Alles Over Wereldbeeld Aarde geplaatst in een groen veld - Alles Over Wereldbeeld Banier

New Age geschiedenis


New Age geschiedenis – Inleiding
Marilyn Ferguson geeft ons een treffend perspectief op de New Age geschiedenis: “Voor het eerst in de geschiedenis heeft de mens het controlepaneel van de verandering in handen: een begrip van hoe transformatie plaatsvindt. Wij leven in de verandering van de verandering, de tijd waarin wij onszelf doelgericht op één lijn kunnen plaatsen met de natuur en zo heel snel een nieuwe versie kunnen maken van onszelf en onze ineenstortende instellingen.”1

Op het gebied van de geschiedenis vertrouwt de New Age beweging op kosmische evolutie als de onwankelbare gids naar menselijke perfectie. In een heel reële zin stellen leden van de New Age beweging hun vertrouwen in evolutie als de redder van de mens.

Het geloof in evolutie leidt ertoe dat de kosmisch humanist de menselijke geschiedenis als een beklimming ziet; een ontwikkeling van lagere naar hogere bewustzijnsniveaus. Evolutie is opwaarts omdat de goddelijke kracht in het universum alles opwaarts trekt. Benjamin Ferencz en Ken Keyes leggen dit uit: “We hebben gezien dat de mensheid zich niet alleen maar in een vicieuze dodencirkel beweegt; het is een opwaartse klim naar de vervolmaking van de overheidsstructuur van de wereld. Wij worden geïnspireerd door onze grote vooruitgang naar de planetaire samenleving.”2 Elders verkondigen zij dat hun “optimisme gerechtvaardigd wordt door de feiten.”3

In de New Age levensbeschouwing is geschiedenis iets progressiefs vanwege de evolutionaire kracht. Zelfs de tweede wet van de thermodynamica kan hun optimistische kijk op de geschiedenis niet ontmoedigen. Natuurkundige Paul Davies schrijft: “In plaats van af te glijden naar een uitdrukkingsloze toestand, beweegt het universum zich van een uitdrukkingsloosheid naar toestanden die complexer en beter georganiseerd zijn. Deze kosmische vooruitgang definieert een wereldwijde tijdsvector die de tegenovergestelde richting op wijst van de thermodynamische vector.”4


New Age geschiedenis – De onbeduidendheid van het Christendom
Volgens de New Age geschiedenis is de evolutie van godsdienst naar godsdienst een onderdeel van de “kosmische vooruitgang”. Sommige godsdiensten waren volgens de kosmisch humanisten op bepaalde momenten in de geschiedenis nuttig voor de evolutie van de mens... totdat de mensheid “er overheen groeide”. Het Christelijke wereldbeeld heeft ons dus duizend jaar geleden misschien wel geholpen hebben bij onze zoektocht naar goddelijkheid, maar vandaag de dag is het hopeloos verouderd. Joseph Campbell zegt: “De oude godsdienst hoort bij een ander tijdperk, een ander volk, een andere verzameling menselijke waarden, een ander universum. Als je ernaar teruggaat, dan verlies je de synchronisatie met de geschiedenis.”5 Om te kunnen blijven evolueren, moeten we het Bijbelse Christendom achter ons laten.

De New Age beweging geeft het Christendom graag de schuld van een groot aantal tekortkomingen. Natuurlijk zijn de dogma’s het grootste probleem: de Christen staat erop dat Christus de enige Redder is (Johannes 14:6). Diverse kosmisch humanisten vallen het Christendom ook aan omdat het nationalistisch en racistisch zou zijn en schuldgevoelens zou bevorderen. Deze gebreken (en andere) “maken het Christendom ongeschikt voor de toekomst,”6 zo stelt Campbell. Het Christendom is niet meer relevant, laat staan waar. Kosmisch humanisme is de enige gepaste godsdienst voor ons moderne tijdperk en alleen dit wereldbeeld kan een evolutionaire sprong naar een hoger bewustzijn in gang zetten.


New Age geschiedenis – De toekomst van de mens is evolutionaire goddelijkheid
Evolutie garandeert dat alle mensen uiteindelijk het kosmisch humanisme zullen omarmen en het nieuwe tijdperk (de “New Age”) zullen inluiden. Een geloof in deze gestage opmars naar het nieuwe tijdperk is al door een groot aantal kosmisch humanisten aan de dag gelegd. De bekendste is M. Scott Peck, die zegt: “God wil dat wij Hem zelf (of Haar zelf of Het zelf) worden. Wij groeien naar goddelijkheid. God is het doel van de evolutie. God is de bron van de evolutionaire kracht en God is de bestemming. Dit is wat wij bedoelen wanneer we zeggen dat Hij de Alfa en de Omega is, het begin en het einde.”7

Evolutionaire goddelijkheid beschrijft het historische traject van het kosmisch humanisme. De menselijke geschiedenis ontstond vanwege de handelingen van een Hoogste Oorzaak en werd gekenmerkt door een betrouwbare, maar bloedige evolutie naar het nieuwe tijdperk. In het nieuwe tijdperk zal de hele mensheid een verenigd bewustzijn met God bereiken. Marianne Williamson gelooft het volgende: “Wanneer de liefde een kritieke massa bereikt, wanneer genoeg mensen in wonderen geloven, dan zal de wereld een radicale verandering ervaren.”8 Deze verschuiving wordt geopenbaard in de “gechannelde” publicatie “Een cursus in wonderen”. Elk mens zal opgenomen worden in een “goddelijke abstractie”, waar “geen verschillen bestaan, geen woorden worden gecommuniceerd en geen gebeurtenissen bestaan – maar slechts een statisch, eeuwig nu.”9

Sommige leden van de New Age beweging waren ontevreden met het idee van evolutie als de verlossende kracht in de geschiedenis. Zij geloven in de verschijning van een geestelijk Redder die de mensheid naar een hoger bewustzijn en een utopie zal leiden. Donald H. Yott suggereert daarom dat “er (ongeveer) elke tweeduizend jaar een Redder verschijnt voor elk verschillend tijdperk. Elke Redder zet de toon voor dat tijdperk.”10 Een geest die gechanneld werd door Levi H. Dowling verkondigt: “Maar in de komende tijdperken zal de mensheid grotere hoogten bereiken. En dan zal er, eindelijk, een Meesterziel naar de aarde komen om de weg naar de troon van de perfecte mens te verlichten.”11

Deze voorspellingen zijn niet bedoeld om de invloed van de evolutie op onze ontwikkeling te ontkennen. In plaats daarvan voegen zij slechts een “bovennatuurlijke” dimensie toe aan de menselijke vooruitgang. Hoewel niet elke kosmisch humanist het eens zal zijn met het idee dat er in de toekomst een Redder zal verschijnen, zullen zij het wel allen eens zijn met de bewering dat de mensheid door de geschiedenis heen evolueert van een lager naar een hoger bewustzijn.


New Age geschiedenis – Conclusie
Een New Age perspectief op de geschiedenis omarmt evolutie als het middel voor veranderingen. New Age verwacht dat het slechts een kwestie van tijd is voordat de mensheid perfectie zal hebben bereikt. Je zou verwachten dat een dergelijk perspectief neigt tot zelfvoldaanheid. Als we geloven dat het evolutionaire proces zal bepalen hoe en wanneer wij onze godheid zullen bereiken, dan zouden we ons toch niet hoeven te bekommeren om het werken aan het bereiken van die goddelijkheid tijdens ons eigen leven. Kosmisch humanisten omzeilen deze apathische houding door te benadrukken dat wij reeds een bewustzijnsniveau bereikt hebben dat ons in staat stelt om – in harmonie met de evolutie – de komst van het nieuwe tijdperk te versnellen. Deze visie moedigt niet alleen kosmisch humanisten aan om volgens hun geloof te handelen, maar moedigt ook mensen met een hoger bewustzijn aan om het achtergebleven deel van de mensheid naar goddelijkheid te slingeren.

Shakti Gawain legt dit uit: “Het bewustzijn van elk individu is verbonden met, en een deel van het massabewustzijn. Wanneer een klein, maar significant aantal individuen een nieuw bewustzijnsniveau heeft bereikt en hun gedrag beduidend heeft gewijzigd, dan wordt die verandering gevoeld in het volledige massabewustzijn.”12 Dit is het doel waar alle kosmisch humanisten naartoe werken in een poging om de volkomen evolutie van alle dingen te versnellen. David Spangler beschrijft dit als “het gevoel van het individu dat hij een medeschepper is met de geschiedenis; dat hij bewust en actief betrokken is bij het evolutieproces.”13


Leer meer!

Met toestemming gebruikt. Uit het boekUnderstanding the Times: The Collision of Today's Competing Worldviews(2e editie), David Noebel, Summit Press, 2006. Met dank aan John Stonestreet, David Noebel en het Christian Worldview Ministry van Summit Ministries. Alle rechten voorbehouden in het origineel.

Voetnoten:
1 Marilyn Ferguson, The Aquarian Conspiracy (Los Angeles, CA: J.P. Tarcher, 1980), 71.
2 Benjamin B. Ferencz and Ken Keyes, Jr., Planethood (Coos Bay, OR: Vision Books, 1988), 141.
3 Idem, 33.
4 Paul Davies, “Great Balls of Fire,” New Scientist 24/31 december 1987, 64.
5 Joseph Campbell, The Power of Myth (New York, NY: Doubleday, 1988), 18.
6 Idem.
7 M. Scott Peck, The Road Less Traveled (New York, NY: Simon and Schuster, 1978), 269–70.
8 Marianne Williamson, A Return to Love: Reflections on the Principles of “A Course in Miracles” (New York, NY: Harper Collins, 1989), 71.
9 Dean C. Halverson, Crystal Clear: Understanding and Reaching New Agers (Colorado Springs, CO: NavPress, 1990), 77.
10 Donald H. Yott, Man and Metaphysics (New York, NY: Weiser, 1980), 74.
11 Levi H. Dowling and Eva H. Dowling, The Aquarian Gospel of Jesus the Christ (Los Angeles, CA: DeVorss & Co., 1972), 24.
12 Shakti Gawain, Living in the Light (San Rafael, CA: New World Library, 1986), 179.
13 David Spangler, Emergence: The Rebirth of the Sacred (New York, NY: Delta/Merloyd Lawrence, 1984), 12.WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutWorldview.org, Alle rechten voorbehouden