Alles Over Wereldbeeld Aarde geplaatst in een groen veld - Alles Over Wereldbeeld Banier

New Age recht


New Age recht – Inleiding
De New Age beweging besteedt niet veel tijd aan een bespreking van het recht. New Agers concentreren zich liever op persoonlijke innerlijke ontwikkeling; de verbinding met de innerlijke God. Maar toch heeft dit primaire doel van de kosmisch humanisten gevolgen op het gebied van het recht. Marianne Williamson zegt: “Als verlengstukken van God zijn wij zelf de geest van barmhartigheid, en wanneer wij de zaken op de juiste manier benaderen, proberen wij niet te oordelen, maar te genezen.”1


New Age recht – Innerlijke waarheid
In het New Age recht ligt het gezag volledig in handen van het individu. Als ieder van ons God is en als God ieder van ons is, dan hoeven we maar in contact te treden met onze innerlijke God om te besluiten of een bepaalde handeling rechtmatig is. Ieder van ons treedt dus op als zijn eigen wettelijke gezag. Elke manifestatie van uitwendig gezag belemmert dan onze communicatie met onze eigen goddelijkheid.

Shakti Gawain verklaart het probleem van extern opgelegd gezag wanneer hij zegt: “Het werkelijke probleem van een toewijding aan een externe gezagsvorm is dat deze geen ruimte laat voor de onvermijdelijke veranderingen en groei van mensen en relaties. Als jij belooft dat jouw gevoelens en jouw handelingen een bepaalde verzameling regels zullen volgen, dan zul je uiteindelijk moeten kiezen tussen trouw aan jezelf en trouw aan die regels.”2

Als wij ervoor kiezen om een verzameling wetten te gehoorzamen die afwijkt van onze innerlijke waarheid, dan offeren wij onze goddelijkheid op. Gawain vertelt wat er gebeurt als wij een gezag erkennen dat zich buiten onszelf bevindt: “Wanneer wij consequent onze intuïtieve kennis onderdrukken en wantrouwen,” zo schrijft hij, “en ons daarvoor wenden tot extern gezag, bevestiging en goedkeuring door anderen, dan geven we onze persoonlijke kracht op.”3 De kosmisch humanistische manier van denken verlangt daarom naar een verlating van extern opgelegde wetten in het maatschappelijk bestuur.

Pas nadat zij een hoger bewustzijn hebben bereikt door zich te verbinden met de innerlijke God, kunnen kosmisch humanisten onder het correcte gezag functioneren. Hun handelingen zijn rechtmatig wanneer die overeenkomen met de realiteit die zij zelf scheppen. Gawain legt dit uit: “Als ieder van ons zich verbindt met zijn innerlijke geestelijke bewustzijn, dan leren we dat de creatieve kracht van het universum binnenin ons zit. We leren dan ook dat wij onze eigen werkelijkheid kunnen scheppen en de verantwoordelijkheid hiervoor op ons kunnen nemen.”4


New Age recht – Individuele autonomie
Het New Age idee van individuele autonomie stelt dat elke door ons gekozen handeling rechtmatig is, zolang deze trouw is aan onze innerlijke werkelijkheid. Handelingen zijn dus onrechtmatig als ze opgelegd worden door een extern gezag. Daarnaast gelooft men dat wij, wanneer we ons collectieve bewustzijn hebben bereikt, als medescheppers van de werkelijkheid zullen optreden. Dan zal ieder volgens zijn of haar eigen gezag te werk gaan.

Het vertrouwen van de kosmisch humanist op de innerlijke God staat in schril contrast met het Christelijke geloof in het gezag van de Bijbel. Via de stem van een gechannelde geest minacht David Spangler het Christelijke wereldbeeld en andere levensbeschouwingen die tegen het kosmisch humanisme zijn. Hij zegt: “Hun duistere wereld staat onder de wet en zal verdwijnen.”5 Kosmisch humanisten hebben een dergelijk extern gezag niet nodig omdat “de mensheid en het volledige leven in essentie goed zijn,” zo stelt Kevin Ryerson.6 Als de mensheid in wezen goed is, dan berooft de wet ons alleen maar van de volledige vrijheid om onze goddelijkheid te bereiken.

Kosmisch humanisten geloven (abusievelijk) dat de Bijbel individuele autonomie onderwijst, alsmede een persoonlijke vrijheid die mensen in staat zou stellen om te communiceren met hun eigen goddelijkheid. Ryerson gelooft dat de kerk door de eeuwen heen de Bijbelse waarheid heeft veranderd die onderwijst dat de ziel “verantwoordelijk is voor zijn eigen gedrag bij de realisatie van zijn eigen goddelijkheid.”7 Christenen zouden daarom de wet moeten verlaten en zich moeten concentreren op het bereiken van een hoger bewustzijn.


New Age recht – Conclusie
In het New Age wereldbeeld zijn wet en gezag anti-evolutionair. Zij verhinderen dat wij goddelijkheid kunnen bereiken. Mark Satin zegt: “De verbinding met onszelf lijkt niet alleen plezierig (al kan dat wel zo zijn) en ook helemaal niet zelfgenoegzaam, maar is een vereiste voor ons voortbestaan die in de structuur van het universum is ingebouwd (het is misschien wel een gebod van de evolutie).”8 Joseph Campbell is het hiermee eens. Hij zegt: “Ik vertel mijn studenten altijd dat zij moeten gaan waar hun lichaam en ziel naartoe willen. Wanneer je het gevoel hebt, moet je er bij blijven. Laat geen ander jou van je pad brengen.”9


Leer meer!

Met toestemming gebruikt. Uit het boekUnderstanding the Times: The Collision of Today's Competing Worldviews(2e editie), David Noebel, Summit Press, 2006. Met dank aan John Stonestreet, David Noebel en het Christian Worldview Ministry van Summit Ministries. Alle rechten voorbehouden in het origineel.

Voetnoten:
1 Marianne Williamson, A Return to Love (New York, NY: Harper Collins, 1989), 37.
2 Shakti Gawain, Living in the Light (San Rafael, CA: New World Library, 1986), 110.
3 Idem, 37.
4 Idem, 3.
5 David Spangler, Revelation: The Birth of a New Age (Middleton, WI: Lorain Press, 1976), 65.
6 Shirley MacLaine, Out on a Limb (New York, NY: Bantam Books, 1989), 204.
7 Idem.
8 Mark Satin, New Age Politics (New York, NY: Dell Publishing, 1978), 103.
9 Joseph Campbell, The Power of Myth (New York, NY: Doubleday, 1988), 118.WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutWorldview.org, Alle rechten voorbehouden