenaar. Uit woede sloeg hij een man dood, wat niet echt de meest ethische beslissing was. Maar hij werd later een groot intellectueel, een groot wetgever en door veel mensen als een heilige gezien. Dus eigenlijk krijg je een groot aantal kansen. Je karma is jouw beoordelingssysteem. Rechtvaardigheid bestaat.”15


Leer meer!

Met toestemming gebruikt. Uit het boekUnderstanding the Times: The Collision of Today's Competing Worldviews(2e editie), David Noebel, Summit Press, 2006. Met dank aan John Stonestreet, David Noebel en het Christian Worldview Ministry van Summit Ministries. Alle rechten voorbehouden in het origineel.

Voetnoten:
1 Het antwoord van Brad Pitt op de vraag hoe het tienerleven wordt gedefinieerd, Teen People, augustus 2003, 112.
2 F. LaGard Smith, Out On a Broken Limb (Eugene, OR: Harvest House, 1986), 33.
3 Geciteerd in William Goldstein, “Life on the Astral Plane,” Publishers Weekly, 18 maart 1983, 46.
4 Marilyn Ferguson, The Aquarian Conspiracy (Los Angeles, CA: J.P. Tarcher, 1980), 327.
5 Verar Alder, When Humanity Comes of Age (New York, NY: Samuel Weiser, 1974), 48–9.
6 Shakti Gawain, Living in the Light (San Rafael, CA: New World Library, 1986), 128.
7 Ferguson, The Aquarian Conspiracy, 331.
8 Idem, 192.
9 Marianne Williamson, A Return to Love: Reflections on the Principles of “A Course in Miracles” (New York, NY: Harper Collins, 1992), 22.
10 Randall N. Baer, Inside the New Age Nightmare (Lafayette, LA: Huntington House, 1989), 88.
11 Gawain, Living in the Light, 60.
12 Shirley MacLaine, Out On a Limb (Toronto, ON: Bantam, 1984), 96, 111.
13 Ferguson, The Aquarian Conspiracy, 381.
14 David Spangler, Reflections of the Christ (Forres, Scotland: Findhorn, 1977), 40–44.
15 Kevin Ryerson, Spirit Communication: The Soul’s Path (New York, NY: Bantam Books, 1989), 84.WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutWorldview.org, Alle rechten voorbehouden