Alles Over Wereldbeeld Aarde geplaatst in een groen veld - Alles Over Wereldbeeld Banier

New Age politiek


New Age politiek – Inleiding
Volgens de New Age politiek evolueert de mensheid naar een collectief bewustzijn dat boven alle stoffelijke dingen en individuele grenzen, ook nationale en politieke grenzen, zal uitstijgen. Een wereldregering is een natuurlijke evolutionaire stap in deze verdwijning van de grenzen. Volgens Mark Satin “vraagt de New Age oplossing niet om een bureaucratische regering 'van bovenaf', maar veeleer om een grotere lokale autonomie dan wij vandaag de dag hebben, en om een veel grotere planetaire samenwerking.”1 Donald Keys voegt hieraan toe dat de mensheid “aan de vooravond staat van iets volkomen nieuws; een volgende evolutionaire stap als nooit tevoren: de opkomst van de eerste wereldwijde beschaving.”2

Het New Age verlangen naar een wereldregering is niet zo zeer op politieke theorie gebaseerd als wel op het idee dat “alles één is” en dat evolutie en andere wetenschappelijke principes de mensheid naar een wereldwijde eenheid voeren. Een wereldregering heeft het potentieel om barrières en grenzen te verwijderen en is dus belangrijk voor kosmisch humanisten. David Spangler legt dit uit: “In tegenstelling tot vele andere historische zienswijzen ten aanzien van een verenigde wereld, die zich vooral richten op de instelling van een wereldregering, komt de visie van New Age over de planetaire beschaving niet zo zeer voort uit de politiek, als wel uit wat de 'holistische visie' wordt genoemd. Dit is het bewustzijn dat al het leven onderling met elkaar verweven en onderling afhankelijk is; dat de vormende elementen van de schepping geen stukjes materie zijn maar relaties, en dat evolutie de opkomst is van steeds complexere relatiepatronen en -syntheses.”3

Omdat kosmisch humanisten de wereld zien als een geheel in plaats van een samenstelling van onderdelen, is het volgende patroon dat zal ontstaan een wereldwijde beschaving: een eenheid die een enkele wereldregering zal vereisen.


New Age politiek – De garantie van de evolutie
De New Age visie op de politiek stelt dat de evolutie garant staat voor de oplossing van politieke grenzen en de komst van een wereldwijde samenleving (net zoals de evolutie garant staat voor een samensmelting van de mensheid tot een gezamenlijk goddelijk brein). Evolutie wordt niet alleen als een lichamelijk ontwikkelingsproces gezien, maar ook als een geestelijk ontwikkelingsproces. Net zoals wij naar hogere levenssoorten evolueren, zo evolueren wij ook naar een hoger bewustzijn. De verdwijning van politieke en nationale grenzen valt samen met deze beweging naar een hoger bewustzijn.

Randall Baer beschrijft hoe de wetenschappelijke evolutie het kosmisch humanistische geloof dat een wereldwijde beschaving onvermijdelijk is, ondersteunt: “Ik lees dat verrassende vooruitgangen in diverse wetenschappelijke vakgebieden zoals genetische manipulatie, telecommunicatie, supercomputers, kernfusietechnologie, kunstmatige intelligentie, vastestoffysica, kwantumfysica, geavanceerde holografie, lasertechniek, astrofysica en andere gecombineerd zouden moeten worden met de spirituele filosofie van New Age om een utopiaanse Nieuwe Wereldorde te scheppen.”4

Mark Satin zegt: “De New Age politiek is onbuigzaam evolutionair... al gelooft men dat de evolutie versneld kan worden...”5 De kosmisch humanist kan de evolutionaire klim naar de Nieuwe Wereldorde versnellen door een hoger bewustzijn te bereiken.


New Age politiek – De Nieuwe Wereldorde
De New Age politiek beschrijft zelden concreet wat de politieke aard van die komende wereldwijde beschaving zal zijn, maar New Agers geloven dat elk individu door evolutie het vermogen tot zelfbestuur ontwikkelt. Marilyn Ferguson verklaart dit: “Het nieuwe politieke bewustzijn heeft weinig van doen met partijen of ideologieën. Haar kiezers leven niet in zuilen. Er kan niet onderhandeld worden over macht die de individuen niet zullen opgegeven. De oude slogan “Macht aan het volk!” zal een verrassend feit worden. Niet door een revolutie of door demonstraties, maar door autonomie. Eén voor één voor één.”6 In kosmisch humanistische termen is een wereldregering dus een zelfbestuur. Gecentraliseerde nationale regeringen zullen niet meer nodig zijn. Elk individu zal autonoom zijn en voor zichzelf besluiten wat juist is zonder behoefte te hebben aan extern opgelegde begrenzingen.

Het mogelijke gevaar van een dergelijk systeem van individuele autonomie is dat het zal vervallen tot een anarchie. Kosmisch humanisten leggen echter de nadruk op het aspect van de gemeenschap, die het vermogen zou hebben om de gevaren van een anarchie te weerstaan. Satin zegt: “In de New Age maatschappij zouden we leren om onze eigen beslissingen te nemen en niet afhankelijk te zijn van anderen. Maar dat zou ons niet van anderen isoleren... het zou ons aantrekkelijk maken voor anderen en ons meer vertrouwen geven over ons gemeenschapsleven met hen.”7 Kosmisch humanisten streven naar leefgemeenschappen die grotendeels verstoken zijn van politieke of wettelijke raamwerken.


New Age politiek – Conclusie
De New Age politiek stelt zich voor dat de wereld evolueert naar een Nieuwe Wereldorde, waarin individuen de vrijheid hebben om te doen wat ze willen en daarbij niet gehinderd worden door een wet of een overheid. De Nieuwe Wereldorde zal bereikt zijn wanneer iedereen (of een meerderheid) een hogere bewustzijnstoestand heeft bereikt. Individuele autonomie zal het voor alle mensen gemakkelijker maken om een hoger bewustzijn te bereiken.

Een aspect van persoonlijke vrijheid dat door het kosmisch humanistische wereldbeeld wordt ontmoedigd is geloof en traditionele godsdienst. Robert Miller, voormalig assistent-Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties, zegt: “Godsdiensten moeten actief meewerken om nieuwe hoogten en een beter begrip van de mysteries van het leven en van onze plaats in het universum te bereiken. 'Mijn godsdienst, goed of fout'... moet in het planetaire tijdperk voor altijd achtergelaten worden.”8

Deze houding ten aanzien van godsdienst komt voort uit het idee dat sommige godsdiensten, zoals het Christendom en de Islam, onverenigbaar zijn met het humanistische geloof dat wij mensen naar onze eigen goddelijkheid evolueren. Het Christendom zal altijd een bedreiging vormen voor de nadruk die New Age legt op het hogere bewustzijn. Het Christendom moet dus de kop in worden gedrukt. In de Nieuwe Wereldorde mag je je eigen voorkeuren volgen, als ze maar niet geworteld zijn in een gehoorzaamheid aan Jezus Christus.


Leer meer!

Met toestemming gebruikt. Uit het boekUnderstanding the Times: The Collision of Today's Competing Worldviews(2e editie), David Noebel, Summit Press, 2006. Met dank aan John Stonestreet, David Noebel en het Christian Worldview Ministry van Summit Ministries. Alle rechten voorbehouden in het origineel.

Voetnoten:
1 Mark Satin, New Age politics (New York, NY: Dell Publishing, 1978), 22.
2 Donald Keys, Earth at Omega: Passage to Planetization (Boston, MA: Branden Press, 1982), iii.
3 David Spangler, Emergence: The Rebirth of the Sacred (New York, NY: Delta/Merloyd Lawrence, 1984), 42.
4 Randall N. Baer, Inside the New Age Nightmare (Lafayette, LA: Huntington House, 1989), 34.
5 Satin, New Age politics, 20–21.
6 Marilyn Ferguson, The Aquarian Conspiracy (Los Angeles, CA: J.P. Tarcher, Inc., 1980), 240.
7 Satin, New Age politics, 106.
8 Robert Muller, The New Genesis: Shaping a Global Spirituality (New York, NY: Image Books, 1984), 164.WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutWorldview.org, Alle rechten voorbehouden