Alles Over Wereldbeeld Aarde geplaatst in een groen veld - Alles Over Wereldbeeld Banier

Het New Age wereldbeeld


Het New Age wereldbeeld – Geen “georganiseerde” godsdienst
Het New Age wereldbeeld is moeilijk te definiëren als geïntegreerde levensbeschouwing, omdat de meeste New Agers afwijzend staan tegenover elke vorm van doctrine, geloofsbelijdenis of organisatie. Onze vrienden van Summit Ministries hebben geholpen bij het uitleggen van de basisprincipes van het New Age wereldbeeld in tien belangrijke categorieën. Klik aan het einde van elke navolgende paragraaf op “LEES VERDER” als je uitgebreidere informatie wilt over elk van deze categorieën.


Het New Age wereldbeeld – De afzonderlijke elementen
"De New Age beweging... is een uitzonderlijk groot, losjes verweven netwerk van organisaties en individuen dat bij elkaar wordt gehouden door gemeenschappelijke waarden (gebaseerd op mysticisme en monisme, het geloof dat 'alles één is') en een gemeenschappelijke visie (een komend 'nieuw tijdperk' ofwel, in het Engels, “New Age” genoemd, van vrede en verlichting op grote schaal, het zogenaamde 'Watermantijdperk'). Alle New Agers geloven dat 'alles één is'. Alles wat er is, bestaat feitelijk uit een en dezelfde essentie of werkelijkheid. Een tweede aanname is dat deze Hoogste Werkelijkheid geen dode materie en ook geen onbewuste energie is. Het is een Wezen, een Bewustzijn, een Gelukzaligheid (dat wil zeggen, een Hindoeïstische voorstelling van God als een onpersoonlijk, oneindig bewustzijn en kracht). De eerste twee aannames impliceren twee vervolgaannames: alles wat bestaat is God (dat is dus pantheïsme); en de mens, als onderdeel van 'alles wat bestaat', is daarom ook goddelijk..."1

  New Age theologie – Pantheïsme
  Het New Age wereldbeeld gelooft dat alle dingen goddelijk zijn, ofwel een onderdeel van God: mensen, rotsen, bomen, sterren, enzovoorts. Omdat alles en iedereen een onderdeel van God is, moeten wij ons verbinden met de “god in ons” om een volledige kosmische eenheid te bereiken. Sommige volgelingen van dit kosmisch humanisme houden zich bezig met channeling, meditatie, Ouijaborden of hallucinogene drugs om met hun innerlijke god in contact te treden. LEES VERDER

  New Age filosofie – “Niet-naturalisme”
  Omdat New Agers geloven dat God in alles is en dat alles een onderdeel van God is, moeten zij concluderen dat alles in wezen spiritueel van aard is. De dingen die wij kunnen zien en voelen zijn slechts een manifestatie van geestelijke dingen. Wanneer het universele bewustzijn is bereikt, zal alle materie oplossen. Deze visie leidt voor de New Ager tot het geloof dat alle materie beheerst kan worden door een verlichte geest; een geest die zich verbonden heeft met de innerlijke god. Gezondheid, rijkdom, relaties, enzovoorts, worden allemaal gezien als een gevolg van “mind over matter” (geestkracht die materie beheerst).” LEES VERDER

  New Age ethiek – Moreel relativisme (karma)
  Omdat in de New Age gedachte elke individuele mens goddelijk is, hoeven mensen zich alleen maar te verbinden met het universele, innerlijke godsbewustzijn om moreel juist te handelen. Volgens deze standaard is bijna elke mentaliteit en handeling gerechtvaardigd, behalve natuurlijk het volgen van een levensbeschouwing die gelooft in absolute morele waarden (want zo’n wereldbeeld zou de ethische vooruitgang van een mens belemmeren). Het aspect “karma” zegt dat de bestemming van een mens bepaald wordt door het totaaleffect van zijn of haar handelingen en gedrag tijdens elke fase van het bestaan. LEES VERDER

  New Age wetenschap – Kosmische evolutie
  Volgens het New Age wereldbeeld evolueert de mensheid van chaos naar harmonie, totdat mannen en vrouwen door het evolutieproces vanuit de materiële wereld veranderd zijn in volkomen geestelijke wezens. Evolutie staat centraal in de leer van de New Age beweging, omdat deze de uiteindelijke progressie van de mensheid naar goddelijkheid garandeert. LEES VERDER

  New Age psychologie – Een hoger bewustzijn
  De samenleving en de omgeving onderdrukken volgens het New Age wereldbeeld onze kennis van onze innerlijke god. De psychologie zou dus elke mens moeten bewegen tot het besef dat hij (of zij) fundamenteel perfect is en daarom moet vertrouwen op zijn eigen intuïtieve neigingen. Volgens de leer van de New Age zou de ware 'ik' van een mens hem of haar nooit aanzetten om iets te doen wat tot verdeeldheid zou leiden. LEES VERDER

  New Age sociologie – Niet-traditionele visie op gezin, kerk en staat
  Om het overduidelijke kwaad te verklaren dat door de mens begaat, geven de New Agers de traditionele samenleving de schuld, vooral de centrale principes van de Westelijke beschaving. Verschillende New Age leiders leggen de schuld neer bij verschillende aspecten van de maatschappij de schuld: technologie, normen en waarden die door mannen worden opgelegd (zoals de normen en waarden van het traditionele gezin), het vrije markt-systeem, een centrale overheid en dogmatische monotheïstische godsdiensten. Dit leidt tot een opstandigheid tegen alle traditionele waarden, zonder dat de reden voor hun bestaan werkelijk wordt onderzocht. LEES VERDER

  New Age recht – Individuele autonomie
  Individuele autonomie betekent dat elke mens voor zichzelf mag beslissen wat juist is, en op basis daarvan mag handelen. Onze behoeften aan wetten en wetgeving zullen snel verdwijnen wanneer wij dichter naar onze goddelijkheid toe groeien. “Onverlichte” mensen die nog steeds geloven dat de mensheid van nature slecht is hebben wetten nodig, maar zodra de onwaarheid van dit verouderde idee ontmaskerd is, zal de wereld in volkomen harmonie functioneren. LEES VERDER

  New Age politiek – Zelfbestuur (De “Nieuwe Wereldorde”)
  Zoals ook geldt voor de wet, bestaat de behoefte aan politiek en regeringen alleen omdat sommige individuen weigeren zich te verbinden met hun ware 'ik'. De trend naar een enkele wereldregering wordt door New Agers als een positief teken gezien, namelijk dat wij evolueren van onze behoefte aan een overheid, naar de geestelijke eenheid met alles; de eenheid die de werkelijke basis van alle spiritualiteit is. LEES VERDER

  New Age economie – “Universele verlichte productie”
  Traditionele economische vormen zijn een belemmering van de individuele verlichting, omdat zij alleen het materiële aspect benadrukken. Maar dit betekent niet dat New Agers geen eigendom zouden mogen hebben. Nee, het betekent dat alles wat nodig is voor de gelukzaligheid van New Agers automatisch in hun schoot zal worden geworpen wanneer zij trouw blijven aan hun innerlijke stem. “Mind over matter” wordt een leefstijl; als jij in harmonie leeft met het spirituele domein, dan kun je de voor- en tegenspoed van je materiële vermogen zelf in de hand hebben. LEES VERDER

  New Age geschiedenis – Evolutionaire goddelijkheid
  Volgens het New Age wereldbeeld beweegt de evolutie de mensheid voortdurend naar een hoger godsbewustzijn. New Agers zijn ervan verzekerd (door het wetenschappelijke feit van de evolutie) dat de mens en de volledige werkelijkheid zich voorwaarts bewegen naar een verenigde verlichting. De best-aangepasten herkennen dit al; de minder-aangepasten zijn de Christenen en andere voorstanders van dogmatische levensbeschouwingen (die een belemmering vormen voor de evolutionaire krachten). LEES VERDER


Het New Age wereldbeeld – Conclusie
Het New Age wereldbeeld is een gevarieerde voorstelling van de wereld vanuit een metafysisch oogpunt. De New Age beweging combineert Oosterse levensbeschouwingen (zoals het Hindoeïsme en het Boeddhisme) met de flitsende dynamiek van de Westerse cultuur. Over het algemeen verenigt het New Age wereldbeeld God, de natuur en de filosofie, en bestaat uit talloze “theologieën” die zich vaak concentreren op religieuze tolerantie en morele verscheidenheid.


Leer meer!

Voetnoot:
1 Elliot Miller, A Crash Course on the New Age Movement, (Grand Rapids, MI: Baker Book, 1989), pp. 15–16.WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutWorldview.org, Alle rechten voorbehouden