Alles Over Wereldbeeld Aarde geplaatst in een groen veld - Alles Over Wereldbeeld Banier

New Age theologie


New Age theologie – Inleiding
Zoals ook geldt voor alle andere levensbeschouwingen, is in de New Age-beweging de theologie het fundament van alle andere aspecten van het wereldbeeld. Maar de New Age-beweging (ook wel “kosmisch humanisme” genoemd) is anders dan het Christendom, de Islam en de seculiere wereldbeelden omdat noch het theïsme, noch het atheïsme omarmd worden.

Het kosmisch humanisme begint met de ontkenning van de mogelijkheid dat een bepaalde bijzondere openbaring superieur zou kunnen zijn aan een andere. Dat wil zeggen dat kosmisch humanisten geloven dat de Bijbel niet méér dan andere openbaringen (bijvoorbeeld de Koran of de leer van Confucius) Gods Woord kan zijn. David Spangler, een spreekbuis van de New Age beweging, zegt: “Wij kunnen alle geschriften en alle leer en alle stenen tafelen en alle wetten... nemen en een mooi kampvuur maken... want dat is het enige waar ze goed voor zijn.”1

Maar als de Bijbel alleen van waarde is als brandstof, dan wordt daarmee het belang van het leven, de dood en de opstanding van Jezus Christus nietig verklaard. De kosmisch humanist vindt het leven van Christus alleen belangrijk omdat het liet zien dat de mensheid perfectie, zelfs goddelijkheid, kan bereiken. Een artikel in de New Age publicatie “Science of Mind” stelt: “Het belang van de incarnatie en de opstanding is niet dat Jezus een mens was net als ons, maar veeleer dat wij goden zijn net als hij... of tenminste het potentieel hebben om dat te zijn.”2

Vanwege deze interpretatie van Christus veronderstellen New Age theologen, zoals John White, het volgende: “De Zoon van God... is niet Jezus, maar ons gecombineerde Christusbewustzijn.”3 Jezus wordt gezien als lid van een select gezelschap, vanwege het bereiken van het Christusbewustzijn. Elk mens wordt aangemoedigd om dit bewustzijnsniveau te verwerven.

Hoe zou een mens kunnen hopen om een dergelijk bewustzijn te bereiken? Omdat iedereen een onderdeel van God is. Kosmisch humanisten geloven dat wij en God ontologisch gesproken één zijn. “Wat is God? God is de schakel tussen jou en het geheel.”4


New Age theologie – Elk mens is God
De kern van de New Age theologie is: ik ben God. “Ieder van ons heeft toegang tot een bovenbewust, scheppend, integrerend, zelf-organiserend, intuïtief verstand waarvan de vermogens ogenschijnlijk onbegrensd zijn,” zegt John Bradshaw. “Dit gedeelte van ons bewustzijn is onze gelijkenis aan God.”5

De meeste kosmisch humanisten verwoorden dit principe nog krachtiger. Ruth Montgomery zou een geest gechanneld hebben die via haar sprak en beweerde: “Wij zijn net zo zeer God als God een onderdeel van ons is... ieder van ons is God... samen zijn wij God... dit 'allen voor één en één voor allen'... maakt ons tot de volledigheid van God.”6 White stelt dat “elke mens vroeger of later een oproep van de kosmos zal ontvangen om op te klimmen naar goddelijkheid.”7

Meher Baba verkondigt: “Er is slechts één vraag. En wanneer je het antwoord op deze vraag kent, zijn er geen verdere vragen meer... Wie ben ik? En op die vraag bestaat maar één enkel antwoord: ik ben God!”8 Shirley MacLaine moedigt iedereen aan om elke dag te beginnen met een bevestiging van zijn of haar goddelijkheid. “Je kunt zeggen 'ik ben God' of 'ik ben die ik ben', zoals Christus vaak deed, of je kunt de bevestiging aanpassen aan je eigen behoeften.”9

We hebben geen behoefte aan een bijzondere openbaring in boeken of in enige andere uitwendige vorm, omdat ieder van ons een eigen bijzondere openbaring in ons hogere bewustzijn heeft; ons eigen vermogen om ons te verbinden met het deel van ons dat God is. Innerlijke zoektochten in de ziel worden dan de enige belangrijke manier om de waarheid te ontdekken. Met de bewering dat de mens God is, geven kosmisch humanisten elk individu de macht om de werkelijkheid te bepalen door zelf de waarheid te scheppen (of mede te scheppen).


New Age theologie – Alles is één
Het is belangrijk om te begrijpen dat het geloof dat elke mens God is en dat God elke individuele mens is, onlosmakelijk verbonden is met het idee van het bewustzijn. Omdat de New Age theologie een “alles is één” mentaliteit heeft, zijn kosmisch humanisten gedwongen om te geloven dat de mensheid zich volledig kan aanpassen aan alle krachten van zijn goddelijkheid, door een verenigd bewustzijn te bereiken. “Zodra we beginnen in te zien dat wij allemaal God zijn,” zegt Beverly Galyean, “dat wij allemaal de eigenschappen van God hebben, dan is volgens mij het hele doel van het menselijke leven om de gelijkenis met God in ons innerlijk opnieuw te bezitten: de perfecte liefde, de perfecte wijsheid, het perfecte inzicht, de perfecte intelligentie. En wanneer we dat doen, dan creëren we die oude, essentiële openheid die het bewustzijn is.”10 Robert Muller zegt: “Alleen de eenheid van allen kan het welzijn van allen brengen.”11

Het idee van de eenheid van de mensheid, het idee dat alles één is, neigt naar het theologische idee van reïncarnatie. Bijna iedere “orthodoxe” volgeling van de New Age beweging gelooft dat de ziel van elke individuele mens al eens eerder in de geschiedenis aanwezig was in andere materiële vormen, en dat hij zich in nog weer andere vormen zal manifesteren na de dood van het huidige lichaam. Het lichaam mag sterven, maar de ziel zal zijn zoektocht naar goddelijkheid in andere lichamen voortzetten. Dit geloof in reïncarnatie leidde MacLaine, toen zij terugdacht aan de geboorte van haar dochter, tot de volgende overdenking: “Toen de arts haar naar mij toebracht in dat ziekenhuisbed op een middag in 1956, had zij toen al vele, vele eerdere levens geleid, met andere moeders? Was zij misschien ooit zelf een moeder geweest? Was zij mogelijk ooit zelfs mijn eigen moeder geweest? Was haar gezicht, dat slechts een uur oud was, misschien wel miljoenen jaren oud?”12

Om jezelf (en je pad naar goddelijkheid) te kunnen begrijpen, moet je als mens bekend zijn met minstens enkele van je vorige levens. Gary Zukav legt dit uit: “Als je ziel bijvoorbeeld een Romeins centurio was, een Indiaanse bedelaar, een Mexicaanse moeder, een nomadenjongen en een middeleeuwse non, naast andere incarnaties... dan zul jij je eigen neigingen of interesses of reacties op verschillende situaties niet kunnen begrijpen zonder een bewustzijn van de ervaringen in die levens.”13 Reïncarnaties zijn alleen nuttig als mensen kennis hebben van hun vorige levens en ervan kunnen leren.


New Age theologie – Alles is God
Maar reïncarnatie is niet het enige logische gevolg van een theologie die gebaseerd is op de eenheid van God en mens, en het idee dat alles één is. Als wij geen onderscheid kunnen maken tussen God en onszelf, hoe kunnen we dan zeker weten dat we het verschil kunnen zien tussen andere levende of dode dingen en God? Als alles één is, dan is misschien álles wat bestaat wel God.

En zo is het ook. Sterren zijn God, water is God, planten zijn God, bomen zijn God, de aarde is God, walvissen en dolfijnen zijn God, alles is God. Kosmisch humanisten aanbidden de schepping en de schepper tegelijkertijd. Voor hen bestaat er geen verschil.

Het geloof dat alles God is en dat God alles is, staat bekend als pantheïsme. Dit idee uit de oudheid is het theologische fundament van de New Age beweging. “Alles heeft een innerlijke goddelijke kracht,” zegt de Rooms-katholieke New Ager Matthew Fox. Deze goddelijke kracht is wat de planeet haar “heiligheid” geeft.14 Een voorbeeld van de pantheïstische theologie vinden we in een New Age boekje voor kinderen met de titel “Wat is God?”: “Er zijn veel manieren om met God te praten. Betekent dit dat alles wat iedereen ooit over God gezegd heeft, juist is? Betekent dit dat God alles is? Ja! God is alles, groot en klein! God is alles, dichtbij en ver weg! God is alles, helder en duister! En God is alles daartussen in! Als alles God is, dan is God het laatste blad aan de boom. Als alles God is, dan is God de olifant die door de jungle raast.”15

Het idee dat God een kosmische energie is, werd gepopulariseerd door de nu klassieke filmreeks Star Wars van George Lucas. In een interview met Bill Moyers in 1999 legt Lucas uit waarom hij deze films maakte: “Met Star Wars ging ik bewust op pad om mythen en klassieke mythologische motieven te herscheppen. Ik wilde die motieven gebruiken om hedendaagse onderwerpen te bespreken... Ik zie Star Wars als een manier om alle onderwerpen die door godsdienst worden voorgesteld, te destilleren tot een moderner en toegankelijker concept... Ik vertel een oude mythe op een nieuwe manier.” Wat Lucas hier niet bij vertelt is dat hij met deze “oude mythe” doelt op Oosterse godsdiensten, niet het Westerse Christendom. Op deze manier werd het mysticisme van de New Age via het grote scherm in het bewustzijn van ontelbare kijkers geslingerd, jong en oud.16 Het is geen toeval dat Star Wars doordrongen is van pantheïstische godsdienst. Hoewel de meeste kijkers van de films genoten vanwege het hoge entertainmentgehalte, zag Lucas zijn rol niet alleen als entertainer, maar ook als onderwijzer. Hij merkt op: “Ik probeer me altijd heel bewust te zijn van wat ik in mijn films zeg, omdat wij filmmakers allemaal onderwijzers zijn, onderwijzers met een hele luide stem.”17 Op eenzelfde manier onthulde Irvin Kershner zijn godsdienstige bedoeling als regisseur van The Empire Strikes Back. Kershner zei in een interview: “Ik wilde hier wat Zen introduceren, omdat ik niet wil dat de kinderen de bioscoop uitlopen met het gevoel dat alles één grote schietpartij was... maar dat er ook iets is om over na te denken, over jezelf en je omgeving.”18


New Age theologie – Conclusie
De allesomvattende God van de New Age theologie is geen persoonlijke God,19 maar slechts een kosmische kracht. Er is geen verheven God die buiten Zijn schepping bestaat. God is de schepping. Marilyn Ferguson stelt: “In de opkomende spirituele traditie is God niet het personage uit de zondagschoolmentaliteit... God wordt ervaren als een stroom, een volledigheid... de grondtoon van het leven... God is het bewustzijn dat zich manifesteert als Lila, het speelterrein van het universum. God is de universele matrix die wij kunnen ervaren maar niet kunnen onderscheiden, datgene wat materie leven schenkt.”20

In tegenstelling tot de Marxist en de seculier humanist gelooft de kosmisch humanist in een bovennatuurlijk domein dat bestaat uit geestelijke relaties. Maar de New Age versie van God verschilt wezenlijk van de Christelijke voorstelling van God. De Christen gelooft dat God ons en alles wat bestaat geschapen heeft en dat wij Zijn wil kunnen kennen via de algemene openbaring van de natuur en het geweten en via de bijzondere openbaring van de Bijbel. De kosmisch humanist daarentegen gelooft dat elke mens en de volledige realiteit samen God zijn en dat elke mogelijke “waarheid” die onze innerlijke “ik” ontdekt dus ook Gods waarheid is. Als wij onze goddelijkheid niet in dit leven weten te verwezenlijken, vrees dan niet! We zullen spoedig weer reïncarneren en een nieuwe kans krijgen om het Christusbewustzijn te bereiken.

Uiteindelijk zal elke mens goddelijkheid bereiken en zal de volledige eenheid hersteld worden. De New Age theologie garandeert, net als sprookjes, een gelukkige afloop.


Leer meer!

Met toestemming gebruikt. Uit het boekUnderstanding the Times: The Collision of Today's Competing Worldviews(2e editie), David Noebel, Summit Press, 2006. Met dank aan John Stonestreet, David Noebel en het Christian Worldview Ministry van Summit Ministries. Alle rechten voorbehouden in het origineel.

Voetnoten:
1 David Spangler, Reflections on the Christ (Forres, Scotland: Findhorn Publications, 1982), 73.
2 Science of Mind (October 1981): 40–2. Geciteerd in Ray A. Yungen, For Many Shall Come in my Name (Salem, OR: Ray Yungen, 1989), 164.
3 John White, “A Course in Miracles: Spiritual Wisdom for the New Age,” Science of Mind (March 1986): 10.
4 Kevin Ryerson, Spirit Communication: The Soul’s Path (New York, NY: Bantam Books, 1989), 106.
5 John Bradshaw, Bradshaw on the Family (Pompono Beach, FL: Health Communications, 1988), 230.
6 Ruth Montgomery, A World Beyond (New York, NY: Ballantine/Fawcett Crest Books, 1972), 12.
7 John White, red., What is Enlightenment? (Los Angeles, CA: J.P. Tarcher, 1984), 126.
8 Meher Baba, geciteerd in Allan Y. Cohen, “Meher Baba and the Quest of Consciousness.” Geciteerd in White, What is Enlightenment?, 87.
9 F. LaGard Smith, Out On a Broken Limb (Eugene, OR: Harvest House, 1986), 181.
10 Geciteerd in Francis Adeney, “Educators Look East,” Spiritual Counterfeits Journal (Winter 1981): 29. SCP Journal wordt gepubliceerd door Spiritual Counterfeits Project, P.O. Box 4308, Berkeley, CA 94704.
11 Benjamin B. Ferencz en Ken Keyes, Jr., Planethood (Coos Bay, OR: Vision Books, 1988), 92.
12 Geciteerd in Smith, 12.
13 Gary Zukav, The Seat of the Soul (New York, NY: Simon and Schuster, 1999), 29.
14 Matthew Fox, in een interview met Laura Hagar, “The Sounds of Silence,” New Age Journal (maart/april 1989): 55.
15 Etan Boritzer, What is God? (Willowdale, CA: Firefly Books, 1990), 26.
16 “Of Myth and Men: Een gesprek tussen Bill Moyers en George Lucas over de betekenis van 'the Force' en de werkelijke theologie van Star Wars,” Time, 26 april 1999, 92.
17 Een vermeend citaat van George Lucas in www.pbs.org/wnet/americanmasters/database/lucas_g.html.
18 Irvin Kershner, Rolling Stone, 24 juli 1980, 37.
19 Een van India’s Swamis, A.C. Bhaktivedanta Prabhupada (overleden in 1977), heeft de Bhagavad-Gita in een “theïstisch-wetenschappelijke” vorm gegoten en identificeert de Heer Sri Krsna (Hare Krishna) als de Hoogste Persoonlijkheid van het Godhoofd. Volgens Prabhupada daalt Hare Krishna (of God) elke acht triljoen, zeshonderd miljoen jaar af naar de aarde. Zie A.C. Prabhupada, Bhagavad-Gita: As It Is (Los Angeles, CA: Bhaktivedanta Book Trust International, 2004), xviii, 33.
20 Marilyn Ferguson, The Aquarian Conspiracy (Los Angeles, CA: J.P. Tarcher, 1980), 383.WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutWorldview.org, Alle rechten voorbehouden